LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Balandį vyko du centro tarybos posėdžiai - 20 ir 27 dienomis. Pirmajame posėdyje buvo patvirtinti UAB "Regovitus" ir LASS Šiaulių įmonės 2004 metų balansai bei pelno ataskaitos. Abi įmonės metus baigė turėdamos pelną. Revizorė D. Vyšniauskienė pažymėjo, kad praėję metai buvo sėkmingi UAB "Regovitus": įmonė "lipa iš duobės", jos ekonominiai rodikliai gerėja - didėja gamyba, diegiami nauji gaminiai. UAB direktorius A. Kudaras veiklos ataskaitoje pasidžiaugė, kad tai pavyko padaryti per įmonėms sudėtingus 2004 metus, kai po I pusmečio nustojo galioti PVM lengvata, nebeveikė senoji įmonių rėmimo tvarka. Šiaulių įmonės direktorius G. Trinka informavo apie įmonės restruktūrizavimo procesą, pranešė, kad įmonė šių metų balandžio 19 d. jau perregistruota į viešąją įstaigą "Aksida".

Centro taryba apsvarstė 2005 metų LASS narių materialinės paramos programos finansavimą ir paskirstė lėšas apskričių taryboms. Šiai programai lėšos skiriamos iš LASS ūkinės veiklos gautų pajamų. Taip pat patvirtinta akliesiems teikiamų skaitovo paslaugų apmokėjimo bei aklųjų ir silpnaregių mokslo rėmimo tvarka. Ji liko tokia pat kaip ir iki šiol. Šios programos pagal parengtus projektus remiamos iš žmonių su negalia socialinės integracijos programos lėšų. Skaitovo paslaugas numatyta apmokėti šiems LASS nariams: aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, LASS rajonų ir miestų (kai organizacijoje ne mažiau kaip 100 narių) organizacijų pirmininkams, vyresnių klasių (XI-XII) moksleiviams, besimokantiems integruotai bendro lavinimo mokyklose, bei šeimoms, kuriose abu tėvai turi I gr. negalią arba vieniša mama (tėvas), turi I gr. negalią, o vaikai mokosi bendro lavinimo I-IV klasėse. Prisilaikant Invalidų reikalų tarybos nustatytos tvarkos, numatyta paremti mokančius už mokslą aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų pirmo kurso studentus, jei jie mokslo siekia pirmą kartą.

Atsižvelgdama į centro tarybos jaunimo reikalų komisijos pirmininko E. Biknevičiaus prašymą, centro taryba patikslino jaunimo reikalų komisijos sudėtį, pakeisdama keturis narius. Išklausyti net keturių centro tarybos komisijų informaciniai pranešimai apie jų svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus. Centro taryba komisijų sprendimams pritarė.

Balandžio 27 dienos posėdyje buvo patvirtinta UAB "Regseda" balansas ir pelno ataskaita. Svarstyta ir UAB "Regplasta" balansas bei pelno ataskaita, tačiau jie nepatvirtinti dėl apskaitos netikslumo, netikslių inventorizacijos duomenų, pasenusių ir nenurašytų abejotinų pirkėjų skolų ir kitų apskaitos trūkumų. UAB "Regplasta" direktorė įpareigota sutvarkyti apskaitą ir parengti reikalavimus atitinkantį balansą iki šių metų rugsėjo 1 dienos. Iki to laiko šioje bendrovėje bus atliktas pakartotinis patikrinimas.

Centro taryba pritarė Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos paskolos iš banko ėmimui. Visas lėšas, gautas už parduotą "Nemuno" poilsio bazę, paliko naudoti UAB "Regplastos" reikalams, leido Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai panaudos pagrindais su teise subnuomoti naudotis UAB "Regplastai" priklausančiomis patalpomis.

Buvo apsvarstytas Lietuvos aklųjų bibliotekos prašymas leisti bibliotekos Šiaulių filialui įsikelti į Šiaulių įmonės prieigose esančio ir įmonei priklausančio pastato (parduotuvės) antrąjį aukštą. Atsižvelgdama į prašyme išdėstytas sunkias dabartines filialo sąlygas, centro taryba pritarė Šiaulių filialo persikėlimui į prašomas patalpas ir rekomendavo Šiaulių įmonei šias patalpas suteikti Lietuvos aklųjų bibliotekai.

Šiemet LASS mini organizuotos aklųjų ir silpnaregių kultūrinės veiklos 40 metų jubiliejų. Ta proga 74 ilgamečius ir aktyviausius LASS meno mėgėjus centro taryba apdovanojo padėkomis. Daugiausia jų, net 43, apdovanoti LASS kultūrinio judėjimo lopšyje - Kaune. Už nuoširdų bendradarbiavimą ir nuolatinį rūpinimąsi Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių kultūriniu užimtumu padėka pareikšta ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui J. Sartauskui bei Šiaulių miesto kultūros centro direktoriui V. Stonkui.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]