LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Spalio 4 dieną įvyko pirmasis naujai išrinktos LASS centro tarybos, pirmininkaujamos Osvaldo Petrausko, posėdis. Primename, kad LASS XVII suvažiavimo delegatai į LASS centro tarybą išrinko Sigitą Armoną (pirmininko pavaduotoju), Ireną Bessmertnają, Sigitą Bilevičių, Angelę Dovydėnienę, Vytautą Girnių, Leoną Kirkilovskį, Nijolę Klepikienę, Alfonsą Navickį, Egidijų Rybakovą, Giedrių Stoškų, Egidijų Urną, Aloyzą Vilimą ir Edvardą Žakarį.

Kaip ir po kiekvieno suvažiavimo naujoji centro taryba posėdį pradėjo nuo savo darbo reglamento tvirtinimo. Jis priimtas be ilgų diskusijų ir tik su keliais nežymiais pakoregavimais. Atsižvelgta į tai, kad, įsigaliojus naujiesiems LASS įstatams (jie pradėjo veikti nuo š.m. rugsėjo 26 dienos), nebelieka apskričių tarybų.

Centro taryba patvirtino ir dviejų nuolatinių visuomeninių komisijų sudėtį. Į LASS centro tarybos Socialinių ir kultūros reikalų komisiją, kurios pirmininkas - Sigitas Armonas, įtraukti viešųjų įstaigų pirmininkai (Sigitas Bilevičius, Egidijus Urna, Nijolė Klepikienė, Alfonsas Navickis, Aloyzas Vilimas), Kauno aklųjų ir silpnaregių centro direktorius Stasys Babonas, Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorius Algimantas Arbočius, Ginta Petrauskienė, Juozapas Kairys, Rita Šidlauskaitė. Nuspręsta į Socialinių ir kultūros reikalų komisiją įtraukti ir kelis jaunimo atstovus: Vilmantą Balčikonį iš Panevėžio ir Paulių Kalvelį iš Šiaulių. Abu jie šiuo metu studijuoja.

Patvirtinta ir LASS centro tarybos Turto ir ūkio komisijos sudėtis. Jos pirmininkas - VšĮ "LASS centro taryba" pirmininko pavaduotojas Stanislovas Plauška, nariai - Juozapas Kairys, Leonas Kirkilovskis, Egidijus Urna, Giedrius Stoškus, Aloyzas Vilimas ir Edvardas Žakaris.

Posėdyje patvirtinta ir 2007 m. LASS Žmonių su negalia socialinės integracijos programa. Joje, kaip ir kasmet, iš valstybės prašome šešių milijonų litų, kurie būtų skiriami socialinių paslaugų teikimui, reabilitacijai, ugdymui, užimtumui, kultūrai, fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymui, leidybai ir renginiams, visuomenės švietimui, tarptautiniam bendradarbiavimui. Neliko LASS veiklų ir atsakomybių, susijusių su kompensacinės technikos įsigijimu ir dalijimu, kadangi šias funkcijas nuo 2007 m. perima valstybė. Belieka laukti tik ekspertų įvertinimo, po kurio paaiškės, kiek lėšų mums bus skiriama ir kaip jos pasiskirstys per įvairias sritis.

LASS centro tarybos posėdyje priimtas sprendimas nuo 2007 m. sausio 1 d. pertvarkyti uždarąją akcinę bendrovę "Brailio spauda" į viešąją įstaigą. Tapusi viešąja įstaiga, "Brailio spauda" turės daugiau galimybių finansavimui ir iš valstybės, ir iš įvairių kitų rėmėjų gauti. Taip pat patvirtinta žurnalo "Mūsų žodis" redkolegijos sudėtis: jos pirmininkas - žurnalo vyriausiasis redaktorius Vytautas Gendvilas, pavaduotojas - informacinio leidinio "Šulinys" redaktorius Alvydas Valenta, steigėjo atstovas - LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas, nariai - Gemutė Padribonienė, Saulius Plepys, Gražina Siderevičienė ir Ginta Petrauskienė.

Laikantis LASS XVII suvažiavime priimto nutarimo Nr. 2, kuriuo LASS centro taryba įpareigojama iki gruodžio 31 d. parengti ir patvirtinti LASS filialų nuostatus bei viešųjų įstaigų įstatų pakeitimus, sudaryta darbo grupė šiems dokumentams rengti ir svarstyti (į ją įeina Sigitas Armonas, Sigitas Bilevičius, Egidijus Urna, Giedrius Stoškus ir Aloyzas Vilimas).

Centro tarybos nariai apsvarstė LASS įmonėse per II ketvirtį pasiektus rezultatus. Per II ketvirtį visos įmonės pagamino ir realizavo produkcijos už 3,60 mln. litų. Iš viso už realizuotą produkciją ir paslaugas, įskaitant subsidijas iš valstybės biudžeto, įmonės gavo 3,91 mln. litų pajamų. Grynąjį pelną (įskaitant visas veiklos rūšis) gavo visos įmonės, išskyrus UAB "Regseda", nors buvo dėta daug pastangų pastarosios įmonės padėčiai taisyti. Nesant užsakymų, sumažintas žmonių skaičius mechaniniame bare. Kol kas trūko užsakymų ir konservavimo dangteliams bei kartonažo gaminiams. Bendrovė skolų neturi, stengiasi padidinti produkcijos pardavimų bei patalpų nuomos apimtis. Nuo šių metų birželio 2 dienos bendrovei pradėjo vadovauti buvęs šios bendrovės direktoriaus pavaduotojas Česlovas Vasiliauskis. Pasikeitė ir kai kurie kiti administracijos darbuotojai.

