Specialisto komentaras
Autoriaus nuotrauka
Nauji 2024 metų dydžiai
Giedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Šiemet, kaip kasmet, Lietuvos Seimas, Vyriausybė bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino naujus socialinei apsaugai ir darbo pajamoms reikšmingus dydžius. Nustatant šiuos dydžius buvo atsižvelgta į 2023 m. buvusią infliaciją ir siekiama išsaugoti ar net padidinti Lietuvos gyventojų perkamąją galią. 

Minimali mėnesio alga (toliau – MMA) didinama 10 proc., nuo 840 iki 924 Eur, o minimalus valandinis atlygis – nuo 5,14 Iki 5,65 Eur. Tai nustato 2023-06-28 Vyriausybės nutarimas Nr. 516 „Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“. 

Valstybės tarnautojų, pareigūnų, teisėjų, prokurorų, politikų, kitų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ar kitų valstybės pinigų fondų lėšų atlyginimus gaunančių asmenų darbo užmokesčio apskaičiavimui taikomas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris 2024 m. lygus Valstybės duomenų agentūros paskelbtam 2022 metų vidutiniam mėnesiniam šalies (su individualiomis įmonėmis) darbo užmokesčiui ir yra 1785,4 Eur. Tai nustato 2023-05-25 Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas Nr. XIV-2011. 

Seimas 2023-12-19 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-2383 nuo 2024-01-01 20 proc. padidino neįgaliesiems ir mažai uždirbantiems negalios neturintiems gyventojams taikomus neapmokestinamų pajamų dydžius (toliau – NPD). Tokiu būdu buvo padidinta gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama darbo užmokesčio dalis, o šis mokestis sumažintas. 

• Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD padidintas nuo 1005 iki 1127 Eur. 

• Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD padidintas nuo 935 iki 1057 Eur. 

• Negalios neturintiems asmenims, uždirbantiems ne daugiau kaip 1 MMA, mėnesio NPD didinamas nuo 625 iki 747 Eur. 

Negalios neturinčio gyventojo darbo užmokesčiui didėjant, jam taikytinas mėnesio NPD mažinamas pagal specialią formulę, o neįgaliesiems taikomas NPD nepriklauso nuo jų darbo užmokesčio dydžio ir visada išlieka pastovus. Priminsiu, kad 20 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD, todėl didinant NPD didėja šiuo mokesčiu neapmokestinama darbo užmokesčio dalis. Žinotina ir tai, kad be gyventojų pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 19,5 proc. valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi. Taigi, skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos išskaičiuojamos iš viso darbo užmokesčio, kaip sakoma, nuo pirmo euro. 

Dėl MMA ir NPD padidinimo negalios neturintiems žmonėms, uždirbantiems 1 MMA, darbo užmokestis po visų mokesčių, „į rankas“, padidės 76 Eur ir bus 709 Eur. 

Įdomu tai, kad minėtas NPD padidinimą nustatantis įstatymas, nors yra naujas, įsigaliojęs tik 2024-01-01, tačiau vis dar mini neįgaliuosius, kuriems nustatytas darbingumo lygis, nors nuo 2024-01-01 įsigaliojus Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymui neįgaliesiems nustatomas nebe darbingumo, o dalyvumo lygis. Neįgaliųjų, kuriems nustatytas dalyvumo lygis, šis įstatymas iš viso nemini, todėl lieka neaišku, koks NPD jiems turi būti taikomas. Be to, jame minimi ir neįgalieji, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, nors jau nuo 2021-07-01 įsigaliojus 2021-03-25 Seimo priimtam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 20-1 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymui Nr. XIV-215, nedidelių specialiųjų poreikių lygis buvo panaikintas, o visi neįgalieji, kuriems nustatytas toks lygis, prilyginti neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Matyt įstatymo projektą rengusi Finansų ministerija nepasidomėjo pokyčiais asmenų su negalia reglamentavimo srityje ir metai iš metų kopijuoja tas pačias formuluotes, tik įrašo naujus NPD skaičius. 

2023-12-22 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-896 „Dėl 2024 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo“ nuo 354 iki 446 Eur padidintas minimalių vartojimo poreikių dydis (toliau – MVPD). Šis dydis nustatomas pagal minimalius asmens mėnesio maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų poreikius. Į šį dydį orientuojamasi skiriant socialinio draudimo pensijų priemokas mažas pensijas gaunantiems gyventojams. Mažiausių pensijų gavėjams, kurių pensija nesiekia MVPD, prie pensijų mokamos priemokos, kad visą būtinąjį socialinio draudimo stažą turintiems asmenims pensijos ir priemokos suma sudarytų MVPD. Jei žmogaus turimas stažas trumpesnis – ši priemoka proporcingai mažinama. 

Be to, 2024 m. MVPD yra naudojamas būsimų, tai yra jau 2025 m., bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti. 

4 nauji dydžiai nustatyti 2023-12-06 Vyriausybės nutarimu Nr. 946: 

1. Nuo 49 iki 55 Eur padidintas bazinės socialinės išmokos dydis. Šis dydis taikomas apskaičiuojant visas išmokas vaikams ir juos prižiūrintiems asmenims, nėščiosioms, laidojimo pašalpas, paramą palaikams parvežti, kai kurias išmokas studentams, rentas buvusiems sportininkams ir kt. Pavyzdžiui, vienkartinė išmoka gimus vaikui 2024 m. didėja nuo 539 iki 605 Eur, išmoka vaikui didėja nuo 85,75 iki 96,25 Eur, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms išmoka vaikui didėja nuo 136,22 iki 152,9 Eur; vienkartinė išmoka įsikurti buvusiems globotiniams – nuo 3675 iki 4125 Eur, parama mokinio reikmenims įsigyti nepasiturinčioms šeimoms išauga nuo 98 iki 110 Eur, laidojimo pašalpa didėja nuo 392 iki 440 Eur. 

