SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

 

PARENGIAMIEJI DARBAI PRASIDĖJO


2006 metų vasarą įvyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XVII suvažiavimas. LASS centro taryba sudarė vienuolikos žmonių grupę, kuri turės parengti naujų LASS įstatų projektą. Ne pačius įstatus, bet projektą, nes naujuosius įstatus priims LASS XVII suvažiavimas.

Kyla klausimas, kodėl reikalingi naujieji įstatai? Nuo 2004 metų įsigaliojo Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Šio įstatymo baigiamosiose nuostatose rašoma, kad senieji visuomeninių organizacijų, taip pat ir LASS, įstatai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja Civiliniam kodeksui, Asociacijų ir kitiems įstatymams. O kad prieštaravimų yra, tuo gali įsitikinti kiekvienas, perskaitęs dabar galiojančius LASS įstatus ir naująjį Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.

Apie būtinybę rengti naują įstatų projektą LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas sakė: "Tai nėra kokia nors intencija kažką sunaikinti ir vietoj jo sukurti nauja. Mes, pagal naująjį įstatymą asociacija, suvažiavime turime priimti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įstatus, kad jie neprieštarautų įstatymams". Jam antrina ir vienas LASS įstatų projektą rengiančių juristų Anatolijus Novikovas: "Dabar galiojančiuose mūsų organizacijos įstatuose nėra net kai kurių skyrių, kurie, vadovaujantis jau galiojančiu įstatymu, turėtų būti".

Gerai įsiskaičius į LASS įstatus ir dabar galiojantį asociacijų įstatymą, galima rasti daug neatitikimų tarp įstatymo raidės ir vis dar mūsų organizacijos veiklą reglamentuojančių XVI suvažiavime priimtų įstatų. Paklausti, kur labiausia "kliūvame", tiek Anatolijus Novikovas, tiek ir kitas įstatų projekto rengime dalyvaujantis juristas Giedrius Stoškus, paminėjo, kad turėtume naujai apibrėžti narystę Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje, taip pat turėtų keistis ir organizacijos struktūra, turėtų būti iš naujo apibrėžtos LASS rajoninių organizacijų ir jų pirmininkų funkcijos.

Vadovaujantis naujuoju įstatymu, LASS suvažiavimai turės vykti kasmet. Rinkimų suvažiavimai galės vykti kaip iki šiol kas ketveri metai. Tačiau eiliniai suvažiavimai turės vykti kasmet, nes naujame įstatyme viena iš visuotinio narių susirinkimo (mūsų atveju - suvažiavimo) funkcijų yra tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę. Šios, o ir kai kurių kitų funkcijų atlikti koks kitas valdymo organas, pavyzdžiui, asociacijos taryba, negali.

Kalbant apie naujųjų LASS įstatų projektą, reikia turėti omenyje tai, kad iki suvažiavimo galimos ir būtinos įvairios diskusijos ir siūlymai. Tačiau siūlymai neturi prieštarauti įstatymui. Suvažiavimas nėra vien aklas įstatymo valios vykdytojas. Įstatymai palieka dar daug vietos ir kūrybai bei organizacijos narių valiai reikštis.

Vienas iš tokių klausimų, kur šie dalykai galės pasireikšti, matyt, bus suvažiavimo svarstymai apie LASS struktūrą. Šiuo metu formuojasi nuomonė, kad po suvažiavimo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga turėtų būti sudaryta iš filialų - LASS rajonų organizacijų. Naujojoje struktūroje nebeliktų LASS apskričių tarybų. Kartu neliktų ir regioninių konferencijų. Tarybos kaip tokios neišnyktų, bet toliau veiktų kaip Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įkurtos viešosios įstaigos. Didelę veiklos dalį jos ir dabar atlieka kaip viešosios įstaigos. Konkrečios filialų funkcijos ir veikla būtų nustatyta nuostatuose.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos aukščiausias valdymo organas būtų suvažiavimas. Jis rinktų tarp suvažiavimų veikiančią tarybą, revizijos komisiją, sąjungos pirmininką ir jo pirmąjį pavaduotoją. Konkreti tvarka, formuluotės, pavadinimai ir daugybė kitų dalykų galutinai paaiškės tik po LASS XVII suvažiavimo. Kol kas tai tik dokumentų projektai ir mintys. Kuo bus daugiau diskusijų ir darbo prieš suvažiavimą, tuo sklandžiau jis vyks. Todėl visi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariai kviečiami aktyviai domėtis artėjančiam suvažiavimui ruošiamais dokumentais. Greičiausiai įstatų projektą ir kitus dokumentų projektus bei įstatymus rasite Lietuvos aklųjų ir silpnaregių svetainėje internete www.lass.lt. Jūsų mintys ir siūlymai laukiami LASS centro taryboje: Labdarių 7/11, Vilnius 01120, tel. (8-5) 2624866, faks. 212 14 64, el. paštas [email protected].

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]