TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

PARAMOS GAVĖJO STATUSAS


Apie Labdaros ir paramos įstatymą žurnale "Mūsų žodis" rašyta jau daug kartų, tačiau dažni šį reikalą reglamentuojančių teisės aktų keitimai vis verčia grįžti prie šios temos.

Vienas iš didžiausių LR Labdaros ir paramos įstatymų pakeitimų buvo atliktas 2000 m. liepos 11 d., įsigaliojo nuo 2001 m. sausio 1 d. (skelbta laikraštyje "Valstybės žinios", 2000 m. liepos 26 d. Nr. 61 - 1818). Šiuo pakeitimu buvo patvirtinta nauja viso Labdaros ir paramos įstatymo redakcija. Štai nuo tada Labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje buvo įtvirtintas reikalavimas, kad paramą gali gauti tik tos įstaigos, fondai, organizacijos, kurioms juridinių asmenų registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka suteikė paramos gavėjo statusą. Tačiau tuo metu dar nebuvo įsteigto paties juridinių asmenų registro ir nebuvo aišku, kas taps jo tvarkytoju, todėl tame pačiame Labdaros ir paramos įstatyme buvo nustatyta, kad reikalavimas paramos gavėjui turėti paramos gavėjo statusą įsigalios tik po 6 mėnesių nuo juridinių asmenų registro veiklos pradžios. Šį registrą LR Vyriausybė įsteigė 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 "Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo", kuris įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 d. ("Valstybės žinios", 2003 m. lapkričio 13 d. Nr. 107 - 4810).

Taigi 2004 m. sausio 1 d. laikytina juridinių asmenų registro veiklos pradžia. Praėjus 6 mėnesiams nuo šios dienos, t.y. nuo 2004 m. liepos 1 d., paramą galės gauti tik tie juridiniai asmenys, kuriems juridinių asmenų registro tvarkytojas bus suteikęs paramos gavėjo statusą. Minėtu Vyriausybės nutarimu juridinių asmenų registro tvarkytoja paskirta valstybės įmonė "Registrų centras" (buvusi Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė), o juridinių asmenų registro vadovaujančia įstaiga paskirta LR Teisingumo ministerija.

Taigi visos įstaigos, organizacijos, fondai, norėdami gauti paramos gavėjo statusą, turi su atitinkamu prašymu kreiptis į valstybės įmonės "Registrų centras" savo miesto, rajono filialą ar kitokį teritorinį padalinį. Tokio prašymo formą privalo nustatyti LR Teisingumo ministerija, tačiau šio straipsnio rašymo metu ji to dar nepadarė. Prie prašymo turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta už registravimą. Rašant šį straipsnį nebuvo aiškus nei atlyginimo už registravimą dydis, nei jo mokėjimo tvarka. Valstybės įmonė "Registrų centras", gavusi tinkamai pateiktą prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priimti sprendimą dėl paramos gavėjo statuso suteikimo ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po minėto sprendimo priėmimo apie tai raštu pranešti juridiniam asmeniui.

Valstybės įmonės "Registrų centras" adresas yra Kudirkos g. 18, Vilnius, tel. 8-5-2688383 ir 8-5-2688262 ir 8-5-2614531

Vilniaus filialo adresas: Bokšto g. 10, Vilnius, tel. 8-5-2122598

Kauno filialo adresas: Ožeškienės g. 12, Kaunas, tel. 8-37-424005

Klaipėdos filialo adresas: Baltijos pr. 123, tel. 8-46-466250

Šiaulių filialo adresas: Dvaro g. 50, Šiauliai, tel. 8-41-521044 ir 8-41-598250

Panevėžio filialo adresas: Puzino g. 7, Panevėžys, tel. 8-45-502360 ir 8-45-502363

Interneto tinklapio adresas www.kada.lt

Priminsime, kad pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą paramos gavėjo statusas gali būti suteikiamas tik tokių teisinių formų juridiniams asmenims:

1) visuomeninėms organizacijoms;

2) viešosioms įstaigoms;

3) asociacijoms;

4) labdaros ir paramos fondams;

5) biudžetinėms įstaigoms;

6) religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religiniams centrams;

7) tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams).

Be to, paramos gavėjų statusas teikiamas tik tokiems išvardintų teisinių formų juridiniams asmenims, kurių įstatuose yra numatyta galimybė gauti paramą ir kurie užsiima bent viena iš įstatyme išvardintų visuomenei naudingų veiklų. Įstatymas nustato, kad visuomenei naudinga veikla yra tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse vykdoma veikla.

Taip pat priminsime, kad paramos gavėjai privalo atskirai tvarkyti gaunamos bei pačių teikiamos paramos ir labdaros apskaitą ir ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos atitinkamam teritoriniam skyriui metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su minėtų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu. Taigi šias ataskaitas už 2003 metus būtina pateikti iki 2004 m. gegužės 15 d.

Išsamiau nurodytų ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarką reglamentuoja 2002 m. rugsėjo 23 d. LR finansų ministro įsakymas Nr. 289 "Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo (kai kurios jo nuostatos pakeistos 2003 m. balandžio 8 d. LR finansų ministro įsakymu Nr.1K-094, skelbta laikraštyje "Valstybės žinios", 2002 m. rugsėjo 27 d. Nr.94 - 4051 ir "Valstybės žinios" Nr.36 2003 m. balandžio 16 d. - 1598 bei 2003 m. balandžio 10 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr.V-103 "Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo (skelbta laikraštyje "Valstybės žinios", 2003 m. balandžio 16 d. Nr.36 - 1606 bei internete adresu www.vmi.lt).

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]