SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

 

MŪSŲ KANDIDATAI


Šių metų gegužės 27-28 dieną Vilniuje šaukiamas XXI Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Remiantis LASS įstatų 36 punktu jau baigėsi terminas, kai raštu buvo galima išreikšti norą būti renkamam LASS pirmininku. Mūsų organizacijai vadovauti norą pareiškė trys jos nariai - Sigitas Armonas, Vladas Bagdonas ir Aurimas Papečkys. Kandidatai į LASS pirmininkus skiriasi amžiumi, patirtimi, požiūriu į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ateitį. Kas iš jų tinkamiausias vadovauti mūsų organizacijai, nuspręs LASS XXI suvažiavimo delegatai. Skaitytojams siūlome susipažinti su kiekvieno kandidato pagrindinėmis biografijų datomis. Taip pat visų trijų kandidatų paprašėme trumpai atsakyti į vieną klausimą: kokia bus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga per artimiausius ketverius metus?  

 

Sigitas ArmonasSigitas ARMONAS  

1959-06-21 gimė Raseinių raj.  

1973-11-26 priimtas į LASS.  

1979 m. baigė Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinę mokyklą.  

1979 m. pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus gamybiniame mokymo kombinate.  

1981 m. išrinktas Lietuvos aklųjų draugijos tarprajoninės valdybos prezidiumo nariu. 

1981-1986 m. - Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute įgijo tiflopedagogo specialybę.  

1986 m. išrinktas Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus miesto valdybos pirmininku.  

1987 m. išrinktas Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus tarprajoninės valdybos pirmininku.  

1989-1992 m. dirbo LAD Vilniaus įmonės direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams.  

1992 m. LASS neeiliniame XII suvažiavime išrinktas LASS centro tarybos pirmininko pirmuoju pavaduotoju.  

* * * 

Pastaruoju metu daug dėmesio skyrėme ūkiui, turtui, įmonėms, valstybinei programai vykdyti. Tai buvo būtina, tačiau viskas turi savo kainą. Susilpnėjo LASS pozicijos visuomeniniame gyvenime, ryšiai tarp LASS įstaigų, LASS centro tarybos ir paprastų LASS narių. Šioms problemoms spręsti artimiausiu metu sąjunga turi skirti ypatingą dėmesį. Būdamas pirmininku sieksiu:  

1. Stiprinti LASS pozicijas visuomeniniame šalies gyvenime, gerinti LASS įvaizdį visuomenėje ir rūpintis viešaisiais ryšiais - pozityvią informaciją apie LASS turi išgirsti kuo daugiau žmonių. Tikiu, kad tai padės į sąjungą pritraukti daugiau naujų narių.  

2. Gerinti LASS "vidinį klimatą" - kiekvienas LASS narys turi jausti, kad yra išgirstas, suprastas ir svarbus. Turime galvoti ne tik apie integraciją į visuomenę, bet ir apie tai, kad mūsų organizacijoje gerai jaustųsi tiek senas, tiek jaunas.  

3. LASS ūkinės veiklos lėšos turi būti panaudotos žmonėms. Skatinsiu socialinio paramos fondo, skirto aklųjų ir silpnaregių žmonių iniciatyvoms remti, steigimą.  

4. Dėmesio ir pagalbos atviroje rinkoje dirbantiems LASS nariams. Ne LASS sistemoje dirba daugiau nei 700 žmonių, ir šis skaičius kasmet didėja 2-2,5 proc. 

5. LASS nariai turi gauti būtinas paslaugas ir ir priemones:  

- Socialinė (pirminė) reabilitacija: tai jau daroma, bet kol kas - LASS lėšomis. Pagal įstatymus šią sritį turėtų finansuoti valstybės struktūros;  

- Techninės pagalbos priemonės: ketinu neapsiriboti veikla techninių pagalbos priemonių darbo grupėje prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ieškosiu galimybių pritraukti ES struktūrinių fondų lėšų, kad LASS sukurtų gerą lietuvišką kalbos sintezę, kuri būtų panaudota ne tik kompiuteriams ar mobiliesiems telefonams prakalbinti, bet ir kitoms, neregiams reikalingoms, elektroninėms priemonėms kurti;  

- Socialinės paslaugos turi būti prieinamos ir efektyvios net atokiausiai gyvenantiems LASS nariams. 

Kad pasiektume čia įvardintus tikslus, reikės ne tik LASS centro tarybos, bet ir LASS filialų bei bendruomenės pritarimo ir palaikymo. 

 

Vladas BagdonasVladas BAGDONAS 

1955-11-04 gimė Telšių raj.  

1970-05-11 priimtas į LASS. 

1973 m. baigė Kauno aklųjų ir silpnaregių internatinę mokyklą. 

1974-1978 m. mokėsi S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje.  

1978-1983 m. Lietuvos muzikos akademijoje įgijo choro dirigavimo specialybę.  

1981 m. pradėjo dainuoti Lietuvos aklųjų draugijos chore "Vilnius".  

1984 m. Lietuvos aklųjų draugijos Vilniaus tarprajoniniuose kultūros namuose įkūrė ir dešimt metų vadovavo mėgėjų mišriam chorui "Skroblas".  

1986-1990 m. Lietuvos muzikos akademijoje studijavo solinį dainavimą.  

1992 m. pradėjo dainuoti Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. 

1993 m. paskirtas Lietuvos aklųjų choro "Vilnius" direktoriaus pavaduotoju. 

1995 m. paskirtas Lietuvos aklųjų choro "Vilnius" direktoriumi. 

Nuo 1996 m. yra Lietuvos muzikos akademijos choro dirigavimo katedros vokalo pedagogas.  

