LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Nuo balandžio mėnesio pradžios įvyko net 3 LASS centro tarybos posėdžiai: balandžio 18 d., balandžio 26 d. (telefoninis) ir gegužės 9 d.  

Balandžio 18 d. ir gegužės 9 d. posėdžiuose buvo svarstomi bei tvirtinami LASS įmonių ir įstaigų balansai. Balandžio 18 d. svarstyta UAB "Liregus", UAB "Regovitus" ūkinės-finansinės veiklos 2006 m. balanso ir pelno ataskaitos, taip pat - VšĮ "Aksida", VšĮ "PBC", VšĮ "Klaipėdos ir Telšių apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", VšĮ "Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", VšĮ "Kauno aklųjų ir silpnaregių centras" ūkinės-finansinės veiklos 2006 m. balansai ir veiklos rezultatų ataskaitos.  

UAB "Liregus" padėtis stabili, darbo užmokesčio vidurkis kyla. 2006 m. "Liregus" gavo daugiau nei 1 mln. Lt subsidijų. 90 proc. pajamų bendrovė gauna iš produkcijos pardavimo. UAB "Liregus" 2006 metais dirbo pelningai. Bendrovė per 0,5 mln. Lt investavo į patalpų atnaujinimo darbus, šiek tiek padaugėjo darbuotojų - taip pat ir su negalia. 2006 m. įmonė gavo tarptautinį produkcijos kokybės sertifikatą.  

UAB "Regovitus" pajamos iš pardavimų, lyginant su 2005 m., sumažėjo, tačiau padaugėjo gatavos produkcijos sandėlyje. Metus bendrovė baigė taip pat pelningai. UAB "Regovitus" yra mažiausia pagal rezultatus ir apyvartą, tačiau nuolat gauna nedidelį pelną, žmonių skaičius stabilus, vidutinis darbo užmokestis didėja. Asortimentas panašus, didelių reorganizacijų nėra. Gavus lėšų iš darbo biržos, atnaujintas administracinis pastatas, pakeisti langai.  

VšĮ "Aksida" 2006 m. gavo kiek mažesnį pelną nei 2005 metais. 2006 m. įstaigos pajamos buvo apie 4 mln. Lt (augimas sudaro apie 10 proc.), darbo užmokestis padidėjo 9 proc. Priimta 19 neįgaliųjų. Penkios naujos darbo vietos įrengtos pasinaudojant darbo biržos subsidijomis. Dalis pelno taip pat panaudota darbo vietoms įrengti. Naujai sukurti padaliniai absoliučiai rentabilūs. Numatomas produkcijos dizaino, įpakavimo atnaujinimas.  

VšĮ "PBC" 2006 m. vykdė daug rekonstrukcijų, dėl kurių didėjo pastatų vertė. Pastatai visi tinkami eksploatuoti. Jau dabar patalpoms pritaikyti išleista 300 tūkst. Lt. VšĮ "PBC" 2006 m. gavo 1 mln. Lt pajamų, pardavimai analogiški 2005 m. rezultatams. Ateityje planuojama parengti ir patvirtinti detalų teritorijos planą, apsispręsti, kokį šildymo sistemos variantą pasirinkti, ir pagalvoti apie pastatų fasadų atnaujinimą. Iki šiol visos investicijos buvo skirtos patalpų interjerui, kad patalpas galima būtų naudoti.  

Abi viešosios įstaigos - "Klaipėdos ir Telšių apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba" bei "Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba" - 2006 m. turėjo vienokių ar kitokių buhalterinių problemų. Klaipėdoje apskaita tvarkoma piniginiu principu, kuris jau nebenaudojamas ir neatitinka LR įstatymų reikalavimų. "Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryboje" 2006 m. pasikeitė kelios buhalterės. Tačiau kauniečiai 2006 m. baigė išmokėti pirmąją paskolą bankui, daug investavo į nekilnojamąjį turtą. Nors buvo sunkumų, abi įstaigos 2006 m. baigė sėkmingai, turėjo pelną, jų finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi veiklos rezultatus. Kita Kaune įsikūrusi viešoji įstaiga - drauge su Kauno miesto savivaldybe įsteigtas "Kauno aklųjų ir silpnaregių centras" - 2006 m. taip pat baigė sėkmingai, turėjo 1 tūkst. Lt pelno. 

Balandžio 18 d. posėdyje patvirtinta ir LASS XVIII suvažiavimo data - 2007 m. birželio 5 d., kadangi pagal naująjį Asociacijų įstatymą ir LASS įstatus suvažiavimai turės vykti kasmet.  

Gegužės 9 d. posėdyje toliau svarstyti įstaigų ir bendrovių 2006 m. rezultatai: UAB "Regplasta" ir UAB "Regseda" ūkinės-finansinės veiklos 2006 m. balansai ir nuostolio ataskaitos; septynių viešųjų įstaigų - "Lietuvos aklųjų choras", "Brailio spauda", "LASS centro taryba", "Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", "Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", "Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", "Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras" ūkinės-finansinės veiklos 2006 m. balansai ir veiklos rezultatų ataskaitos.  

