TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

REFORMOMS ARTĖJANT


2019–01–01 startuoja mokesčių ir socialinės apsaugos reformos, todėl pats laikas pasiaiškinti svarbiausias būsimas permainas. 

Beveik visos darbdavio mokėtinos socialinio draudimo įmokos perkeliamos darbuotojui. 

 

Iki 2019–01–01 galiojantys įstatymai nustato, kad darbdavys turi mokėti 31 proc. socialinio draudimo įmokas, o iš darbuotojo algos atskaitoma dar 3 proc. socialinio draudimo įmokų ir 6 proc. sveikatos draudimo įmokų. Norint, kad darbuotojo darbo užmokestis labiau atitiktų tikrąją darbuotojo kainą darbdaviui, buvo pakeista keletas LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsnių. 2019–01–01 įsigaliojus šiems pakeitimams, iš darbuotojo darbo užmokesčio bus atskaitoma 19,5 proc. jo darbo užmokesčio dydžio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų, o darbdaviui teks mokėti tik 1,47 proc. darbuotojo darbo užmokesčio dydžio socialinio draudimo įmokas. Tam, kad darbuotojas nepatirtų skriaudos dėl minėtų įmokų perkėlimo iš darbdavio darbuotojui, visų darbuotojų darbo užmokestis bus padidinamas 1,298 karto, t.y. dauginamas iš skaičiaus 1,298. 

Tarkim, kad darbuotojas iki 2019–01–01 uždirbo 500 Eur. Jo darbo užmokestį padauginus iš 1,298 gauname 649 Eur. Darbdaviai privalės aprašytu būdu perskaičiuoti darbuotojų bruto (iki mokesčių) darbo užmokestį ir atitinkamai pakeisti darbo sutartis be darbuotojo išankstinio sutikimo. Įstatymas taip pat nustato, kad iki pakeitimų įsigaliojimo buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto (po mokesčių) darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam. 

 

Didėja gyventojų pajamų mokesčio tarifas 

Iki 2019–01–01 gyventojų pajamų mokesčio tarifas buvo 15 proc., nuo 2019–01–01 jis bus 20 proc. darbuotojo darbo užmokesčio. Kaip ir anksčiau, šiuo tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija neapmokestinamą pajamų dydį (NPD), tačiau NPD mažinami. Jie nuo 2019–01–01 bus: 

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD bus 353 Eur (dabar yra 450 Eur). 

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD bus 308 Eur (dabar yra 380 Eur). 

Negalios neturintiems gyventojams, per mėnesį uždirbantiems ne daugiau kaip 1 minimalią mėnesio algą (MMA), NPD bus 300 Eur (dabar yra 380 Eur). 

 

Keičiasi įmokos pensijų fondų dalyviams 

Kaupiantiems pensijas vadinamuosiuose II pakopos pensijų fonduose, t.y. pensijų fondų dalyviams, nuo 2019 m. keičiasi įmokų mokėjimo tvarka. Pensijų fondų dalyvių socialinio draudimo įmokų dalis nebebus pervedama pensijos fondams, todėl ir socialinio draudimo senatvės pensija bei senatvės pensija neįgaliajam už laikotarpį nuo 2019 m. nebebus mažinama. Žinoma, už laikotarpį iki 2019–01–01 mažinimas išlieka. Nuo 2019–01–01 įmoką į pensijų fondus sudarys 3 proc. paties pensijos dalyvio darbo užmokesčio ar kitų draudžiamųjų pajamų ir 1,5 proc. Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio valstybės biudžeto įmoka. 

Gyventojai, kurie iki 2018–12–31 buvo pensijų fondų dalyviais, tačiau nebenori kaupti pensijos antros pakopos pensijų fonduose, galės ne vėliau kaip iki 2019–06–30 pensijų kaupimo bendrovei pateikti prašymą nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba sustabdyti pensijų įmokų pervedimą. Dalyvavimo pensijų kaupime nutraukimas nuo pensijų įmokų pervedimo sustabdymo skiriasi tuo, kad nutraukus dalyvavimą pensijų kaupime, visos to dalyvio pensijos fonde sukauptos lėšos bus grąžinamos "Sodrai" ir gyventojas taps tarsi niekad ir nedalyvavęs pensijų kaupime. Jo socialinio draudimo senatvės pensija ar senatvės pensija neįgaliajam dėl buvusio pensijos kaupimo nebus mažinama, o pensijų įmokų sustabdymas nukreiptas tik į ateitį, šiuo atveju tik nustojama į pensijų fondą pervesti įmokas, tačiau pensijų fonde dalyvio sukauptos lėšos "Sodrai" negrąžinamos, todėl socialinio draudimo senatvės pensija ir senatvės pensija neįgaliajam už laikotarpį iki 2018–12–31 bus mažinama. 

