LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Gruodžio 21 d. vyko centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 centro tarybos narių, svarstyta 16 klausimų, priimti 9 nutarimai.

Patvirtinta 2005 m. žmonių su negalia socialinės integracijos programa bei patikslinta 2004 m. programos biudžeto išlaidų sąmata, pritarta Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro steigimui kartu su kitomis neįgaliųjų organizacijomis bei Raseinių savivaldybe, LASS personalinės Šiaulių įmonės pertvarkymui į viešąją įstaigą "Akseda".

S. Babonui pradėjus dirbti naujos viešosios įstaigos Kauno aklųjų ir silpnaregių centro direktoriumi, su juo nutraukta darbo sutartis kaip su viešosios įstaigos Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos pirmininku. Šios viešosios įstaigos pirmininku paskirtas buvęs pavaduotojas E. Urna. Sudaryta komisija viešosios įstaigos turto ir valdymo reikalų perdavimui. Centro taryba taip pat pritarė Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos socialinės darbuotojos G. Petrauskienės paskyrimui Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų vedėjos pareigoms vietoje iki šiol šias pareigas ėjusios J.Žakarienės.

Centro taryba išklausė LASS revizijos komisijos atlikto rajonų organizacijų veiklos tikrinimo aktą ir, aptarusi revizijos komisijos rastus trūkumus ir pateiktas išvadas, įpareigojo apskričių tarybas iki 2005 m. vasario 1 d. pateikti pažymas apie rastų rajonų organizacijų veiklos trūkumų šalinimą.

Aptarta LASS įmonių (bendrovių) ūkinė ir finansinė veikla per 2004 m. trečią ketvirtį. Įmonių pajamos per šį ketvirtį buvo 11,5 proc. mažesnės negu per tą patį praeitų metų laikotarpį. Šiam pablogėjimui įtakos turėjo PVM lengvatos praradimas. Tik "Regplasta" ir "Liregus" gavo pelną iš gamybinės veiklos. Per ketvirtį buvo atleisti 5, priimti 3 aklieji ir silpnaregiai. Įmonėse vidutiniškai (perskaičiavus į visą darbo dieną) dirbo 437 žmonės, iš jų - 215 aklųjų ir silpnaregių. Visos įmonės viršija LASS XVI suvažiavimo nustatytą 45 proc. aklųjų darbuotojų normą.

Priimtas nutarimas, leidžiantis visoms įmonėms (bendrovėms) ir įstaigoms savo reikmėms nereikalingas patalpas pagal terminuotas sutartis nuomoti iki 10 metų be centro tarybos leidimo. Tik UAB "Regplasta" įpareigota tokias nuomos sutartis derinti su Kauno ir Marijampolės apskričių taryba. Centro taryba, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą ir atsižvelgdama į Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos prašymą, pavedė UAB "Regplastai" jai priklausančiame pastate pagal panaudos sutartį išnuomoti 182,21 kv. m. bendro ploto patalpų viešajai įstaigai Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai įsteigto Kauno aklųjų ir silpnaregių centro veiklai plėtoti.

Centro taryba susipažino su informacija apie VI Pasaulio aklųjų sąjungos suvažiavimą - išrinktą naują PAS vadovybę, priimtas rezoliucijas. Išklausiusi pranešimų apie centro tarybos socialinių ir kultūros reikalų, informacinės aplinkos prieinamumo komisijų posėdžiuose svarstytus klausimus, priimtus sprendimus, centro taryba jiems pritarė. Išnagrinėjusi 14 studentų, besimokančių masažo specialybės Vilniaus kolegijoje, prašymą apmokėti už jų gyvenimą bendrabutyje, centro taryba prašymo nepatenkino, nes valstybinės socialinės integracijos programoje tokie projektai nėra finansuojami, ir LASS neturi galimybės kompensuoti studentų gyvenimo bendrabutyje išlaidų.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]