IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


VALDUI SUŠINSKUI - 50

Balandžio 6 dieną Valdui Sušinskui būtų sukakę 50 metų. Tai žurnalistas, poetas ir bibliotekininkas, palikęs ryškų pėdsaką LASS istorijoje. Nors jam likimas skyrė gana trumpą ir nelengvą gyvenimo kelią, tačiau jis savo gabumais ir atliktais darbais nusipelnė mūsų pagarbos ir atminimo.

V. Sušinskas gimė 1957 m. Telšiuose. Vaikystė prabėgo vaizdingoje Dzūkijoje - Zervynų kaime, Varėnos rajone. Nuo vaikystės buvo labai silpno regėjimo. 1965 m. pradėjo mokytis Kauno aklųjų internatinėje mokykloje, vėliau, 1975 metais mokyklą perkėlus į Vilnių, mokslą tęsė joje. 1977 m. po mokyklos baigimo dvejus metus dirbo žurnalo "Mūsų žodis" redakcijoje, brailio rašto korektoriumi. Siekdamas išsilavinimo ir mokslo žinių, 1979 m. įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą, kur studijavo žurnalistiką. Baigęs studijas, nuo 1984 m. rudens pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų bibliotekoje, tiflotyros skyriuje bibliografu. Bibliotekos direktorius Stasys Stasiulis, pastebėjęs jo gabumus, po trijų mėnesių paskyrė jį šio skyriaus vedėju. Tiflotyros skyriui jis vadovavo daugiau kaip šešerius metus. Nuo 1991 m. V. Sušinskas buvo perkeltas dirbti į skaitytojų aptarnavimo skyrių, vėliau jam buvo patikėtos šio skyriaus vedėjo pareigos.

Pomėgis literatūrai ir muzikai pradėjo ryškėti dar besimokant vidurinėje mokykloje: Valdas buvo aktyvus literatūrinių, muzikinių ir kūrybinių vakarų dalyvis, kartais skaitydavo savo kūrybos eiles. Išmoko groti akordeonu ir gitara, turėjo gražų lyrinį balsą.

Pirmieji eilėraščiai buvo išspausdinti neregių literatų kūrybos almanache "Vaivorykštė", t. 2 - 1976 m., dar jam mokantis vidurinėje mokykloje. Vėliau savo kūrybą spausdino įvairiuose periodiniuose leidiniuose ir literatūrinėse rinktinėse. Be to, V. Sušinskas aktyviai dalyvavo meno saviveikloje: ir mokykloje, ir studijų metais, ir dirbdamas Lietuvos aklųjų bibliotekoje - dainavo, grojo įvairiuose ansambliuose. Atlikdavo ir savo kūrybos dainų.

Aktyviai dirbo žurnalisto darbą, parašė daugiau kaip 50 straipsnių aklųjų tematika, daugiausia jų spausdinta žurnale "Mūsų žodis" ir jo prieduose. Studijų metais Vilniaus universiteto studentų laikraštyje kalbėjo apie studentų gyvenimo aktualijas. Paruošė kelias garsines muzikines-literatūrines kompozicijas apie gabius neregius.

V. Sušinskas buvo apdovanotas neeiliniais meniniais gabumais, draugai ir bendradarbiai jį dažnai matydavo susikaupusį ir mąstantį. Radęs laisvą minutėlę rašydavo eiles, artimiausių draugų paragintas kurdavo ir proginius eilėraščius bei pasveikinimus. Poezija jam buvo tikra sielos atgaiva ir nusiraminimas.

Nuo 1997 m. jam buvo patikėta vadovauti Vilniaus krašto neregių literatų klubui. Su bendraminčiais organizuodavo literatūrinius vakarus, kviesdavo žinomus literatus, kūrybinės diskusijos būdavo įdomios ir dažnai užsitęsdavo net kelias valandas. V. Sušinskas mielai bendraudavo su skaitytojais, susitikimuose noriai skaitydavo savo kūrybos eilėraščius. Po ilgų bendradarbių įkalbinėjimų ir raginimų 1998 metais poetas paruošė pirmąją savo eilėraščių knygą. Ją tais pačiais metais išleido Lietuvos aklųjų biblioteka - "Vidurvasario negarsi šviesa".

