Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Nauji dydžiai


 

Šiemet, kaip kasmet, Lietuvos Seimas, Vyriausybė, ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino naujus socialinei apsaugai ir darbo pajamoms reikšmingus dydžius. Nustatant šiuos dydžius buvo atsižvelgta į šalyje išaugusią infliaciją, ir nors padidintos išmokos infliacijos ir dėl jos sumažėjusios visos gyventojų perkamosios galios nekompensuos, tačiau iš dalies jos padarinius sušvelnins. Skaičiuojama, kad vienam namų ūkiui dėl padidintų išmokų pajamos vidutiniškai išaugs 86 Eur. 

Minimali mėnesio alga (MMA) didinama 15 proc., nuo 730 iki 840 Eur, o minimalus valandinis atlygis – nuo 4,47 iki 5,14 Eur. Tai nustatyta 2022-10-07 Vyriausybės nutarimu Nr. 1014 „Dėl 2023 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“. 

Didinama ne tik MMA, bet ir valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis. Jis nuo 2023-01-01 didėja nuo 181 iki 186 Eur. Šį padidinimą nustato 2022-11-17 Seimo priimtas Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais įstatymo Nr. XIV-709 3 straipsnis. Dėl šio padidinimo daugiau kaip 200 tūkst. biudžetininkų atlyginimai nuo sausio didėja vidutiniškai apie 40 Eur iki mokesčių. 

Seimas 2022-11-22 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1550 nuo 2023-01-01 padidino neįgaliesiems ir mažai uždirbantiems negalios neturintiems gyventojams taikomus neapmokestinamų pajamų dydžius (NPD). Tokiu būdu buvo padidinta gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama darbo užmokesčio dalis, o šis mokestis sumažintas. 

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis nuo 2023-01-01 mėnesio NPD didinamas nuo 870 iki 1005 Eur. 

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD didinamas nuo 810 iki 935 Eur. O negalios neturintiems asmenims, uždirbantiems ne daugiau kaip 1 MMA, mėnesio NPD didinamas nuo 460 iki 625 Eur. 

Negalios neturinčio gyventojo darbo užmokesčiui didėjant, jam taikytinas mėnesio NPD mažinamas pagal specialią formulę, o neįgaliesiems taikomas NPD nepriklauso nuo jų darbo užmokesčio dydžio ir visada išlieka pastovus. Priminsiu, kad 20 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD, todėl didinant NPD didėja šiuo mokesčiu neapmokestinama darbo užmokesčio dalis. Žinotina ir tai, kad be gyventojų pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 19,5 proc. valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi. Taigi, skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos išskaičiuojamos iš viso darbo užmokesčio, kaip sakoma, nuo pirmo euro. 

2022-12-07 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-828 „Dėl 2023 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo“ nuo 267 iki 354 Eur, taigi net 32,5 proc., padidintas minimalių vartojimo poreikių dydis (toliau MVPD). Šis dydis nustatomas pagal minimalius asmens mėnesio maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų poreikius ir yra naudojamas bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti. Be to, į jį orientuojamasi skiriant socialinio draudimo pensijų priemokas mažas pensijas gaunantiems gyventojams. Mažiausių pensijų gavėjams, kurių pensija nesiekia minimalių vartojimo poreikių dydžio, prie pensijų mokamos priemokos. Vidutinis priemokos dydis nuo 2023-01-01 sieks 31,17 Eur. Mažų pensijų priemokoms numatyta iš valstybės biudžeto skirti 27,6 mln. Eur. 

4 nauji dydžiai nustatyti 2022-12-14 Vyriausybės nutarimu Nr. 1250: 

1. Nuo 46 iki 49 Eur padidintas bazinės socialinės išmokos dydis. Šis dydis taikomas apskaičiuojant visas išmokas vaikams ir juos prižiūrintiems asmenims, nėščiosioms, laidojimo pašalpas, paramą palaikams parvežti, kai kurias išmokas studentams, rentas buvusiems sportininkams ir kt. Pavyzdžiui, vienkartinė išmoka gimus vaikui 2023 m. didėja nuo 506 iki 539 Eur. Išmoka vaikui didėja nuo 80,5 iki 85,75 Eur, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms išmoka vaikui didėja nuo 127,88 iki 136,22 Eur. 

2. Nuo 173 iki 184 Eur didėja bazinė šalpos pensija. Šalpos pensijos skiriamos žmonėms su negalia ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neturintiems įstatymų reikalaujamo socialinio draudimo stažo ir dėl to negalintiems gauti socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos. 

