SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Giedrius STOŠKUS

ŠĮ KARTĄ RINKIMINIS


2017-12-20 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) taryba sprendimu Nr. 1-98 "Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXIX ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo sušaukimo" nusprendė suvažiavimą sušaukti 2018-05-29 - 30 d. ir patvirtino jo preliminarią darbotvarkę. 

Šiame suvažiavime bus renkama: 

LASS taryba; 

LASS revizijos komisija; 

LASS pirmininkas; 

LASS pirmininko pavaduotojas. 

LASS nariams, norintiems būti renkamais į minėtus LASS organus (pareigas) ir suvažiavimo delegatams, žinotina: 

1. Į LASS tarybą, LASS pirmininko ar jo pavaduotojo pareigoms gali būti renkami tik regos negalią turintys LASS nariai fiziniai asmenys, kurie organizacijoje dalyvauja ne trumpiau kaip 3 metus, nepriklausomai nuo to, ar jie yra suvažiavimo delegatai, ar ne. LASS tarybos, revizijos komisijos, pirmininko ir jo pavaduotojo kadencijos trukmė - 4 metai. Priminsime, kad LASS suvažiavimo delegatai irgi 4 metų trukmės kadencijai buvo išrinkti 2017 m. vykusiuose LASS filialų ataskaitiniuose-rinkiminiuose susirinkimuose. 

2. Keliant savo kandidatūrą į LASS tarybą ar pirmininko pareigoms, apie tai LASS buveinės adresu Labdarių g. 7/11, LT-01120, Vilnius būtina pateikti raštišką laisvos formos pranešimą. Skirtingai negu stojant į LASS, keičiant LASS filialą, kuriame narys pageidauja dalyvauti ar daugeliu kitų atvejų, šiuo atveju LASS įstatai nenumato galimybės tokį pranešimą pateikti elektroniniu paštu. Taigi jis turi būti pateikiamas pristatant į LASS buveinę arba siunčiant registruotu laišku. 

3. Pranešimą apie kandidatūros į LASS tarybą ar LASS pirmininko pareigas kėlimą būtina pateikti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Minėto 2017-12-20 LASS tarybos sprendimo Nr. 1-98 "Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXIX ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo sušaukimo" 2 punkte nurodoma, kad paskutinė tokių pranešimų pateikimo diena yra 2018-04-29, tačiau ši diena bus sekmadienis, o LR darbo kodekso 124 str. 1 d. nustatyta, kad sekmadienis yra bendra poilsio diena. Taigi turi būti atsižvelgiama į LR civilinio kodekso 1.121 str. 2 d., kur teigiama: "Jeigu paskutinė termino diena tenka nedarbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena." Analogiška nuostata yra ir LR darbo kodekso 14 str. 4 d., vadinasi, paskutine pranešimų apie kandidatūrų kėlimą pateikimo diena laikytina 2018-04-30. 

4. Pranešime apie savo kandidatūros LASS pirmininko pareigoms kėlimą būtina pasiūlyti ir savo pavaduotojo kandidatūrą bei pridėti jo raštišką sutikimą būti renkamam LASS pirmininko pavaduotoju. 

5. Jei anksčiau aprašytąja tvarka išsikėlę kandidatai suvažiavime nebus išrinkti, ar kandidatų iš viso nebus, arba kandidatų į LASS tarybą iš kurio nors regiono bus mažiau, nei tas regionas turi vietų taryboje, kandidatai bus siūlomi pačiame suvažiavime. Priminsime, kad neskaitant LASS pirmininko ir jo pavaduotojo, Vilniaus ir Alytaus regionas LASS taryboje turi 3 vietas, Kauno ir Marijampolės regionas - irgi 3 vietas, Šiaulių ir Tauragės regionas - 2 vietas, Panevėžio ir Utenos regionas - 2 vietas, Klaipėdos ir Telšių regionas - irgi 2 vietas. 

Į LASS tarybą neišrinkti kandidatai laikomi atsarginiais jos nariais, nes įstatuose nustatyta, kad LASS suvažiavimui atšaukus LASS tarybos narį, jam atsistatydinus arba negalint eiti pareigų, jo neišbūtos kadencijos laikotarpiui LASS tarybos nariu tampa vėliausiai vykusiame rinkiminiame suvažiavime neišrinktas daugiausiai balsų gavęs kandidatas, laikantis minėtų regioninio atstovavimo kvotų. 

6. Į LASS revizijos komisiją gali būti renkami visi LASS nariai fiziniai asmenys, išskyrus LASS pirmininką, jo pavaduotoją, LASS tarybos narius, LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovus bei su jais artimais giminystės ar svainystės ryšiais susijusius asmenis. Kandidatūros keliamos pačiame suvažiavime, todėl, jei ne LASS suvažiavimo narys pageidauja būti renkamas į LASS revizijos komisiją, jis turėtų paprašyti kurio nors suvažiavimo delegato pasiūlyti savo kandidatūrą. Taip pat patartina parašyti raštišką sutikimą būti renkamam į revizijos komisiją ir jį perduoti suvažiavimo delegatui, kuris jus siūlys. 

7. Visi LASS suvažiavimo delegatai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki suvažiavimo, t.y. iki 2018-04-30 turi teisę pateikti siūlymus dėl suvažiavimo darbotvarkės papildymo. Siūlymus galima teikti raštu pristatant arba registruotu laišku siunčiant LASS buveinės adresu, arba siųsti elektroniniu paštu LASS bendrojo elektroninio pašto adresu [email protected] Vėliau LASS delegatų pateikti siūlymai dėl suvažiavimo darbotvarkės priimami tik jei tam pritaria LASS taryba. 

8. Suvažiavimo delegatai, negalintys atvykti į suvažiavimą, turi teisę suvažiavime balsuoti iš anksto paštu ar registruotu laišku. Apie pageidavimą pasinaudoti tokia balsavimo forma delegatas turi raštu LASS buveinės adresu arba elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu pranešti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Šiame pranešime turi būti nurodyta, kokia forma, paštu ar elektroniniu paštu, pageidaujama balsuoti ir gauti balsavimui reikalingus dokumentus bei kitą suvažiavimo informaciją. LASS pirmininkas tokį pranešimą pateikusiam delegatui privalo ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki suvažiavimo delegato prašyta forma (paštu arba elektroniniu paštu) pateikti preliminarią suvažiavimo darbotvarkę, visų į preliminarią suvažiavimo darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektus, bendrąjį balsavimo biuletenį ir visą kitą suvažiavimo delegatams aktualią informaciją. Jei atskiri suvažiavimo dokumentų projektai ar kita informacija parengiama vėliau nei likus 20 kalendorinių dienų iki suvažiavimo, ji privalo nedelsiant būti pateikta paštu ar elektroniniu paštu balsuoti pageidaujantiems delegatams. Iš anksto paštu ar elektroniniu paštu balsuojantis suvažiavimo delegatas užpildo ir paštu LASS buveinės adresu ar elektroniniu paštu bendruoju LASS elektroninio pašto adresu išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį - jame jis praneša suvažiavimui savo valią balsuodamas "už" ar "prieš" atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Jei bendrieji balsavimo biuleteniai gaunami ne vėliau kaip prieš 1 parą iki suvažiavimo pradžios, iš anksto balsavę delegatai laikomi dalyvaujančiais suvažiavime ir jų balsai įskaitomi į suvažiavimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]