Laiko juosta

Giedrius Stoškus

Pakeistas Lietuvos aklųjų bibliotekos pavadinimas


 

Parašas po straipsniuNuo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos aklųjų biblioteka pervadinta į Lietuvos audiosensorinę biblioteką (ir toliau trumpinama LAB). Ši biblioteka ir toliau išsaugo Valstybinės reikšmės bibliotekos statusą. Pokyčiai įtvirtinti, kai 2022 m. gruodžio 20 d. Seimas priėmė Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 6'1, 7, 8, 9, 10, 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo 8-1 straipsniu įstatymą Nr. XIV-1719. 

Aptariamu įstatymu Bibliotekų įstatymas papildytas 8-1 straipsniu, kuris visas skirtas LAB. Čia nurodoma, kad ši biblioteka yra biudžetinė įstaiga. Jos savininkė yra valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija. Įstatymas vardija šias LAB atliekamas funkcijas: 1) aptarnauja asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto; 2) kaupia ir saugo tradicinių tiflotyrinių, prieinamumo bei įtraukties tematikos, skaitmeninių dokumentų ir dokumentų prieinamais formatais fondą; 3) vykdo informacijos išteklių prieinamais formatais leidybinę veiklą ir pritaiko bei adaptuoja išleistus ar viešai paskelbtus leidinius; 4) vykdo tarptautinį keitimąsi kūrinių ar kitų objektų prieinamos formos kopijomis; 5) kuria ir diegia Elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą (ELVIS); 6) teikia metodinę pagalbą leidėjams, rinkos priežiūros institucijoms, rengia gaires, rekomendacijas ir kitus dokumentus, padedančius įgyvendinti įtraukios leidybos principus, užtikrinant skaitmeninių leidinių prieinamumo reikalavimus; 7) atlieka aklųjų (brailio) rašto naudojimo leidyboje stebėseną ir kontrolę; 8) vykdo skaitmeninio ir medijų raštingumo ugdymo, kultūrinės edukacijos ir kitas neformalaus švietimo veiklas; 9) atlieka asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, aptarnavimo metodinio centro funkcijas; 10) atlieka kitas teisės aktuose ir savo nuostatuose nustatytas funkcijas. Įstatyme taip pat nurodoma, kad LAB gali atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą. 

Įstatyme taip pat nurodoma, kad dokumentai aklųjų (brailio) raštu, specialiai silpnaregiams išspausdinti didesniu šriftu ir garsiniai dokumentai yra saugomi ne Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje, kur saugomi visi kiti depozitiniam fondui priskirti dokumentai, o LAB. 

Įgyvendindamas minėtą įstatymą kultūros ministras 2022 m. gruodžio 22 d. priėmė įsakymą Nr. ĮV-1026 „Dėl Lietuvos aklųjų bibliotekos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. Pagal patvirtintus nuostatus išskiriami 3 LAB tikslai: 1. užtikrinti asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, lygiateisišką ir visapusišką prieigą prie žinių ir informacijos; 2. stiprinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą ir motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese; 3. didinti visuomenės, įstaigų ir organizacijų informuotumą apie asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, aptarnavimo kokybės ypatumus. 

Pagal LAB nuostatus LAB vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu priima į pareigas penkerių metų kadencijai ir atleidžia iš jų kultūros ministras. Direktorius yra kultūros ministrui tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas. Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro tvirtinamu Bibliotekos metiniu veiklos planu. 

Bibliotekoje sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti bibliotekos taryba, kuri teikia siūlymus bibliotekos strategijos, paslaugų, organizacinės struktūros, leidybos, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais veiklos bei darbo organizavimo klausimais. Bibliotekos tarybos narių skaičių, sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina bibliotekos direktorius. Į Bibliotekos tarybos sudėtį įeina Kultūros ministerijos atstovas. 

 

Nuotrauka: Nuo šių metų pradžios LAB trumpinys reiškia Lietuvos audiosensorinę biblioteką / LAB archyvo nuotr. 

Lietuvos audiosensorinės bibliotekos nuotrauka iš lauko pusės. Pastatas neįprastos formos, vienoje pusėje – dviejų, kitoje – keturių aukštų. Jo stogas ovaliai leidžiasi žemyn. Pastato sienos skirtingų atspalvių, vienos šviesesnės, kitos tamsesnės. Įėjimas dengtas stogeliu, įėjimo dalyje pastato sienos stiklinės. Vienoje pastato dalyje langai gana nedideli, visi keturkampio formos, kitoje pastato dalyje langai kiek didesni, stačiakampiai. Lauke, priešais pastatą, stovi skulptūra, aplink ją galima pasivaikščioti takeliais, prie kurių įrengti suoliukai atsisėsti, aplinka apželdinta neaukšta augmenija. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]

 

Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas remia rubriką