TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

ŠALPOS IŠMOKOS


(tęsinys, pradžia - "Mūsų žodis", Nr. 3)

Tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms

Tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms pakeis dabar mokamas šalpos pensijas už I grupės invalido nuo vaikystės slaugą namuose.

Jas numatoma mokėti:

1) vaikams invalidams, kuriems nustatyta sunki negalia, - 1 bazinės pensijos dydžio;

2) vaikams invalidams, kuriems nustatyta vidutinė negalia, - 0,5 bazinės pensijos dydžio;

3) I ir II grupės invalidams, pripažintiems invalidais iki tos dienos, kurią jiems sukako 24 metai, arba kuriems dėl ligos ar traumos, įvykusios iki tos dienos, kurią jiems sukako 24 metai, padarinių invalidumas buvo pripažintas po 24 metų, tačiau ne vėliau kaip iki tos dienos, kurią jiems sukako 26 metai, jeigu jiems nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas. Jiems, atsižvelgiant į jų negalios sunkumą, numatyta mokėti:

a) I grupės invalidams - 1 bazinės pensijos dydžio tikslinę kompensaciją slaugos išlaidoms;

b) II grupės invalidams - 0,5 bazinės pensijos dydžio tikslinę kompensaciją slaugos išlaidoms.

Šių išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos sulaukė daugiausiai pokyčių.

Visų pirma anksčiau jos buvo skiriamos tik vaikų invalidų ir I grupės invalidų nuo vaikystės (tapusių I grupės invalidais iki 18 m. amžiaus) tėvams, globėjams ar rūpintojams. Naujasis įstatymas vietoj seniau buvusios 18 metų ribos nustatė kiek palankesnę - 24 metų ribą. Tai, žinoma, šioks toks pagerinimas, tačiau ir toliau galimybė gauti kompensaciją slaugos išlaidoms lieka priklausoma nuo amžiaus, kurio sulaukęs asmuo buvo pripažintas invalidu. Tai yra iš esmės neteisinga praktika, nes visiškai akivaizdu, kad visi I grupės invalidai, nepaisant to, kokio amžiaus jie buvo tokiais pripažinti, turi specialiųjų poreikių ir su tuo susijusių papildomų išlaidų. Amžius, kurio sulaukęs žmogus yra pripažįstamas invalidu, čia neturi jokios reikšmės.

Dar vienas svarbus pakeitimas yra tas, kad dabar aptariamos kompensacijos bus skiriamos patiems I grupės invalidams. Ankstesnis įstatymas jas leido mokėti tik I grupės invalidų tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie namuose juos slaugo. Tačiau Šalpos išmokų įstatymo 19 straipsnio 9 dalies 3 punktas nustato ir išimtį. Tais atvejais, kai invalidui yra paskirtas globėjas ar rūpintojas, ši šalpos išmoka ir toliau bus mokama ne pačiam invalidui, o jo globėjui ar rūpintojui. Norint, kad ši šalpos išmoka būtų pradedama mokėti pačiam invalidui, reikia įstatymų nustatyta teismine tvarka panaikinti jam paskirtą globą ar rūpybą.

Trečia svarbi naujovė - tikslines kompensacijas slaugos išlaidoms numatoma mokėti ne tik I, bet ir II grupės invalidams, kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas. Kam ir kokia tvarka bus nustatomas nuolatinės slaugos būtinumas, kol kas dar neaišku, nes šio straipsnio rašymo metu dar nėra priimta naujojo įstatymo taikymo tvarką nustatančių poįstatyminių aktų. II grupės invalidams numatoma skirti pusės bazinės pensijos dydžio kompensaciją. Žinoma, II grupės invalidams keliamos tokios pat kaip ir I grupės invalidams amžiaus, kurio būdami jie buvo pripažinti invalidais, sąlygos.

Problemų gali kilti dėl to, jog naujasis įstatymas numato, kad tikslinė slaugos kompensacija netgi ir I grupės invalidams skiriama tik tais atvejais, kai jiems yra nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, o garantijų, kad visiems I grupės invalidams jis ir bus nustatytas, nėra. Kiek ramina tik tai, jog iš tų, kuriems šalpos pensija už I grupės invalido slaugą yra paskirta pagal senąjį įstatymą, ji jau nebus atimama nepaisant to, kad I grupės invalidui ir nebus pripažintas nuolatinės slaugos būtinumas. Tačiau tie, kurie po naujojo įstatymo įsigaliojimo norės gauti aptariamą kompensaciją, jau privalės būti pripažintais būtinais nuolatinės slaugos.