V. Sušinskas staiga mirė 2000 m. gegužės 24 d. Vilniuje. Jau po jo mirties 2000 m. buvę bendradarbiai sudarė ir išleido poeto antrąją knygelę "Laukimas". Atskira kompaktine plokštele yra išleisti V. Sušinsko įskaityti savos kūrybos eilėraščiai ir įdainuotos dainos. Keli kompozitoriai jo lyrinius posmus pavertė gražiomis dainomis.

 

PIRMASIS NEREGYS PROGRAMUOTOJAS LIETUVOJE

Balandžio 27 dieną kauniečiui Vladui Okulič-Kazarinui sukanka 70 metų. Šis žmogus nusipelnė visuotinės pagarbos, nes daugiau kaip trisdešimt metų sėkmingai dirbo reginčiųjų sistemoje. Nors ir nematydamas saulės šviesos, jis puikiai integravosi į sveikųjų visuomenę. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad anais sovietiniais laikais tai buvo labai retas reiškinys Lietuvoje, veikiau tai buvo reta išimtis iš to meto tradicijos. Gabus matematikas puikiai valdė skaičiavimo mašiną ir tapo puikiu programuotoju.

V. Okulič-Kazarinas gimė 1937 m. Kaune. Pradžios mokyklą lankė Kauno 28-ojoje vidurinėje mokykloje. Trylikos metų patyrė sunkią traumą, pradėjo silpti regėjimas, vėliau visiškai apako. 1951 m. vasario mėn. pradėjo mokytis Kauno aklųjų mokykloje. Buvo aktyvus moksleivis, jam ypač gerai sekėsi tikslieji mokslai, todėl, 1957 m. baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti Vilniaus universitete matematikos-fizikos fakultete. 1962 m. baigęs universitetą V. Okulič-Kazarinas tapo diplomuotu matematiku. Po baigimo pradėjo dirbti Kauno politechnikos institute, skaičiavimo mašinų centre. Jis buvo pirmasis neregys Lietuvoje, įgijęs skaičiavimo mašinų programuotojo specialybę. Šiame institute programuotoju dirbo net 36 metus - iki 1999-ųjų. Pavestus darbus atlikdavo laiku ir kokybiškai, todėl buvo gerbiamas instituto kolektyvo ir akademinės visuomenės.

Lietuvoje prasidėjus Atgimimo sąjūdžiui, visu ryškumu atbudo jo patriotiniai jausmai, tapo labai aktyvus Sąjūdžio dalyvis. Tarp kauniečių buvo gerai žinomas, jam pavesdavo įvairias užduotis, aktyviai dalyvaudavo susitikimuose ir mitinguose. Nors ir būdamas neregys, aktyviai platino Sąjūdžio spaudą. 1988 m. buvo išrinktas delegatu į Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą, vykusį Vilniuje, Sporto rūmuose. V. Okulič-Kazarinas domisi savo šeimos ir giminės praeitimi, yra Karališkosios bajorų sąjungos narys. 1994 m. buvo išrinktas į šios sąjungos senatą.

V. Okulič-Kazarinas dažnai buvo renkamas į Lietuvos aklųjų draugijos įvairias komisijas, konferencijas ir suvažiavimus. Apie jį respublikos spaudoje paskelbta keletas straipsnių, be to, Lietuvos kino studija jį rodė keliuose dokumentiniuose filmuose.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Gegužės 10 d. sukanka 105 metai, kai gimė (1902-1942) Mečislovas Kviklys, pedagogas, pirmasis Kauno aklųjų instituto vedėjas.

Gegužės 14 d. sukanka 110 metų, kai gimė (1897-1984) Viktoras Rakauskas, pedagogas, išradėjas.

Gegužės 17 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1927) prof. Antanas Jozėnas, dirigentas, pedagogas, buvęs LASS kamerinio choro "Vilnius" (1976 - 1991) meno vadovas - vyriausiasis dirigentas.

Gegužės 29 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1937) Zenonas Kavaliauskas, literatas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]