LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2009 m. lapkričio 25 d. Vilniuje įvyko LASS centro tarybos posėdis. Pristatysime jame svarstytus klausimus, aptartas problemas bei priimtus sprendimus.  

Keturiasdešimt aštuoniuose LASS miestų ir rajonų filialuose nuo rugpjūčio pabaigos iki spalio pradžios įvyko ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai. Išrinkti 7 nauji rajonų pirmininkai: Šalčininkų rajono filiale - Teresa Volosevič, Vilniaus miesto antrajame filiale - Vitalijus Vichorevas, Kazlų Rūdos savivaldybės filiale - Ramunė Butkevičienė, Šakių rajono filiale - Ligita Endzelytė, Anykščių rajono filiale - Emilė Mališauskienė, Kupiškio rajono filiale - Kristina Malinauskienė, Panevėžio miesto ir rajono filiale - Dainius Masėnas. LASS centro taryba patvirtino visus naujai išrinktus bei perrinktus pirmininkus. Jiems visiems linkime sėkmės, tolerancijos, kantrybės ir kūrybiškumo darbe! 

Ilgai centro tarybos posėdyje svarstytas brailio rašto klausimas. Į neregių gyvenimą vis labiau skverbiasi informacinės technologijos. Todėl nebepakanka šešiataškio, įprastinio, dar kitaip vadinamo literatūriniu, brailio rašto.  

Dirbant kompiuteriu sutinkami 254 simboliai. Tokiam jų kiekiui užkoduoti neužtenka šešių taškų teikiamų 64 kombinacijų. Norint lygiavertiškai su reginčiaisiais naudotis kompiuteriais buvo sukurta aštuonių taškų brailio sistema. Daug pasaulio šalių ją jau prisitaikė ir naudoja. LASS savo iniciatyva taip pat nori parengti lietuvišką kompiuterinio aštuontaškio brailio sistemą. LASS laikosi nuomonės, kad būtina parengti vieningą lietuvišką brailio rašto sistemą, sukurti kompiuterinio brailio įdiegimo programą. Vieningoje brailio rašto sistemoje šalia jau įprasto, kitaip sakant literatūrinio brailio rašto (jis jokiu būdu nebūtų naikinamas ar modifikuojamas!), būtų įteisintas ir kompiuterinis aštuontaškis brailio raštas. Parengus vieningą brailio rašto sistemą, jos naudojimo tvarka turėtų būti įteisinta Vyriausybės ar kitos valstybinės institucijos nutarimu.  

Pavasarį šiai problemai spręsti buvo sudaryta iniciatyvinė grupė. Joje dirba G. Norkus, V. Purlys, K. Verbliugevičius, A. Valenta, V. Gendvilas, grupės darbą koordinuoja LASS pirmininko pirmasis pavaduotojas S. Armonas. LASS centro tarybai lapkričio 25 d. posėdyje pristatytas parengtas vieningos brailio rašto sistemos projektas. LASS centro tarybos nariai ir brailio rašto specialistai jam turėjo priekaištų, todėl darbo grupė įpareigota iki sekančio posėdžio LASS centro tarybai pateikti pataisytą projektą.  

Atsižvelgdama į žurnalo "Mūsų žodis" prašymą, centro taryba pakeitė žurnalo redakcinės kolegijos sudėtį. Vietoj a. a. Gintos Petrauskienės ir š. m. gegužės 7 d. atsistatydinusio Sauliaus Plepio redkolegijos nariais patvirtinti Pranas Pliuška, LASS Molėtų rajono filialo pirmininkas, bei Irena Volodkienė, Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriaus kultūrinio darbo organizatorė. 

Posėdyje pateikta informacija apie LASS įmonių ir įstaigų veiklos rezultatus per pirmus tris 2009 m. ketvirčius. Įmonių produkcijos pardavimai per 2009 metų devynis mėnesius, palyginti su 2008 metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo nuo 12,3 mln. Lt iki 9,4 mln. Lt, arba 24,5 proc., subsidijos iš darbo biržos - nuo 2,6 iki 2,1 mln. Lt, arba 21,2 proc., nuomos pajamos - nuo 628,4 iki 518,3 tūkst. Lt, arba 17,5 proc. Įmonių skolos sumažėjo per 48 proc. Bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 12,4 proc. Dabar įmonėse dirba 369 žmonės. Regėjimo negalią turinčių darbuotojų sumažėjo 8,5 proc. Jų dabar yra 183.  

