LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Rugsėjo 24 dieną vyko LASS centro tarybos posėdis, kuriame aptarta 15 įvairių klausimų. Dar vasaros pradžioje LASS revizijos komisija tikrino VšĮ Lietuvos aklųjų choro veiklą. Centro taryba, išnagrinėjusi revizijos komisijos tikrinimo akte pateiktas išvadas ir siūlymus, konstatavo, kad VšĮ Lietuvos aklųjų choras administracija turi didinti atsakomybę už visapusišką įstaigos veiklą, ne tik koncertinę. VšĮ Lietuvos aklųjų choro direktorius Vladas Bagdonas įpareigotas iki 2003 m. gruodžio 1 d. pateikti centro tarybai įstaigos 2004 - 2005 m. veiklos strateginį planą, choro papildymo naujais aklais ir silpnaregiais dainininkais projektą, choro artistų apmokėjimo už darbą tvarką bei priemonių planą valdymo ir aptarnavimo kaštams mažinti. Taip pat pavesta rūpintis choro mikroklimato gerinimu, kolektyvo įvaizdžio kūrimu, jo veiklos populiarinimu ir ryšių su žiniasklaida aktyvinimu, kasmet rengti choro koncertus LASS regioninėse organizacijose ir populiarinti dainininko profesiją neregiams, rengti projektus iš įvairių choro veiklos sričių ir stiprinti choro veiklą.

Centro taryba nuo 2003 m. rugsėjo 24 d. likvidavo viešąją įstaigą Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centrą, jos vykdytas funkcijas pavedė vykdyti Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrui. Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro likvidatoriumi paskirtas buvęs direktorius Valdas Vilkauskas, jam pavesta likvidavimo procedūrą baigti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Buvo patvirtinti Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro naujos redakcijos įstatai, kuriuose praplėsta šio centro veikla, patikslinta 2003 m. LASS vykdomos žmonių su negalia socialinės integracijos išlaidų sąmata.

Įsteigus Kazlų Rūdoje aklųjų ir silpnaregių dienos centrą, jo direktoriumi paskirtas Vidas Kirsanovas.

Išklausytos informacijos apie LASS įmonių (bendrovių) ūkinę finansinę veiklą per 2003 m. antrąjį ketvirtį, apie socialinių ir kultūros, ūkio reikalų bei informacinės aplinkos prieinamumo komisijų priimtus sprendimus. Socialinių ir kultūros reikalų komisijai pavesta parengti medžiagą apie LASS įstaigose ir įmonių (bendrovių) administracijose dirbančius regėjimo invalidus, galimybę jose įdarbinti daugiau regėjimo invalidų, surinkti statistinius duomenis apie regėjimo invalidus iki 40 metų, neturinčius konkretaus užimtumo.

Buvo patvirtintas UAB "Regovitus" 71 tūkst. vertės investicinis projektas. Lėšas numatyta investuoti į LASS nekilnojamąjį turtą, esantį Panevėžyje. UAB "Jūsų įranga" leista, pasamdžius turto vertinimo firmą, perkainoti bendrovės balanse esantį turtą. Pritarta VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos prašymui imti 120 litų paskolą iš banko pastato stogo remonto darbams užbaigti ir pavesta kauniečiams išsiaiškinti paskolos ėmimo sąlygas su bankais.

Centro taryba skyrė lėšas apmokėti už mokslą visą arba pusę kainos 24 regėjimo invalidams, besimokantiems universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose, iš jų 12 mokytis aukštosiose mokyklose pradėjo šiemet.

Organizuojant spalio 6-10 d. vyksiančius aklųjų ir silpnaregių dienų "Susitikimai" renginius Tauragėje, nuoširdžiai padėjo Tauragės rajono savivaldybė bei kitos įstaigos. Centro taryba už paramą ir nuoširdų bendradarbiavimą ruošiant šių metų šventę "Susitikimai", apdovanojo padėkomis Tauragės apskrities viršininką Arūną Beišį, rajono savivaldybės merą Praną Petrošių, švietimo skyriaus vedėją Egidijų Šteimantą, viešosios bibliotekos direktorę Vidą Kazakevičienę bei aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkę ir rajono poezijos mėgėjų klubo "Žingsniai" vedėją Viliją Užmiškienę, kultūros centro vedėją Petrą Jokubauską, kultūros namų direktorę Ireną Sliusarskytę, Tauragės liaudies teatro režisierę Genovaitę Urmonaitę bei Viktorą Martinkų, Tauragės šaškių varžybų organizatorių.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]