GYVENIMO AKTUALIJOS

Dovilė SABALIAUSKAITĖ

PRIEMONIŲ SKYRIMO NAUJOVĖS


Nuo 2011 metų sausio 1 d. įsigalioja atnaujintas Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas. Jį 2010 m. spalio 7 d. savo įsakymu patvirtino LR socialinės apsaugos ir darbo ministras. Pasiūlymus, kaip tobulinti Neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką, teikė prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) suburta darbo grupė, kurią sudarė SADM, neįgaliųjų asociacijų bei Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM atstovai. Nuo naujų metų įsigaliosiantys tvarkos pakeitimai parengti įvertinus asmenų su regėjimo negalia poreikius, pačių neregių bei LASS pateiktus prašymus, realias neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis bei šių priemonių įsigijimo finansavimo galimybes.  

Taigi kokios laukia naujovės? Pirmiausia praplėsti priemonių skyrimo kriterijai, sudaryta galimybė didesniam neįgaliųjų skaičiui jas įsigyti, taip pat į sąrašą įtrauktos naujos priemonių grupės. Svarbi naujovė, kad neįgaliajam sudarytos galimybės įsigyti priemones keliais būdais. Paprasčiausias būdas - ateiti į centrą ir įsigyti centro siūlomą priemonę. Kitas būdas - įsigyti norimą priemonę patiems ir gauti už ją kompensaciją. Apie kokias priemones konkrečiai kalbame? Apie šias - visos jos kalbančios! - priemones: kūno termometrą, rankinį laikrodį, stalinį laikrodį, virtuvines svarstykles, elektroninį skaičiuotuvą, laidinį telefoną. Trečias būdas - kai asmenys įsigyja priemones, kurių centre įsigyti negali, o jas perka patys ir gauna iš centro nustatyto dydžio jų įsigijimo išlaidų kompensaciją, šios priemonės yra: monokuliaras, judriojo ryšio telefonas (kalbantis), nešiojamasis elektroninis didinimo įtaisas, televizinė sistema. Yra dar vienas naujas asmenų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis būdas, kai nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą brailio rašto naudotojams, didinimo programinę įrangą, ekrano skaitymo programinę įrangą bei kalbos sintezatorių asmuo galės pats įsigyti per įmones. Šią naujovę smulkiau aptarsiu šiame straipsnyje atskirai. 

Malonu pranešti, kad sprendžiamas asmenų su regėjimo negalia aprūpinimas specialia programine įranga. Kompiuteriai bei specialios kompiuterinės programos akliesiems ir silpnaregiams jau kurį laiką yra neatsiejama gyvenimo dalis, įprasta mokymosi, darbo ir bendravimo priemonė. Deja, šios priemonės yra brangios, prieinamos tik nedaugeliui vartotojų ir ne paslaptis, kad nemaža dalis aklųjų ir silpnaregių naudojasi "nulaužtomis" arba nelegaliomis programomis, todėl gera naujiena ta, kad nuo sausio 1 d. aklieji ir silpnaregiai bus aprūpinami specialia didinimo, ekrano skaitymo programine įranga bei kalbos sintezatoriais. Nustatyti tokie skyrimo kriterijai, kompensacijų dydžiai ir naudojimo terminai: didinimo programinės įrangos, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo 0,06 iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško, - vieną kartą per 7 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 litų, ekrano skaitymo programinės įrangos, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško, - vieną kartą per 7 metus 90 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 3000 litų, kalbos sintezatoriaus, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško, - vieną kartą per 7 metus iki 500 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas. 

Kita gera naujiena, kad, atsižvelgiant į tėvelių ir pedagogų prašymus bei siūlymus, praplėsta asmenų, galinčių įsigyti optoelektronines priemones, grupė. Tai asmenys nuo 7 iki 24 metų, besimokantys bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje. Iki šiol priemonėmis buvo aprūpinami asmenys nuo 16 iki 24 metų amžiaus. 

Lūpa su švieseleTaip pat keičiasi kompensacijų dydžiai už atskirų techninės pagalbos priemonių įsigijimą. Atsižvelgiant į rinkos pasiūlą, kainas bei finansavimo galimybes, buvo sumažinti išmokamų kompensacijų dydžiai už įsigytas regos priemones bei pailginti jų naudojimo terminai - nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso brailio rašto naudotojams, - vieną kartą per 10 metų 90 proc. faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 5000 litų, uždarosios televizijos sistemos - vieną kartą per 8 metus 70 proc. faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip už 5000 litų, nešiojamojo elektroninio vaizdo didinimo įtaiso - vieną kartą per 8 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 litų, judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) - vieną kartą per 7 metus iki 600 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas. 

