LASS TARYBOJE

 

 


Liepos 18 dieną Vilniuje įvyko trečiasis šiais metais (ir pirmasis naujai išrinktos) LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 iš 14 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkas J. Valentukevičius ir kviestiniai asmenys. Palyginus su praėjusios kadencijos LASS taryba, naujojoje dirba 4 nauji nariai. 

Posėdyje aptartas klausimas dėl 2017 m. LASS revizijos komisijos ataskaitoje iškeltų problemų. Taryba pritarė siūlymui, kad LASS interesams įvairiose valstybės institucijose galėtų atstovauti ne tik organizacijos pirmininkas ir jo pavaduotoja, bet ir kiti kompetencijų atitinkamoje srityje turintys LASS nariai. Taip pat pritarta siūlymui įdarbinant regėjimo neįgaliuosius LASS įstaigose, maksimaliai vadovautis LR užimtumo įstatymo nuostatomis. Dėl rekomendacijos LASS dalyvauti konkursuose ir vėl vykdyti regėjimo neįgaliųjų socialinę reabilitaciją, vyko aktyvios diskusijos. Po jų nuspręsta šiuo klausimu vieningą nuomonę suformuoti tik pasibaigus 2018 m. projekto, kurį šiais metais vykdo Kauno reabilitacijos centras "Vilties žiedas", veikloms ir gavus informaciją apie suteiktų paslaugų kokybę. 

Taryba patvirtino naujos redakcijos Dokumentų ir informacijos apie LASS veiklą pateikimo bei sąjungos narių prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką, kuri skelbiama interneto svetainėje www.lass.lt. 

Posėdyje dalyvavę naujai išrinktos LASS tarybos nariai pasirinko tokias atsakomybės už LASS veiklą sritis: 

Ramunė Balčikonienė - žmogiškųjų resursų stiprinimas ir kvalifikacijos kėlimas; 

Nerijus Bardzilauskas - bendradarbiavimas su kitomis neįgaliųjų organizacijomis; 

Vytautas Gendvilas - brailio raštas ir informacijos prieinamumas; 

Aušra Gresienė - LASS filialų stiprinimas; 

Irma Jokštytė - komunikacija ir kultūrinė veikla; 

Vytautas Jonikaitis - LASS filialų stiprinimas; 

Leonas Kirkilovskis - neįgaliųjų socialinių įmonių veikla ir šią veiklą reglamentuojanti teisinė bazė; 

Giedrius Stoškus - teisinė aplinka ir socialinė apsauga; 

Egidijus Urna - LASS nekilnojamasis turtas ir ūkio reikalai; 

Aloyzas Vilimas - regėjimo neįgaliųjų užimtumas ir jį skatinančios valstybės programos; 

Daina Vitkauskienė - regėjimo neįgaliųjų reabilitacija. 

Kadangi LASS tarybos nariai Paulius Kalvelis ir Virginija Pukenienė atostogauja ir posėdyje nedalyvavo, jų atsakomybės sritys paaiškės vėliau. 

Posėdyje aktyviai diskutuota dėl inovatyvaus ir patrauklaus LASS, kaip organizacijos, įvaizdžio formavimo priemonių ir būdų. Tarybos nariai pritarė, kad, norint į LASS įtraukti daugiau naujų narių, ypač jaunimo, bei tapti patrauklia organizacija viešojoje erdvėje, toks atsinaujinimas būtinas. Todėl artimiausiu metu LASS bendruomenė bus kviečiama įsitraukti į naujo LASS įvaizdžio kūrimą - iš visų galimų projektų išrinktas patraukliausias variantas. Siekiant, kad procese dalyvautų ne tik profesionalai, bet ir kuo daugiau LASS bendruomenės narių, įvaizdžio kūrimui skirtas netrumpas laikas - iki 2019 m. pavasario. 

Taryba patvirtino prašymo priimti į LASS formą, kurioje įtrauktas stojančiojo į LASS sutikimas perduoti asociacijai savo asmens duomenis ir LASS įsipareigojimas šiuos duomenis naudoti tik organizacijos įstatuose numatytiems tikslams bei neatskleisti jų tretiesiems asmenims. 

Posėdyje aptarta dabartinė dviejų LASS įstaigų (VšĮ "Brailio spauda" ir VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras) padėtis, diskutuota dėl jų tolimesnės veiklos perspektyvų. Taryba pritarė, kad nuo 2019 m. VšĮ "Brailio spauda" teises ir pareigas perimtų VšĮ LASS respublikinis centras. Pastaroji įstaiga nuo 2019 m. bus atsakinga ir už "Mūsų žodžio" leidybą bei interneto svetainės www.musuzodis.lt priežiūrą. Taip pat pritarta galimybei VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro veiklos funkcijas teritoriniu principu paskirstyti kitiems trims regionų aklųjų centrams (Panevėžio ir Utenos, Kauno ir Marijampolės, Klaipėdos ir Telšių), tačiau tik tuo atveju, jeigu prieš tai įvertinus finansinius srautus paaiškės, jog ši reforma naudinga. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]