III ketvirtyje padidėjo UAB "Regplasta" produkcijos gamybos ir realizacijos apimtis, išaugo darbo našumas. Tačiau visam devynių mėnesių laikotarpiui neigiamą poveikį turėjo tai, kad I ketvirtį produkcijos pardavimas buvo beveik sustojęs, buvo sutrikę atsiskaitymai už produkciją. UAB "Regseda" 2009 metų 9 mėnesių pardavimų apimtis yra beveik nesumažėjusi. Atnaujinti ryšiai su Baltarusijos gamintojais. Dėl iš jų gaunamų pigesnių sandarinimo žiedų turėtų sumažėti konservavimo dangtelių savikaina. Bus galima sėkmingiau konkuruoti rinkoje.  

VšĮ "Aksida" vykdė savo veiklą be didesnių sutrikimų. Per 9 šių metų mėnesius nenuostolinga buvo surinkimo baro produkcijos gamyba (2/3 viso įmonės pelno duoda šis baras) ir dalies karūnkamščių gamyba. Darosi vis sudėtingiau organizuoti karūnkamščių gamybą dėl alaus daryklų savininkų didinamų reikalavimų kokybei ir gamybos sanitarinėms sąlygoms. Didelę konkurenciją sudaro Lenkijoje įsikūrę šios produkcijos gamintojai. Šiemet šios produkcijos gamyba įmonėje "Aksida" sumažės apie 20 proc. Nuolat reikia turėti vis daugių apyvartinių lėšų žaliavoms įsigyti.  

27,4 proc. sumažėjo UAB "Liregus" gaminamos produkcijos pardavimas. Sunkus buvo I ketvirtis, kai bendrovė patyrė 97 tūkst. Lt nuostolį. Dabar padėtis stabilizavosi. UAB "Liregus" jau gamina tris ir planuoja artimiausiu metu gaminti dar vieną naują elektros instaliacinį gaminį. To reikia norint užtikrinti nuolatinį asortimento atnaujinimą. Jau užmegzti ryšiai su galimais Vokietijos, Suomijos užsakovais, planuojama bendrauti ir su Kinija. 

Nors įmonių veiklos rodikliai ir blogesni negu praėjusiais metais, tačiau įmonėse nėra panikos, jos tikisi normaliai baigti metus ir, jeigu valstybės subsidijos socialinėms įmonėms nebus nutrauktos, planuoja sėkmingai dirbti ir 2010 metais. 

VšĮ "Aksida" direktoriui G. Trinkai išėjus į pensiją, laikinai eiti direktoriaus pareigas paskirtas įmonės vyriausiasis inžinierius Romas Bramanas.  

VšĮ PBC gavo LASS centro tarybos leidimą pasirašyti ilgalaikę, 15 metų, nuomos sutartį. Nuomos kainos geros, o ir nuomininkai ketina skirti savo lėšų iš LASS nuomojamo turto gerinimui. VšĮ PBC suteiktas leidimas ir paskolai iš banko imti.  

Atsižvelgiant į VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių dienos centro prašymą, priimtas nutarimas, kuriuo VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras įpareigotas skirti dienos centrui 15 tūkst. litų socialinėms programoms įgyvendinti.  

LASS centro taryba leido išbraukti iš LASS narių sąrašo du reginčius asmenis, nemokančius nario mokesčio.  

LASS centro tarybos nariams pateikta informacija apie LASS Socialinių ir kultūros reikalų komisijos posėdyje (jis įvyko š. m. lapkričio 18 d.) svarstytas problemas ir priimtus sprendimus. Komisija aptarė LASS miestų ir rajonų filialų ataskaitiniuose-rinkiminiuose susirinkimuose keltas problemas. Svarbiausios ir dažniausiai minėtos problemos: sunku surinkti kvorumą ataskaitiniuose-rinkiminiuose susirinkimuose, trūksta ir sunku gauti techninės pagalbos priemonių, stinga įgarsintų knygų ir kita. Komisijos nariai informuoti, jog 2010 m. bus organizuojamas LASS rajonų mėgėjų meno festivalis-konkursas "Aš muzika, daina ir meile dalinuos". Taip pat nutarta LASS miestų ir rajonų filialų pirmininkams surengti pažintinius brailio rašto kursus.  

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]