Šalpos pensijos ir šalpos kompensacijos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 5,5 Eur (šalpos našlaičių pensija, kuri bus 92 Eur) iki 24,75 Eur (šalpos neįgalumo pensija neįgaliesiems, netekusiems 100 proc. darbingumo iki 24 m. amžiaus, kuri bus 368 Eur). Šalpos pensijas ir kompensacijas gauna apie 60 tūkst. Lietuvos gyventojų – našlaičiai, kurių tėvai neturėjo reikalaujamo socialinio draudimo stažo, vaikai su negalia, suaugę žmonės su negalia ir senatvės pensijos amžiaus sulaukę žmonės, kurie nesukaupė minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti. 

3. Nuo 138 iki 147 Eur padidintas tikslinių kompensacijų bazės dydis. Šios kompensacijos skiriamos neįgaliesiems, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra nustačiusi nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialųjį poreikį. Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, žmonėms su negalia, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tikslinė kompensacija padidės 23,4 Eur ir sieks 382,2 Eur, o kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 17,1 Eur ir sieks 279,3 Eur. Žmonėms su negalia, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė kompensacija padidės 9,9 Eur ir sieks 161,7 Eur, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 5,4 Eur ir sieks 88,2 Eur. Tikslines kompensacijas šalyje gauna apie 92 tūkst. žmonių su negalia. 

Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų gavėjai pirmas padidintas išmokas gaus 2022 m. vasarį, nes jos, skirtingai nei socialinio draudimo pensijos, mokamos už praeitą mėnesį. 

4. Valstybės remiamų pajamų dydis didinamas nuo 147 iki 157 Eur. Šis dydis aktualus apskaičiuojant socialines pašalpas, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, mokestį už socialines paslaugas ar asmeninę pagalbą, būsto šildymo kompensacijas. 

 

Socialinio draudimo pensijos didinamos vidutiniškai tiek, kiek auga šalies ekonomika ir gyventojų darbo užmokesčio fondas. Vidutinė socialinio draudimo pensija, turint būtinąjį stažą, didėja 65 Eur, t. y. 12 proc., nuo pernai buvusios 510 iki 575 Eur, o neturintiems viso būtinojo socialinio draudimo stažo vidutinė socialinio draudimo pensija didėja 60 Eur, nuo 482 iki 542 Eur. 

2022-11-17 priimto Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-1531 6 str. padidino šiuos socialinio draudimo pensijoms apskaičiuoti taikomus dydžius: našlių pensijos bazinį dydį nuo 32 iki 34,89 Eur; socialinio draudimo bazinės pensijos dydį nuo 225,84 iki 246,21 Eur; pensijų apskaitos vieneto vertės dydį nuo 4,94 iki 5,70 Eur. 

Kiekvieno gavėjo socialinio draudimo pensijos augimas yra individualus, nes jis priklauso nuo asmens įgyto stažo, gauto darbo užmokesčio ar kitų draudžiamųjų pajamų dydžio ir darbingumo lygio. 

Socialinio draudimo pensijų gavėjai padidintas pensijas gaus jau sausio mėnesį, nes jos mokamos už einamąjį mėnesį. Žinotina ir tai, kad 2022 metais dirbusiems socialinio draudimo pensijų gavėjams ne vėliau kaip 2023 m. liepos mėnesį pensijos bus atnaujintos pagal 2022 metais naujai įgytą socialinio draudimo stažą ir pensijų apskaitos vienetus, o už mėnesius nuo sausio iki pensijos atnaujinimo mėnesio bus išmokėta nepriemoka. Specialaus prašymo pensijai atnaujinti „Sodrai“ teikti nereikia, tai daroma automatiškai. 

Vienišo asmens išmoka didinama nuo 32 iki 34,89 Eur. Šias išmokas gauna apie 240 tūkst. vienišų žmonių su negalia ir pensinio amžiaus žmonių. Ji skiriama automatiškai ir mokama be atskiro asmens prašymo. Vienišo asmens išmoka mokama už einamąjį mėnesį, todėl padidintas išmokas gavėjai gaus jau sausį. 

Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį (76,5 proc.) kitąmet sudaro išlaidos socialinio draudimo pensijoms, kurioms numatyta skirti 4,9 mlrd. Eur, t. y. 581 mln. Eur (13,4 proc.) daugiau nei 2022 m. 

Valstybinės pensijos nuo 2023 m. sausio 1 d. bus indeksuojamos 4,6 proc. 2022-11-22 priimto 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-1556 7 str., valstybinių pensijų bazė padidinta nuo 59,35 iki 68,29 Eur. Šį padidėjimą pajus žmonės, kurie gauna nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, pirmojo ir antrojo laipsnio valstybines pensijas, mokslininkų, teisėjų, pareigūnų ir karių valstybines pensijas. 

Iš viso didesnes pensijas nuo kitų metų gaus apie 600 tūkst. žmonių, gaunančių socialinio draudimo senatvės pensijas, apie 150 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų, apie 235 tūkst. asmenų, gaunančių našlių ir našlaičių pensijas, apie 92 tūkst. įvairių valstybinių pensijų gavėjų. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]