Specialisto komentaras
Autoriaus nuotrauka
Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo redakcija
Giedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

2024-01-09 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-17 buvo patvirtintas naujos redakcijos Asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas. Jis įsigalios 2024-04-01. 

Svarbiausios šio aprašo naujovės yra šios: 

1. Nuo 200 iki 300 Eur padidintos kompensacijos už mobiliojo ryšio telefoną. Kitos sąlygos nesikeičia. Kompensacija ir toliau bus skiriama kas 3 metus ir kompensacijos dydis negalės viršyti jo įsigijimo kainos. 

2. Nuo 300 iki 400 Eur padidės kompensacija už DAISY grotuvą garsinėms knygoms. Kitos sąlygos taip pat nesikeičia. Kompensacija ir toliau bus skiriama kas 4 metus ir kompensacijos dydis negalės viršyti jo įsigijimo kainos. 

3. Kai kurias paprastesnes techninės pagalbos priemones vėl dalins Techninės pagalbos priemonių centro (iki 2024-03-01 buvusio Techninės pagalbos neįgaliesiems centro, toliau – TPPC) teritoriniai padaliniai. Tokios priemonės bus: įvairaus tipo baltosios lazdelės, kalbantys staliniai ir rankiniai laikrodžiai, didinamieji stiklai tiek su apšvietimo įrenginiu, tiek ir be jo, taip pat staliniai didinamieji stiklai, skysčio lygio rodytuvai, kalbantys kraujospūdžio matuokliai. 

Žinoma, visas šias priemones bus galima pirkti ir iš verslo subjektų, o iš TPPC teritorinio padalinio apraše nustatytu dažnumu gauti apraše nustatyto dydžio kompensacijas. 

Dažnu atveju nebereiks TPPC teritoriniam padaliniui teikti gydytojo pažymos, formos 027/A. Darbingo amžiaus neįgaliesiems ir vaikams su negalia, kurie dėl techninės pagalbos priemonių kreipiasi pirmą kartą arba kreipiasi pakartotinai, praėjus daugiau kaip 10 metų nuo pirmo kreipimosi ir centro naudojamoje informacinėje sistemoje informacijos apie asmeniui nustatytą regos techninės pagalbos priemonės poreikį nėra, sprendimą dėl regos techninės pagalbos priemonės poreikio priims Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (toliau – Agentūra). Tačiau tokiais atvejais žmogui į Agentūrą pačiam kreiptis nereiks, nes TPPC teritorinis padalinys pats ne vėliau kaip per 2 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis kreipsis į Agentūrą dėl techninės pagalbos priemonės poreikio nustatymo. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priims sprendimą dėl poreikio ir elektroninių ryšių priemonėmis pateiks jo nuorašą TPPC teritoriniam padaliniui. Agentūros sprendimą galės atstoti ir jos priimtas bei TPPC teritoriniam padaliniui pateiktas pagalbos planas, kuriame nustatomi asmens su negalia individualieji pagalbos poreikiai ir nurodoma, kad asmeniui reikalingos regos techninės pagalbos priemonės. Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims bei žmonėms, kurie yra po ūmių traumų ar ligos, kol neįgalumo ar dalyvumo lygis jiems dar nenustatytas, informaciją apie regos sutrikimą TPPC teritorinis padalinys tikrins Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje. Prireikus šioje sistemoje bus gaunama informacija ir apie asmenų su negalia regos sutrikimo lygį. Tik nesant joje reikalingos informacijos TPPC teritorinis padalinys galės reikalauti, kad asmuo pateiktų regos sutrikimo lygį patvirtinančius medicininius dokumentus. 

Pateikus TPPC teritoriniam padaliniui prašymą dėl kompensacijos su visais reikiamais dokumentais, pačios kompensacijos gali tekti ilgokai palaukti, nes TPPC direktoriaus sudaryta komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų gavimo priims sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo, o pati kompensacija žmogui bus išmokama ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo minėto komisijos sprendimo priėmimo dienos. 

Asmuo ar asmens atstovas turės teisę apskųsti komisijos sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo centro direktoriui per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikdamas skundą, kurio formą tvirtina centro direktorius. Toks skundas turės būti išnagrinėtas ir sprendimas jį tenkinti arba atmesti kaip nepagrįstą turės būti priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos. 

[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]