Valstybiniu socialiniu draudimu apdrausti 40 metų neturintys gyventojai į dalyvavimą pensijų kaupime bus įtraukiami automatiškai. Apie tai jiems "Sodra" privalės pranešti ne vėliau kaip iki sausio 31 d., tačiau tokie gyventojai turės teisę atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime arba sudaryti pensijų kaupimo sutartį su jų pačių pasirinkta pensijų kaupimo bendrove. Apie tai bus būtina pranešti "Sodrai" ne vėliau kaip iki birželio 30 d. Apie tai pranešus vėliau, jau reikės "Sodrai" pateikti dokumentus, patvirtinančius pateisinamą priežastį, dėl ko nebuvo galima šį pranešimą pateikti iki birželio 30 d. Automatiškas įtraukimas 40 m. amžiaus neturintiems gyventojams, atsisakiusiems dalyvauti pensijų kaupime, bus kartojamas kas trejus metus. 

Pensijų fonde sukaupti pinigai galės būti išmokami vienu iš 3 būdų, priklausomai nuo sumos dydžio: 

1. Jeigu sukaupta 3000 eurų ar mažiau – asmeniui mokama vienkartinė išmoka. Šie pinigai galės būti ir paveldimi. 

2. Jei sukaupta 3001–10 000 eurų – mokamos periodinės išmokos (pasibaigia pinigai, pasibaigia ir išmokos). Šie pinigai irgi gali būti paveldimi. 

3. Jei sukaupta daugiau nei 10 000 eurų – asmuo turi įsigyti pensijų anuitetą, o išmokos mokamos iki mirties. Šių lėšų paveldimumo klausimas priklauso nuo įsigyto anuiteto rūšies, tačiau dažniausiai jos nebus paveldimos. Nuo 2020 m. vienintele anuitetų mokėtoja taps "Sodra". 

Asmuo, kurio vardu pensijų fonde sukauptas turtas yra didesnis kaip 60 000 eurų, turės teisę sukauptą pensijų turto dalį, viršijančią 60 000 eurų, gauti iš pensijų kaupimo bendrovės vienkartine pensijų išmoka. 

 

Pensijos priemokos 

Nuo 2019–01–01 įsigalios ir šalpos pensijų įstatymo pakeitimai, kurie numato skirti pensijos priemokas socialinio draudimo senatvės pensijos ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams, kurių darbingumo lygis ne didesnis kaip 40 proc., kai jų gaunamos senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos mažesnės nei minimalių vartojimo poreikių dydis (MVPD). Šiuo metu MVPD yra 238 Eur. Minėtų pensijų priemokų dydis 95 proc. skirtumo tarp asmens gaunamos socialinio draudimo pensijos ir MVPD. Gyventojams, neturintiems viso būtinojo socialinio draudimo stažo senatvės ar netekto darbingumo pensijoms, ši pensijos priemoka proporcingai mažinama. Šios pensijos priemokos, kaip ir visos šalpos pensijos, bus mokamos iš valstybės biudžeto lėšų, tačiau jas, kaip nuo 2019–01–01 ir kitas šalpos pensijas, skirs ir mokės "Sodra". Beje nuo 2019–01–01 nebe iš "Sodros", o iš valstybės biudžeto lėšų bus finansuojamos ir socialinio draudimo pensijų bendrosios dalys. 

Deja, socialinė reforma nenumatė padidinti šalpos pensijų neįgaliesiems, tapusiems neįgaliais po 24 metų amžiaus. Šios pensijos mokamos socialinio draudimo stažo neįgalumo pensijai neturintiems neįgaliesiems ir yra labai mažos, kur kas mažesnės už MVPD ir neatitinka Neįgaliųjų teisių konvencijos 28 str., kurio 1 d. teigiama: "Valstybės, šios konvencijos šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę į pakankamą gyvenimo lygį sau ir savo šeimos nariams, įskaitant pakankamą maistą, aprangą ir būstą, į nuolatinį gyvenimo sąlygų gerinimą bei imasi atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų ir skatintų šios teisės įgyvendinimą nediskriminuojant dėl neįgalumo". 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]