Daugiausiai klausimų užduodama apie naują asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis per įmones modelį, kokias priemones asmuo galės jose įsigyti ir kaip bus organizuojamas asmenų aprūpinimas. Šiuo metu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra derinama priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo per įmones tvarka, įsigaliosianti nuo 2011 m. sausio 1 d., tad noriu supažindinti skaitytojus su pagrindiniais jos principais.  

Per įmonę bus įsigyjami nešiojamieji elektroniniai užrašymo įtaisai brailio rašto naudotojams, didinimo, ekrano skaitymo programinė įranga bei kalbos sintezatoriai. Asmuo, pageidaujantis gauti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją per įmonę, turės kreiptis į centro teritorinį padalinį ir pateikti reikiamus dokumentus. Dokumentai įprasti kaip ir kreipiantis dėl bet kurių kitų techninės pagalbos priemonių: tai asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba dokumentas, patvirtinantis užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Taip pat dokumentas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra LR gyventojų registre. Taip pat reikalingas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas, išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a). Išrašo galiojimo laikas - 12 mėnesių. Šį dokumentą išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai. Kai kreipiamasi dėl nešiojamojo elektroninio brailio rašto užrašymo įtaiso kompensacijos skyrimo, papildomai reikia pateikti mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą, kai kreipiamasi dėl techninės pagalbos priemonių asmenims iki 18 metų - vaiko gimimo liudijimą. Patirtis parodė, kad gydytojams gana sudėtinga medicinos išraše nurodyti skiriamą priemonę, todėl svarbiausia, kad jame būtų pateikta informacija apie regėjimo aštrumą su korekcija ar, atsižvelgiant į ligą, - akiplotį. 

Toliau centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nagrinės asmens prašymą skirti kompensaciją įsigyjant nurodytą priemonę ir priims sprendimą apie asmens įrašymą į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę. Centro direktoriaus įgalioti centro teritorinio padalinio darbuotojai išduos pažymą, patvirtinančią asmens teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, bei pateiks įmonių, į kurias asmuo gali kreiptis dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo, sąrašą. Asmuo dėl techninės pagalbos priemonės įsigijimo galės kreiptis į įmonę tik pateikęs šią pažymą, o įmonė išduos asmeniui pageidaujamą įsigyti techninės pagalbos priemonę tik tokią pažymą turėdama. Jei priemonės kaina yra didesnė nei nustatyta Neįgaliųjų aprūpinimo tvarkos apraše, kainų skirtumą įmonei sumokės asmuo, jei mažesnė - kompensuojama visa įmonės nustatyta kaina. 

Pažymėtina, kad asmuo galės įsigyti techninės pagalbos priemonę tik iš įmonių, sudariusių sutartis su Techninės pagalbos neįgaliesiems centru dėl neįgaliųjų aprūpinimo didinimo programine įranga, ekrano skaitymo programine įranga, nešiojamaisiais elektroniniais užrašymo įtaisais brailio rašto naudotojams bei kalbos sintezatoriais. Aprūpinimo per įmones būdas suteikia dideles galimybes pačiam asmeniui pasirinkti jo poreikius atitinkančią priemonę, įmonę, į kurią kreipsis, ir nesirūpinti, kur gauti lėšų priemonei įsigyti. Suprantama, kad priemonių yra įvairiausių ir pagal funkcionalumą jų kaina gali skirtis, todėl tik pats asmuo gali nuspręsti, kokios jo finansinės galimybės ir kokią priemonę jis nori ir gali įsigyti. Mano žiniomis, šiandien yra trys įmonės šalyje, kurios prekiauja specialia kompiuterine programine įranga bei nešiojamaisiais elektroniniais užrašymo įtaisais brailio rašto naudotojams. Tai UAB "Verslo neįgaliųjų vystymo grupė", UAB "Biomedika" ir UAB "Etalinkas". Reikia tikėtis, kad naujovėmis susidomės ir kitos įmonės, o didėjanti konkurencija pagerins paslaugų kokybę ir sumažins priemonių kainas. 

Apibendrinant reikia pasakyti, kad techninės pagalbos priemonių sąrašas nėra baigtinis, jis nuolat tobulinamas bei atnaujinamas atsižvelgiant į neįgaliųjų pasiūlymus, poreikius ir finansines valstybės biudžeto galimybes. Smulkesnę informaciją apie Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką bei kitą naudingą informaciją rasite Techninės pagalbos neįgaliesiems centro interneto tinklalapyje: www.tpnc.lt. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]