LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2005-ųjų metų gruodžio 22 dieną įvyko paskutinis praėjusiais metais LASS centro tarybos posėdis. Jame dar kartą svarstytos problemos, susijusios su naujaisiais neseniai įsigaliojusiais įstatymais. LASS centro taryba dar prieš posėdį buvo parengusi ir išsiuntusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai raštą, kuriame išvardinti mums patys aktualiausi klausimai (pvz., ar neįgalusis, turėjęs I gr., tačiau pripažintas iš dalies darbingu, galės naudotis tik 50 proc. transporto nuolaida vietoj anksčiau buvusios 80 proc.?; ar draudimas dirbti neįgaliesiems, kuriems nustatytas nedarbingumas (arba darbingumas nuo 0 iki 25 proc.), neprieštarauja LR Konstitucijai?; kas nutiks darbdaviui, kuris įdarbins nedarbingą neįgalųjį? ir pan.). Iš viso rašte pateikta 12 išsamių klausimų. LASS centro tarybos nariai prieš posėdį susipažino su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais atsakymais, kurie, deja, nebuvo nei konkretūs, nei pakankamai tikslūs.

Posėdyje dalyvavęs teisininkas G. Stoškus teigė, kad transporto lengvatos neįgaliesiems galioja dar dvejus metus, tačiau tą žino ne visi kontrolieriai. Dėl to viešajame transporte ne vienam neįgaliajam kilo nesusipratimų. Labiausiai gali nukentėti dirbantys I gr. neįgalieji, kadangi jų, pripažintų nedarbingais, darbo vietų valstybė nesubsidijuos, taip pat kils problemų su darbo sauga, grės atleidimas. Darbdaviai bus labiau suinteresuoti priimti II gr. asmenis, kurie yra ir iš dalies darbingi, ir subsidijuojami. I gr. asmenys gali kreiptis, kad jiems suteiktų dalinį darbingumą, tačiau tada neliks transporto lengvatų. Atrodo, kad kaip bepasisuktum, taip blogai. Siekdami bent kiek didesnio situacijos aiškumo, LASS centro tarybos nariai nutarė raštu kreiptis į LR Susisiekimo ministeriją, nurodydami neįgaliesiems atsirandančius nesklandumus viešajame transporte, taip pat (jau ne pirmą kartą) nutarė pasikviesti į LASS centro tarybos Socialinių ir kultūros reikalų komisijos posėdį atstovą iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir dar kartą apsvarstyti pereinamojo laikotarpio sunkumus.

Posėdyje svarstytas informacinis pranešimas apie 2005 m. LASS narių visuotinius rinkiminius susirinkimus ir juose keltas problemas. Tarybos nariai nusistebėjo, kad niekas susirinkimuose nekėlė klausimo apie per mažas šalpos pensijas - juk kol LR Seimas ir Vyriausybė negirdi šios problemos, tol ji ir nebus sprendžiama. Daugelis LASS narių nėra patenkinti patekimo pas okulistus tvarka - atrodo logiška, kad regėjimo negalią turintys žmonės galėtų patekti pas akių gydytojus be siuntimų ir papildomų eilių. Taip pat problemų kyla dėl informacinės aplinkos pritaikymo - kainų parduotuvėse, informacijos apie produktus etiketėse (viskas rašoma per mažu šriftu), neryškūs užrašai ant visuomeninių pastatų. Dalis LASS narių nori mokytis dirbti kompiuteriu, tačiau neturi galimybių. Visur buvo kalbama apie gydymąsi "Vyturyje", nes tiek ligonių kasos, tiek šeimos gydytojai į neregius žiūri kaip į lengvus ligonius ir kelialapių neskiria. Skaudi bedarbystės problema, ypač mažuose miesteliuose.

Šie susirinkimai buvo rinkiminiai, jiems pasibaigus, į LASS apskričių organizacijų rinkimines konferencijas išrinkti 244 delegatai. Šiuo metu LASS yra 50 miestų ir rajonų organizacijų.

Susipažinusi su pranešimu, LASS centro taryba nutarė pateikti LR Sveikatos ministerijai raštą dėl regėjimo neįgaliųjų patekimo pas oftalmologus tvarkos, o klausimus apie per mažą kainų šriftą ir neaiškius užrašus ant pastatų deleguoti LASS Informacinės aplinkos prieinamumo komisijai, įpareigojant ją parengti išsamų raštą ir kreiptis į Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą prie LR Teisingumo ministerijos. Klausimas apie kompiuterinį raštingumą taip pat neliko be dėmesio - iki vasario 1 d. apskričių pirmininkai pateiks VšĮ LASS centro tarybai norinčiųjų mokytis dirbti kompiuteriais sąrašus; sprendimo bus ieškoma atsižvelgiant į jų pasiskirstymą rajonuose, nes dauguma žmonių nori mokytis savo gyvenamojoje vietoje.

Komisija išklausė informacinių pranešimų apie dviejų LASS centro tarybos komisijų - Jaunimo reikalų ir Informacinės aplinkos prieinamumo - posėdžiuose priimtus sprendimus. Buvo atsižvelgta į Jaunimo reikalų komisijoje keltą skenavimo klausimą: studijuojantis jaunimas skundėsi, kad, nors Lietuvos aklųjų biblioteka turi skenerį, šios paslaugos neteikia. Nutarta LASS centro tarybos vardu kreiptis į LAB dėl skenavimo paslaugos teikimo LASS nariams.

Posėdyje kaip ir kasmet patvirtinta 2007 m. Žmonių su negalia socialinės integracijos programos rengimo, finansavimo ir atsiskaitymo už jos vykdymą tvarka. LASS centro taryba apsvarstė 2006 m. LASS narių materialios paramos programos finansavimą ir paskirstė lėšas apskričių taryboms. Šiai programai lėšos skiriamos iš pajamų, gautų iš LASS ūkinės veiklos.

Susipažinusi su VšĮ PBC ir UAB "Regplasta" prašymais leisti nurašyti abejotinas skolas, centro taryba pripažino juos pagrįstais ir skolas nurašyti leido. VšĮ PBC nurašė nerealizuotos produkcijos likučius, o UAB "Regplasta" nurašė lėšų likučius buvusiuose "Vniešekonom" ir "Litimpex" bankuose.

Posėdyje svarstytas ir lėšų, gautų už parduotą VšĮ PBC nekilnojamąjį turtą, paskirstymo klausimas. Didžioji lėšų dalis atiteko VšĮ PBC nekilnojamojo turto renovavimo planui vykdyti, dalis (10 proc.) skirta bendriesiems LASS poreikiams finansuoti.

Paskutiniame 2005-ųjų metų posėdyje LASS centro tarybos nariai padėkojo ilgametei tarybos sekretorei, VšĮ LASS centro tarybos vyresniajai organizacinio darbo specialistei Zitai Juodkienei, kuri išėjo į pensiją, ne tik už kruopštų ir nuoširdų darbą, bet ir už šiltą bendravimą, draugiškumą, pagalbą.

Iš viso per 2005 metus LASS centro taryba posėdžiavo 12 kartų, apsvarstė 67 klausimus ir priėmė 45 nutarimus.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]