Teisininko komentaras

Parašas po straipsniu, autoriaus nuotr.Giedrius Stoškus, teisininkas, [email protected]

Dokumentų pateikimo už kitą asmenį tvarka

 

Jūsų klausimų laukiame redakcijos elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu (8 652) 17558. 

 

Klausimas. 

"Vienos LASS narės, turinčios sunkią regėjimo negalią, prašymu medicinos įstaigos parengtus dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo už ją nuvežiau į Biržų skyrių. Prieš tai telefonu jai buvo paaiškinta, kad visišką negalią turinčio asmens dokumentus minėtai komisijai gali pateikti bet kuris asmuo. Tačiau iš manęs jų nepriėmė, teigdami, kad privalau turėti notaro sudarytą įgaliojimą, kurio nereikalaujama tik iš šeimos narių. Be to paaiškino, kad pateikiančiajam asmeniui reikia užpildyti klausimyną bei pridėti anksčiau išduotus pažymėjimus ir asmens nuotrauką. Kokia dokumentų pateikimo už kitą asmenį NDNT tvarka? Ar reikalingi pažymėjimų originalai? Kokias išimtis NDNT gali ir turi taikyti tokiu atveju, kai sergantį asmenį nugabenti tiek pas notarą, tiek į NDNT skyrių sudėtinga, netgi rizikinga? Kristina" 

 

Atsakymas. 

"Specialiųjų poreikių lygio nustatymo tvarką reglamentuoja 2018-10-12 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-563 patvirtintas specialiųjų poreikių lygių nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašas. Jei su specialiųjų poreikių lygiu kartu nustatinėjami ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar nuolatinės slaugos specialieji poreikiai, tai kartu taikomas ir kitas teisės aktas - 2018-12-27 Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. A1-765/V-1530 patvirtintas Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas. 

Abu teisės aktai nustato, kad asmens atstovais be notaro patvirtinto įgaliojimo gali būti asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas. Visais kitais atvejais norint atstovauti asmeniui, kuriam nustatomas specialiųjų poreikių lygis arba nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialieji poreikiai, reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas. 

Teisės aktai nenurodo, kokiais atvejais didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis gali būti nustatomas asmeniui nedalyvaujant. Nustatant nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialiuosius poreikius asmeniui nedalyvaujant, jie gali būti nustatinėjami tik tuomet, kai vertinami pakartotinai, o iš pateiktų specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas asmens bazinis funkcionavimo lygmuo yra 10 balų, jo savarankiškumas nepakitęs, o dėl organizmo funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). Visais kitais atvejais nustatant nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialiuosius poreikius, neįgalus asmuo turi atvykti į NDNT arba šie specialieji poreikiai jam nustatomi jį apžiūrint namuose ar ligoninėje, kurioje jis gydosi, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje jis gyvena. 

Jei neįgaliajam, prieš sukankant senatvės pensijos amžiui buvo nustatytas darbingumo lygis, tai sukakus senatvės pensijos amžiui jam nustatomi tokie neterminuoti specialiųjų poreikių lygiai: 

* esant 0-30 proc. darbingumo lygiui - didelių specialiųjų poreikių lygis; 

* esant 35-55 proc. darbingumo lygiui - nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis. 

Kai dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo kreipiasi asmuo, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, jis turi pateikti NDNT teritoriniam skyriui šiuos dokumentus:1) prašymą nustatyti specialiųjų poreikių lygį. Jeigu asmuo dėl sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas;2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant prašymą registruotu paštu, turi būti pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno), išskyrus atvejus, kai valstybinės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga;3) asmens 3x4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka, išskyrus jos dydį, turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 "Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo". 

Jei atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat nurodyti atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą. Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai NDNT teritoriniam skyriui arba pateikiamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pavyzdžiui, per elektroninę bankininkystę). 

Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, kuriems iki sukankant senatvės pensijos amžiui, buvo nustatytas darbingumo lygis, priimamas per 5 darbo dienas nuo prašymo NDNT teritoriniame skyriuje gavimo dienos. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išrašo ir išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimą. Specialiųjų poreikių lygio termino pradžia neįgaliesiems, kuriems iki sukankant senatvės pensijos amžiui, buvo nustatytas darbingumo lygis, yra senatvės pensijos amžiaus sukakties diena. Jeigu asmuo, kuriam specialiųjų poreikių lygis buvo nustatytas vietoj iki sukankant senatvės pensijos amžiui turėto darbingumo lygio, vėliau kreipiasi dėl nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialiųjų poreikių nustatymo, jam specialiųjų poreikių lygis pakartotinai nenustatomas, išskyrus atvejus, kai nustatant specialiuosius poreikius gali būti nustatytas didesnis specialiųjų poreikių lygis." 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]