IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

PIRMASIS KONSERVATORIJOJE


Viktoras Mickevičius gimė 1916 metų kovo 26 dieną Garliavoje. Berniukas augo sveikas ir guvus. 1923 m. pradėjo lankyti Garliavos pradinę mokyklą. Viktorui mokytis patiko. Deja, 1926 m., susižeidęs akis, neteko regėjimo. Tik po dvejų metų, jau būdamas neregys, dvylikametis sugrįžo į mokyklinį suolą. 

1928 m. įstojo į Kauno aklųjų institutą. Antanas Adomaitis apie savo geriausią draugą V. Mickevičių rašė: "Jis pirmą dieną pareiškė mokytojui: "Aš noriu būti muzikantas. Kada galima dūdą gauti?" Mokslas mano draugui sekėsi. Jis buvo baigęs du reginčiųjų pradinės mokyklos skyrius, mokėjo daug eilėraščių. Mėgdavome šėlti draugų būryje." 

V. Mickevičius, baigęs keturias bendrojo lavinimo klases, mokėsi šepečių amato. Čia besimokydamas grojo pučiamųjų instrumentų orkestre klarnetu. "Po "Senelio polkos" grojo sudėtingesnius kūrinius, kuriems reikėjo akompanimento. Ir man teko laimė būti nuolatiniu Viktoro akompaniatoriumi. Pirmasis mudviejų darbas buvo S. Guno pjesė "Vakaras". Ruošdami tokio žymaus kompozitoriaus kūrinį, pasijutome dideliais muzikantais ir daug dirbome. Jis nenuvargdamas galėjo kartoti sunkiąją vietą daug kartų, kol pagaliau ją įveikdavo", - rašė A. Adomaitis. 

1932-1938 m. V. Mickevičius mokėsi Kauno konservatorijos klarneto klasėje ir baigė penkis kursus. Pastebėję neregio gabumus, į konservatoriją įstoti jam padėjo geri žmonės. Kompozitorius E. Gailevičius sutiko jį mokyti groti klarnetu. Su dideliu entuziazmu Viktoras ėmėsi mokslo - buvo pirmas aklasis Kauno konservatorijoje. Studijavo neatsilikdamas nuo reginčiųjų, o specialybės dalykus mokėjo geriausiai. Deja, sužinojęs, kad pagal specialybę darbo negaus, neregys mokslus metė. Pradėjo dirbti darbininku Aklųjų instituto šepečių dirbtuvėje ir tuo pačiu metu estradiniame orkestrėlyje grojo saksofonu. Kartą A. Adomaitis draugo paklausė: "Kaip jautiesi, metęs muziką? Ar neįkyru prie šepečių?" Viktoras atsakė: "Muzikos nemečiau ir nemesiu! Ar ausų neturi? Negirdi, kad groju? O šepečiai... Chm... Padirbti gerą, gražų šepetį - irgi menas." 

1940 m. rudenį jis su šeima (žmona ir dukrele) persikėlė dirbti į Vilniaus aklųjų įmonę. 

1942 m. grįžo į Kauną ir čia įsidarbino įsteigtoje aklųjų įmonėje. 

1945-1971 m. jis - LAD Kauno kombinato darbininkas. V. Mickevičius aktyviai įsijungė į besikuriančios Lietuvos aklųjų draugijos veiklą: buvo LAD Kauno skyriaus valdybos ir įvairių visuomeninių komisijų narys, buvo renkamas į LAD centro valdybą, yra buvęs LAD Kauno kombinato profsąjungos vietos komiteto pirmininku, kaip muzikantas dalyvavo LAD meno mėgėjų būreliuose. Nuo 1971 m. iki mirties jis buvo LAD muzikinio kolektyvo pučiamųjų instrumentų orkestro artistas, grojo klarnetu. 

LAD IX suvažiavime V. Mickevičius buvo išrinktas draugijos garbės nariu. Mirė 1984 m. spalio 24 d. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Balandžio 1 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1931) Aldona Kačergienė, LASS veikėja. 

Balandžio 1 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1941) Emilija Urbonavičienė (Juzėnaitė), aktyvi LASS narė Ukmergėje, tautodailininkė. 

Balandžio 2 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1941) Veronika Jamontaitė, LASS veikėja. 

Balandžio 8 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1956) Antanas Letukas, LASS Klaipėdos rajono filialo pirmininkas nuo 1996 metų. 

Balandžio 12 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1941) Albinas Bagdonas, profesorius, socialinių mokslų daktaras, neregių bičiulis, tiflopsichologinių darbų autorius. 

Balandžio 13 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1966) Vincas Baublys, aktyvus literatas. 

Balandžio 15 d. sukanka 65 metai, kai gimė (1951) Mykolas Lukas, LASS Skuodo rajono tarybos ilgametis pirmininkas (dirba nuo 1976 m.), meno mėgėjų būrelių organizatorius ir aktyvus jų dalyvis. 

Balandžio 18 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1931) Juozapas Antanavičius, katalikų kunigas, Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentas. 

Balandžio 19 d. sukanka 105 metai, kai gimė (1911) Jadvyga Dambrauskaitė, literatė, dainininkė, masažuotoja (mirė 1984). 

Balandžio 20 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1941) Juozas Ežerskis, pedagogas, publicistas, LASS veikėjas. 

Balandžio 25 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1966) Audronė Kreizienė (Jakimavičiūtė), LASS Ukmergės rajono filialo pirmininkė nuo 2004 metų. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]