Įsiskolinimai įmonėms ketvirčio pabaigoje (lyginant su ketvirčio pradžia) sumažėjo 11 proc. Didžioji skolų dalis buvo skolos už produkciją. LASS įmonių trumpalaikės skolos per ketvirtį beveik nepasikeitė, ilgalaikių įsiskolinimų dar tebeturi UAB "Regplasta" (per II ketvirtį bendrovė įsiskolinimus sumažino 26,9 tūkst. Lt).

Per ketvirtį atleista 30 žmonių, iš jų - 8 aklieji ir silpnaregiai. Didžioji dauguma (27) iš darbo išėjo savo noru ar pasibaigus terminuotoms darbo sutartims. 21 žmogus, iš jų 6 aklieji ir silpnaregiai, per ketvirtį buvo priimti į darbą. Praėjusį ketvirtį įmonėse pagal sąrašus dirbo 507 žmonės, iš jų - 249 aklieji ir silpnaregiai. Vidutinis visose įmonėse dirbusių aklųjų procentas buvo 49, 2. Suvažiavimo nustatytą 45 proc. aklųjų skaičiaus ribą viršija visos įmonės, išskyrus VšĮ "Aksida" (44,6 proc.).

LASS centro tarybos nariai pritarė LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos prašymui leisti nurašyti sandėlius, esančius viešosios įstaigos teritorijoje, tačiau neturinčius vartojamosios vertės. Taip pat pritarta ir UAB "Regplasta" bendrabučio kambarių Kaune, J. Žemgulio gatvėje, pardavimui (du iš trijų kambarių įsigis regėjimo negalią turintys žmonės už mažesnę kainą).

LASS centro tarybos ir LR Seimo narys E. Žakaris pristatė siūlomą Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisą. Pagal galiojantį įstatymą nuo 2005 m. liepos 1 d. asmenims, kurie yra sukakę pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, darbingumo lygis nebenustatinėjamas, todėl iki šios datos nustatytam invalidumo terminui pasibaigus skiriama senatvės pensija. Reikalaujamas būtinas stažas senatvės pensijai skirti yra 30 metų. Netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumo) pensijai skirti taikomi mažesni minimalaus ir būtinojo stažo reikalavimai, negu skiriant senatvės pensiją. Dalis senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų neturi būtinojo reikalaujamo stažo senatvės pensijai skirti, todėl šiems asmenims apskaičiuojama dalinė senatvės pensija, mažesnė nei iki invalidumo termino pabaigos gauta invalidumo pensija.

Priėmus E. Žakario siūlomą įstatymo projektą, sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims, kuriems iki Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo buvo nustatytas invalidumas, pasibaigus nustatytam invalidumo terminui bus mokamos ne mažesnės negu iki 2005 m. birželio 30 d. galiojusiuose teisės aktuose nustatytos išmokos.

LASS centro taryba pritarė minėtai pataisai ir pasiūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atsižvelgti į ją, rengiant naująją Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo redakciją.

Pasikeitus skaitovo pašalpos išmokėjimo tvarkai (nuo rugsėjo mėn. 50 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti išmoka aukštosios mokyklos), aklieji ir silpnaregiai, studijuojantys Vilniaus kolegijoje masažo specialybę (jų išsilavinimas prilyginamas profesiniam), liko be skaitovo pašalpos. Neįgaliųjų reikalų departamentas sutinka, kad šiems studentams skaitovo pašalpą ir toliau mokėtų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, ir skirs tam lėšų.

LASS centro tarybos narė Angelė Dovydėnienė priminė apie LASS poilsio bazės "Spindulys" Šventojoje būklę. Pastatams yra būtinas kapitalinis remontas, kadangi dauguma aklųjų ir silpnaregių mieliau važiuoja prie jūros nei į "Zelvos" poilsiavietę. Tačiau kol kas yra labai sudėtinga šiam tikslui gauti lėšų: valstybė vieno objekto pritaikymui gali skirti sumą, ne didesnę nei 300 tūkst. Lt - tiek lėšų nepakaktų, nes poilsio namams atnaujinti reikalingos milijoninės sumos. ES struktūriniai fondai gal ir paremtų darbus, tačiau tik tuo atveju, jei "Spindulyje" būtų teikiamos apakusiųjų reabilitacijos paslaugos. Vadinasi, negalėtume poilsiauti.

Pirmasis naujosios LASS centro tarybos posėdis baigėsi, tačiau dabar darbą pradės naujai suformuotos nuolatinės visuomeninės komisijos. Prasideda naujas keturių metų ciklas iki kito rinkiminio LASS suvažiavimo. Tikėkimės, kad jis bus sėkmingas mums visiems.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]