TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

GEROS NAUJIENOS IŠ "SODROS"


Pastaruoju metu vis po truputį didinamos socialinio draudimo pensijos, gerinamos kitos jų skyrimo sąlygos. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime keletą naujovių, turinčių reikšmės socialinio draudimo invalidumo pensijų dydžiui, kitoms jų skyrimo sąlygoms.

Šių metų vasario 12 d. Seimas gana ženkliai pakeitė ir papildė LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą. Minėti pakeitimai ir papildymai įsigaliojo nuo kovo 1 d., skelbti laikraštyje "Valstybės žinios" (2004 m. vasario 28 d. Nr. 32 - 1008).

Sumažinti būtinojo socialinio draudimo stažo reikalavimai socialinio draudimo invalidumo pensijai

Žurnale "Mūsų žodis" apie socialinio draudimo invalidumo pensijas rašėme jau daug kartų, todėl pastabesni skaitytojai turbūt žino, kad norint gauti visą (nesumažintą) socialinio draudimo invalidumo pensiją, reikia kreipimosi dėl pensijos skyrimo dieną būti įsigijus visą įstatyme nustatytos trukmės būtinąjį socialinio draudimo stažą socialinio draudimo invalidumo pensijai.

Iki kovo 1 d. galiojusi LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 straipsnio 3 dalies redakcija buvo nustačiusi gana didelius būtinojo socialinio draudimo stažo reikalavimus invalidumo pensijai. Todėl invalidams, ypač tiems, kurie dėl studijų, darbo neradimo ar kitų priežasčių pradėdavo dirbti ne iš karto po vidurinės mokyklos baigimo, o praėjus keleriems metams, labai sunku būdavo įsigyti visą būtinąjį socialinio draudimo stažą.

Minėtu įstatymu šio stažo reikalavimai jauniems invalidams buvo gerokai sumažinti. Nuo kovo 1 d. įsigaliojusi nauja 28 str. 3 d. redakcija nustatė tokius būtinojo socialinio draudimo stažo invalidumo pensijai reikalavimus.

Invalidams, kuriems nėra sukakę 24 metų, - vieneri metai. Invalidui, sulaukusiam 24 metų, būtinojo stažo reikalavimai kasmet didinami 4 mėnesiais, o sukakus 38 metus būtinojo stažo reikalavimai kasmet didinami vieneriais metais, kol pasiekia 30 m. Toliau būtinasis socialinio draudimo stažas invalidumo pensijai nebedidinamas.

Būtinojo socialinio draudimo stažo invalidumo pensijai lentelė.

Amžius

Stažas

Amžius

Stažas

iki 24 m.

1 m.

33 m.

4 m. 4 mėn.

24 m.

1 m. 4 mėn.

34 m.

4 m. 8 mėn.

25 m.

1 m. 8 mėn.

35 m.

5 m.

26 m.

2 m.

36 m.

5 m. 4 mėn.

27 m.

2 m. 4 mėn.

37 m.

5 m. 8 mėn.

28 m.

2 m. 8 mėn.

38 m.

6 m.

29 m.

3 m.

39 m.

7 m.

30 m.

3 m. 4 mėn.

40 m.

8 m.

31 m.

3 m. 8 mėn.

41 m.

9 m.

32 m.

4 m.

42 m.

10 m.

Ir taip toliau, kol būtinojo socialinio draudimo stažo reikalavimai pasiekia 30 m.

Socialinio draudimo invalidumo pensijos skyrimas iš naujo

Iki 2003 m. sausio 1 d. galiojusi LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 40 str. redakcija labai ribojo dirbantiems invalidams galimybę kreiptis dėl socialinio draudimo invalidumo pensijos paskyrimo iš naujo pagal naujus stažo ir užmokesčio duomenis. Jie galėjo tai padaryti praktiškai tik vienu atveju - kai jiems nustatoma sunkesnė invalidumo grupė. Tokia tvarka invalidumo pensijų gavėjams buvo labai nepalanki. Dažnai atsitikdavo taip, kad žmogus, tik pradėjęs dirbti, gaudavo gana mažą atlyginimą ir pagal šį mažą atlyginimą jam būdavo paskaičiuojama maža socialinio draudimo invalidumo pensija. Vėliau toks žmogus padarydavo karjerą, jo darbo užmokestis bei įmokos nuo šio užmokesčio į "Sodrą" išaugdavo, tačiau jam vis tiek nebūdavo galima skirti invalidumo pensijos iš naujo, atsižvelgiant į darbo užmokesčio padidėjimą. Nuo 2003 m. įsigalioję aptariamojo įstatymo pakeitimai šią problemą išsprendė ir nustatė, kad socialinio draudimo pensijas gaunantiems invalidams pensijos gali būti skiriamos iš naujo, atsižvelgiant į naujus stažo ir darbo užmokesčio duomenis, jei jie po pensijos paskyrimo naujai įsigijo ne mažiau kaip 3 metus socialinio draudimo stažo. Apie šį įstatymo pakeitimą išsamiau buvo rašyta 2003 m. "Mūsų žodyje" Nr. 3. straipsnyje "Turintiems bus pridėta". Nuo šių metų kovo 1 d. šis trejų metų naujo stažo įsigijimo reikalavimas buvo sutrumpintas iki dvejų metų. Taigi dabar kreiptis dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo iš naujo, atsižvelgiant į naujus stažo ir darbo užmokesčio duomenis, galima po paskutinio pensijos paskyrimo naujai įsigijus ne mažiau kaip dvejus metus socialinio draudimo stažo. Naujoje komentuojamo įstatymo 40 str. redakcijoje yra palikta ir jau seniau galiojusi taisyklė, kad tiems invalidams, kurie pensijos skyrimo metu neturėjo viso būtinojo socialinio draudimo stažo ir todėl gauna tik dalinę socialinio draudimo invalidumo pensiją, galima kreiptis dėl invalidumo pensijos skyrimo iš naujo, kai jie įsigyja visą invalidumo pensijai būtinąjį socialinio draudimo stažą, nors ir po pensijos paskyrimo jų naujai įgytas stažas yra mažesnis kaip 2 metai.