Invalidų socialinės integracijos įstatymo pataisos nustato, kad neįgalūs vaikai pagal negalios sunkumo laipsnį skirstomi į tris grupes: tai vaikai su sunkia negalia, vaikai su vidutinio sunkumo negalia ir vaikai su lengva negalia. Nuo šios negalios sunkumo laipsnio ir priklauso vaikams skiriamos šalpos pensijos bei tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms dydis.

Vaikams su sunkia negalia numatoma skirti dviejų bazinių pensijų dydžio šalpos pensiją ir vienos bazinės pensijos dydžio tikslinę kompensaciją;

Vaikams su vidutinio sunkumo negalia - 1,5 bazinės pensijos dydžio šalpos pensiją ir 0,5 bazinės pensijos dydžio tikslinę kompensaciją;

Vaikams su lengva negalia - 1 bazinės pensijos dydžio šalpos pensiją.

Tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms nebus skiriamos vaikams su lengva negalia. Iki šiol analogiškas išmokas (šalpos pensijas už vaiko invalido slaugymą namuose) gaudavo visų neįgalių vaikų tėvai, globėjai, rūpintojai. Raminti turėtų tik tai, kad vaikams su lengva negalia bei vaikams, kuriems negalios sunkumo laipsnis nenustatytas, pagal senąjį įstatymą paskirtų tikslinėms kompensacijoms analogiškų išmokų mokėjimas, įsigaliojus naujajam įstatymui, nutrauktas nebus, o bus tęsiamas tol, kol jiems sueis 16 metų. Puse bazinės pensijos sumažėja ir vaikams su vidutinio sunkumo negalia numatyta tikslinė kompensacija slaugos išlaidoms, lyginant ją su pagal senąjį įstatymą mokėtomis šalpos pensijomis už vaiko slaugą namuose. Tačiau, kaip minėjome, šiai vaikų grupei numatoma puse bazinės pensijos pakelti šalpos pensijas, todėl gaunama bendra suma nepasikeis.

 

Slaugos pašalpos

Šios pašalpos kaip ir seniau bus mokamos visiškos negalios invalidams, kurie yra slaugomi namuose arba gyvena ne iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų išlaikomose globos įstaigose. Slaugos pašalpų dydis kol kas nesikeis. Jos ir toliau bus 1 bazinės pensijos dydžio, tačiau ateityje jas numatyta vis didinti. Jau nuo 2004 m. liepos 1 d. jų dydis pakils iki 1,25 bazinės pensijos, o nuo 2005 m. sausio 1 d. - 1,5 bazinės pensijos.

 

Šalpos kompensacijos

Naujasis įstatymas nenumato keisti nei Šalpos kompensacijų dydžio, nei jų skyrimo ar mokėjimo sąlygų.

Priminsiu, kam jos yra skiriamos.

1. Tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė vaikus invalidus arba I ar II grupės invalidus nuo vaikystės;

2. Motinoms, kurios iki 1995 m. pagimdė ir bent iki 8 metų išaugino 5 ar daugiau vaikų.

Šiems asmenims šalpos kompensacija skiriama tik tada, kai jie patys tampa I ar II grupės invalidais arba sulaukia amžių, penkeriais metais mažesnį už nustatytą socialinio draudimo senatvės pensijos amžių (senatvės pensijos amžius šiemet yra 59 metai moterims ir 62,5 metai vyrams). Šalpos kompensacijos dydis yra 1,5 bazinės pensijos. Jos negali būti mokamos su jokiomis kitomis pensijomis, išskyrus socialinio draudimo našlių pensijas, šalpos pensijas už namuose slaugomą vaiką invalidą arba I grupės invalidą nuo vaikystės ir tikslines kompensacijas slaugos išlaidoms.

Skirtingai negu socialinio draudimo pensijas, visų rūšių šalpos išmokas skiria ir moka ne socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, o savivaldybių socialinės paramos skyriai.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]