2000-2004 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narys.  

2010-03-01 paskirtas koncertinės įstaigos "Valstybinis choras "Vilnius" vadovu.  

* * * 

Didžiausias džiaugsmas gyventi darnioje bendruomenėje, kokia aš visada laikiau LASS. Šioje organizacijoje visada sveikieji padėjo nematantiems, stipresni silpniesiems, labiau išprusę mažiau gebantiems. Beveik tris dešimtmečius dirbau šalia J. Kairio, kuris atmintyje išliks kaip LASS garbė, sąžinė ir išmintis. Siektume jo idealo - turtingos, vieningos LASS, norinčios ir galinčios padėti visiems organizacijos nariams. Deja, susipriešinimas tarp LASS valdžios ir kitų jos narių pastaraisiais metais tik didėja. Kokią matau mūsų organizaciją 2010-14 metais? 

Būtina steigti LASS paramos fondą, galintį suteikti beprocentinę paramą LASS įmonėms ir įstaigoms. Didžiausias dėmesys - gamybinėms įmonėms išsaugoti, gamybai ir turtui efektyviai valdyti. Ieškoti galimybių pasinaudoti ES struktūriniais fondais rengiant projektus, apimančius visas LASS veiklos sritis. Užtikrinti praradus regėjimą ar staiga jam nusilpus, sisteminę, nemokamą reabilitaciją. Kiek įmanoma, reabilitaciją teikti įvairiomis formomis ir arčiau gyvenamosios vietos. Neapsiriboti vien laisvos formos raštų, prašymų rašinėjimu įvairioms valstybės institucijoms, o pasinaudoti ir LR peticijų įstatymo suteikta galimybe pateikti Seimui ar Vyriausybei peticijas, kurios svarstomos rimčiau ir atsakingiau. Siekti, kad didesnė dalis VšĮ "Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba" ir VšĮ "PBC" gaunamų lėšų už patalpų nuomą būtų skiriama LASS "skurdo programai" ir kitoms regos neįgaliesiems naudingoms programoms finansuoti. Parengti ir patvirtinti dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką. Būtina vėl grįžti prie LASS vadovų rotacijos principo. VšĮ "Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba" pirmininko ir jo pirmojo pavaduotojo darbo užmokesčio dydį nustatytų ne LASS CT, o LASS suvažiavimas, kuris juos faktiškai ir išrenka. 

 

Aurimas PapečkysAurimas PAPEČKYS 

1982-04-14 gimė Marijampolėje.  

1998-06-03 priimtas į LASS. 

2002 m. baigė A. Jonyno vidurinę mokyklą Vilniuje.  

2004-2005 m. studijavo Miunsterio (Vokietija) universitete. 

2006 m. Vilniaus universiteto filologijos fakultete baigė vokiečių filologijos bakalauro studijas.  

2006-05-22 baigė muzikos mokyklą "Lyra".  

2008-01-29 Romerio universiteto strateginio valdymo ir politikos fakultete baigė viešojo sektoriaus strateginio valdymo magistro studijas.  

2005-2006 m. dirbo UAB "Etalinkas".  

2007 m. dirbo UAB "Telnet". 

2007-05-05 išrinktas Aklųjų, silpnaregių ir jaunimo asociacijos prezidentu.  

2008 m. pradėjo dirbti valstybinį darbą.  

* * * 

Stebėdamas aklųjų ir silpnaregių veiklą "iš šalies" nusprendžiau kandidatuoti į LASS centro tarybos pirmininko postą, nes pastebiu, kad LASS tampa pasyvus, prarandantis demokratinį valdymo modelį, nestokojantis didelių vidinių konfliktų darinys. Esama ir kitų su organizacijos valdymu susijusių problemų, todėl esu tikras, kad galiu tinkamai atstovauti ir ginti aklųjų ir silpnaregių interesus. 

Dabartinė LASS padėtis ir akivaizdžios jos problemos: 

LASS neturi parengusi strategijos ir nėra suformavusi strateginių tikslų, todėl teigiu, kad nežino, kaip ir kokio tikslo siekia; 

LASS politikoje nedalyvauja iniciatyvus jaunimas; 

LASS savo nariams neteikia finansinių ir darbo ataskaitų, tai verčia abejoti darbuotojų atliekamo darbo efektyvumu bei finansiniu skaidrumu. 

Pagrindiniai prioritetai, kuriais bus grindžiama mano veikla LASS: 

- LASS strateginio plano parengimas ir įgyvendinimas; 

- Aklųjų ir silpnaregių mokslo prieinamumo didinimas; 

- Viešųjų ryšių plėtra; 

- Informacinių technologijų pritaikymas bei kompiuterinio raštingumo ugdymas; 

- Politinis ir finansinis LASS valdymo organų skaidrumas; 

- Bendradarbiavimas su verslo atstovais; 

- Jaunų LASS narių įtraukimas į veiklą; 

- Kiti prioritetai, kurie numatyti nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos 2010 - 2012 m. programoje. 

Vidiniai prioritetai: 

- Nuolatinė organizacijos narių poreikių analizė; 

- Takoskyros tarp jauno ir seno aklojo bei silpnaregio mažinimas; 

- Vidinių organizacijos konfliktų mažinimas; 

- Skaidresnė rinkimų į LASS valdymo organus sistema. 

LASS narį įsivaizduoju išsilavinusį, mokantį naudotis kompiuteriu, aktyvų, o organizaciją - padedančią ir skatinančią kiekvieną narį tapti tokiu. LASS įsivaizduoju kaip vieno tikslo siekiantį, skaidriai dirbantį bei užsibrėžto tikslo link einantį darinį. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]