UAB "Regplasta" 2006 m. baigė turėdama 66 tūkst. Lt nuostolio. Pagal realizuotą produkciją - tai pati mažiausia įmonė. Pagal turimą asortimentą bendrovei sunku konkuruoti ir išsilaikyti rinkoje. Viena iš audito pastabų buvo, kad "Regplasta" jau ketvirtus ar penktus metus diegia buhalterinę programą, tačiau nesėkmingai, vis dar neturi apskaitos politikos, neaiški produkcijos savikainos apskaita ir analizė. Tačiau, nors ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis, įmonė dar išlaiko darbuotojus ir tęsia veiklą. Įmonės direktorė D. Zapolskienė teigė, kad kyla problemų ir dėl aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų stygiaus, ir dėl pasenusių įrengimų. Apskaitos nesklandumų atsirado dėl didelės buhalterių kaitos. LASS centro taryba patvirtino UAB "Regplasta" ūkinės-finansinės veiklos balansą, tačiau įpareigojo įmonę iki 2007 m. liepos 10 d. LASS centro tarybai pateikti informaciją apie įvykdytas priemones bendrovės finansinei padėčiai gerinti ir audito nustatytiems trūkumams šalinti, o iki 2007 m. rugsėjo 1 d. parengti ir vadovautis darbe buhalterinės apskaitos politika. 

UAB "Regseda" 2006 m. patyrė direktorių kaitą. Iki šiol beveik metus laikinai ėjęs pareigas Česlovas Vasiliauskis gegužės 9 d. LASS centro tarybos nutarimu paskirtas UAB "Regseda" direktoriumi. Vienas iš įmonės veiklos trūkumų - kad produkcijos pardavimai turi sezoninį pobūdį, ypač konservavimo dangteliai. Jei pastarųjų poreikis sumažėtų, įmonei iškiltų rimta grėsmė, nes kitokios produkcijos ji pagamina labai mažai. Tačiau UAB "Regseda" išlaikė gana stabilią situaciją, neturi skolų. 2006 m. šiek tiek sumažėjo pardavimai, auditoriai pastebėjo, kad bendrovei reikalinga pasitvirtinti savo gaminių planines kainas. Tačiau metinė finansinė atskaitomybė parengta pagal verslo apskaitos standartus ir galiojančius LR teisės aktus. Kaip teigė dabar jau nuolatinis UAB "Regseda" direktorius Č. Vasiliauskis, didžioji dalis nuostolio atsirado dėl mechaninių dirbtuvių uždarymo, darbuotojų atleidimo, išeitinių kompensacijų mokėjimo. Kadangi pernai bendrovė nepajėgė patenkinti viso konservavimo dangtelių poreikio sezono metu, tai dabar dalis pagamintos produkcijos atidedama į sandėlį, kad sezono metu ją būtų galima parduoti.  

VšĮ "Brailio spauda" viešąja įstaiga tapo tik 2006 m. pabaigoje, todėl jos finansinė atskaitomybė dar tikrinta remiantis Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymu. Bendrovė faktiškai yra programų vykdytoja ir turi mažiausiai ūkinės veiklos, 2006 m. baigė su nedideliu nuostoliu, tačiau esminių neatitikimų finansinėje atskaitomybėje nenustatyta.  

Kitų LASS viešųjų įstaigų - VšĮ "LASS centro taryba", "Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", "Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", "Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", "Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras" - 2006 m. balansai ir veiklos ataskaitos tvarkingi, pažeidimų nenustatyta.  

Pakeisti viešosios įstaigos "Lietuvos aklųjų choras" įstatai bei pavadinimas. Viešąja įstaiga choras tapo nuo 1996 m., o vėliau buvo patvirtintas ir kaip koncertinė įstaiga - vadinasi, choras pripažintas kaip profesionalus kolektyvas. Dėl šios priežasties reikėjo pakeisti įstatus, o pavadinimas keičiamas, kad būtų paprasčiau bendrauti su rėmėjais bei užsienio partneriais. Todėl nuo šiol buvusi viešoji įstaiga "Lietuvos aklųjų choras" vadinsis viešąja koncertine įstaiga "Choras Vilnius". Choras finansiškai sėkmingai baigė 2006 m., įstaigos finansinė atskaitomybė svarbiausiais aspektais teisingai atspindi veiklos rezultatus.  

Taip pat LASS centro tarybos posėdyje apsvarstytas VšĮ "PBC" prašymas nugriauti jau 11 metų nenaudojamus ir neturinčius vartojamosios vertės du metalo skardos sandėlius, medinį sargo namelį ir skardos-vielos tinklo stoginę. Prašymui pritarta.  

Telefoniniame LASS centro tarybos posėdyje, vykusiame balandžio 26 d., patvirtintas vienos iš Žmonių su negalia socialinės integracijos programos sričių - viešosios fizinės aplinkos pritaikymo - lėšų paskirstymas. Visos kitos programos sritys ir lėšų paskirstymas joms buvo patvirtinti kovo 29 d. posėdyje, o viešosios fizinės aplinkos projektus dar tebesvarstė Neįgaliųjų reikalų departamentas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2007 m. bus atliekami tokie viešosios fizinės aplinkos pritaikymo regėjimo neįgaliesiems darbai: pritaikomos patalpos Panevėžyje, Biržuose, Kaune, Klaipėdoje, Plungėje, Šakiuose, Šiauliuose, taip pat remontuojama poilsiavietė "Zelva", o Panevėžio miesto autobusuose įrengti garsiniai informatoriai. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]