2. Nuo 184 iki 197 Eur didėja bazinė šalpos pensija. Šalpos pensijos skiriamos žmonėms su negalia ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neturintiems įstatymų reikalaujamo socialinio draudimo stažo ir dėl to negalintiems gauti socialinio draudimo pensijos. 

Šalpos pensijos ir šalpos kompensacijos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 6,5 Eur (šalpos našlaičių pensija, kuri bus 98,5 Eur) iki 29,25 Eur (šalpos neįgalumo pensija neįgaliesiems, iki 24 m. amžiaus netekusiems 100 proc. darbingumo, kuri bus 443,25 Eur). Šalpos pensijas ir šalpos kompensacijas gauna apie 60 tūkst. Lietuvos gyventojų – našlaičiai, kurių tėvai neturėjo reikalaujamo socialinio draudimo stažo, vaikai su negalia, suaugę žmonės su negalia ir senatvės pensijos amžiaus sulaukę žmonės, kurie nesukaupė minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti.? 

3. Nuo 147 iki 165 Eur padidintas tikslinių kompensacijų bazės dydis. Šios kompensacijos skiriamos neįgaliesiems, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) yra nustačiusi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikį (iki 2023-12-31 nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialųjį poreikį). Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, žmonėms su negalia: 

• kuriems nustatytas pirmojo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023-12-31 – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis), tikslinė kompensacija padidės 46,8 Eur ir sieks 429 Eur; 

• kuriems nustatytas antrojo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023-12-31 – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis) tikslinė kompensacija padidės 34,2 Eur ir sieks 313,5 Eur; 

• kuriems nustatytas trečiojo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023-12-31 – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis), tikslinė kompensacija padidės 19,8 Eur ir sieks 181,5 Eur; 

• kuriems nustatytas ketvirtojo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023-12-31 – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) – 10,8 Eur ir sieks 99 Eur.? 

Tikslines kompensacijas šalyje gauna apie 94 tūkst. žmonių su negalia.?Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų gavėjai pirmas padidintas išmokas gaus 2024 m. vasarį, nes jos, skirtingai nei socialinio draudimo pensijos, mokamos už praeitą mėnesį. 

4. Valstybės remiamų pajamų dydis didinamas nuo 157 iki 176 Eur. Šis dydis naudojamas nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, būsto šildymo kompensacijas, mokestį už socialines paslaugas ar asmeninę pagalbą. 

Socialinio draudimo pensijos didinamos vidutiniškai tiek, kiek auga šalies ekonomika ir gyventojų darbo užmokesčio fondas. Vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija ūgtels maždaug 66 eurais ir pasieks 605 Eur, o socialinio draudimo senatvės pensija turint būtinąjį stažą didėja vidutiniškai 70 Eur ir sieks 644 Eur. Gaila, bet interneto platybėse nepavyko rasti, kiek didėja socialinio draudimo negalios ar netekto darbingumo pensijos. 

2023-11-21 Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-2273 6 str. padidino šiuos socialinio draudimo pensijų apskaičiavimui taikomus dydžius: 

socialinio draudimo bazinės pensijos dydį nuo 246,21 iki 269,77 Eur; pensijų apskaitos vieneto vertės dydį nuo 5,70 iki 6,38 Eur. 

Be to, nustatyti nauji socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientai. Kiekvieno gavėjo socialinio draudimo pensijos augimas yra individualus, nes jis priklauso nuo asmens įgyto socialinio draudimo stažo, gauto darbo užmokesčio ar kitų draudžiamųjų pajamų dydžio ir dalyvumo (darbingumo) lygio. 

Socialinio draudimo pensijų gavėjai padidintas pensijas gaus jau sausio mėnesį, nes jos mokamos už einamąjį mėnesį. Žinotina ir tai, kad 2023 metais dirbusiems socialinio draudimo pensijų gavėjams ne vėliau kaip 2024 m. liepos mėnesį pensijos bus atnaujintos pagal 2023 metais naujai įgytą socialinio draudimo stažą ir pensijų apskaitos vienetus, o už mėnesius nuo sausio iki pensijos atnaujinimo mėnesio bus išmokėta nepriemoka. Specialaus prašymo pensijai atnaujinti „Sodrai“ teikti nereikia, tai daroma automatiškai. 

Našlių pensijos bazinis dydis ir vienišo asmens išmoka didinama nuo 34,89 iki 38,23 Eur. Vienišo asmens išmokas gauna apie 240 tūkst. vienišų žmonių su negalia ir pensinio amžiaus žmonių. Ji skiriama automatiškai ir mokama be atskiro asmens prašymo. Vienišo asmens išmoka mokama už einamąjį mėnesį, todėl padidintas išmokas gavėjai gaus jau sausį. 

Valstybinės pensijos nuo 2024-01-01 dėl indeksavimo didėja 5,95 proc. 2023-12-05 priimto 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, Nr. XIV-2297 7 str. valstybinių pensijų bazę padidino nuo 68,29 iki 72,35 Eur. Šį padidėjimą pajus žmonės, kurie gauna nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, pirmojo ir antrojo laipsnio valstybines pensijas, mokslininkų, teisėjų, pareigūnų ir karių valstybines pensijas. 

To paties įstatymo 8 str. nustato, kad II pakopos pensijai pensijų fonduose kaupiantiems asmenims valstybė kas mėnesį į šiuos fondus už dalyvį moka 1,5 procento Valstybės duomenų agentūros paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio, tai yra 27,04 Eur. 

[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]