Didinamos našlaičių pensijos

Iki šių metų kovo 1 d. socialinio draudimo našlaičių pensijos dydis buvo 25 proc. našlaičio tėvo ar motinos gautos socialinio draudimo pensijos arba pensijos, kurią jis būtų gavęs, jei mirties dieną, užuot miręs, būtų tapęs II grupės invalidu. Aptariamu įstatymu buvo pakeistas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 36 straipsnis ir dabar ši pensija padidinta nuo 25 iki 30 proc.

Priminsiu, kad socialinio draudimo našlaičių pensijos skiriamos vaikams iki 18 m., besimokantiems iki 24 m. bei bet kokio amžiaus invalidams, pripažintiems invalidais iki 18 m. amžiaus, kurių miręs tėvas arba motina turėjo ne mažiau kaip 5 metus socialinio draudimo stažo. Jei yra mirę abudu nurodytąsias sąlygas atitinkančio vaiko ar invalido tėvai, jam atskirai mokamos našlaičio pensijos ir už tėvą, ir už motiną.

Mažų socialinio draudimo pensijų padidinimas

Aptariamas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas numatė padidinti mažas socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijas. Pensijos bus didinamos pagal gana sudėtingą formulę, kurios čia neaptarinėsime. Kur kas svarbiau yra žinoti, kokias sąlygas turi atitikti invalidai, kad jų gaunamos socialinio draudimo invalidumo pensijos būtų didinamos. Šios sąlygos yra tokios.

1. Invalido gaunama socialinio draudimo pensija, o, jei jis gauna daugiau negu vieną pensiją, tai jo gaunamų pensijų suma (neįskaitant šalpos išmokų) yra ne didesnė kaip 325 Lt per mėnesį. Savotiškos specifikos turi šios sąlygos taikymas III grupės invalidams. Kadangi jiems socialinio draudimo pensijos dydis apskaičiuojamas lygiai taip pat, kaip ir II grupės invalidams, o po to ši pensija sumažinama pusiau, tai jie gauna gana mažas pensijas ir praktiškai kiekvienas III grupės invalidas galėtų pretenduoti į pensijos padidinimą. Siekiant, kad taip nebūtų, o būtų didinamos tik pačios mažiausios pensijos, įstatymas nustato, kad pensijos padidinimo atveju, nustatant, ar III grupės invalido pensija neviršija 325 Lt, imama ne realiai III grupės invalido gaunama pensija, o jam paskaičiuota, bet pusiau nesumažinta jo pensija.

2. Invalidas pensijos jam skyrimo metu privalėjo turėti visą būtinąjį socialinio draudimo invalidumo pensijai stažą. Taigi invalidui turi būti paskirta visa, o ne dalinė socialinio draudimo invalidumo pensija.

3. Bent dalis invalido socialinio draudimo stažo turi būti įgyta iki 1994 m. sausio 1 d.

Nors šį pensijų padidinimą numatantis įstatymas įsigaliojo nuo šių metų kovo 1 d., bet realiai padidintos pensijos pradedamos mokėti tik praėjus 2 mėnesiams po jo įsigaliojimo, t.y. nuo gegužės 1 d. Tačiau pensijų padidėjimas už kovo ir vasario mėnesius bus kompensuojamas ir išmokamas vėliau.

Valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimas

Šių metų kovo 24 d. LR Vyriausybė nutarimu Nr. 325 (skelbta "Valstybės žinios", 2004 m. kovo 27 d. Nr. 46 - 1520) nuo 152 iki 172 Lt padidino valstybinio socialinio draudimo bazinę pensiją. Minėtas nutarimas įsigaliojo nuo šių metų balandžio 1 d.

Dėl socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo dvidešimtimi litų I grupės invalidų socialinio draudimo pensijos išaugs 30 litų, kadangi jų pagrindinė pensijos dalis = 1,5 socialinio draudimo bazinės pensijos, II grupės invalidų ir senatvės pensininkų - 20 Lt, o III grupės invalidų - 10 Lt, kadangi jiems pensija paskaičiuojama lygiai taip pat, kaip ir II grupės invalidams, o po to mažinama pusiau.

Kaip žinia, nedirbantiems socialinio draudimo pensininkams pensijos mokamos už einamąjį mėnesį ir šį pensijų padidinimą jie pajuto balandžio mėnesį, o dirbantiems pensininkams pensijos mokamos už praeitą mėnesį, todėl jie pensijų padidėjimą turi pajusti šį mėnesį.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]