LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Birželio 19 dieną vyko LASS centro tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 12 centro tarybos narių, LASS įmonių (bendrovių) vadovai. Posėdyje apsvarstyti 25 klausimai ir priimti 23 nutarimai.

Aptarta LASS įmonių (bendrovių) ūkinė - finansinė veikla per 2003 m. pirmąjį ketvirtį. Visos įmonės, išskyrus UAB "Regovitus" Panevėžyje, pirmąjį ketvirtį gavo grynąjį pelną, kurio bendra suma buvo 477 tūkst. litų. Padidėjo įsiskolinimai įmonėms: pirmajame ketvirtyje jie sudarė 4858 tūkst. litų. Beveik ketvirtadalis įsiskolinimų yra abejotinos arba beviltiškos skolos. Bendrovei "Jūsų įranga" didžiausias skolas už patalpų nuomą turi nuomininkai. Stabiliausiai dirbo UAB "Regseda" ir UAB "Liregus". Per ketvirtį atleisti 28 žmonės, iš jų - 9 aklieji ir silpnaregiai. Didžioji dauguma (25) iš darbo išėjo savo noru arba pasibaigus darbo sutartims. Pirmąjį metų ketvirtį įmonėse dirbo 559 darbuotojai, iš jų - 275 aklieji ir silpnaregiai. Vidutinis visose įmonėse dirbusių aklųjų procentas buvo 49 procentai. Mokamų prastovų įmonėse nebuvo. Įmonėse diegiamos naujos technologijos ir nauji gaminiai, vyksta patalpų rekonstrukcijos. Posėdyje dalyvavę UAB vadovai pasisakė apie esančias problemas ir kitus svarbius reikalus.

Centro taryba apsvarstė ir pritarė LASS Šiaulių įmonės restruktūrizavimo planui. Planuojama, kad restruktūrizavimo procesas truks 4 metus.

Aptarusi UAB "Jūsų įranga" atlikto audito pažymą, išklausiusi bendrovės direktoriaus T.Giniočio informaciją apie trūkumų šalinimą, centro taryba pritarė audito pateiktoms išvadoms ir siūlymams - nutraukti ekonomiškai neefektyvią gamybą ir pagerinti patalpų nuomos veiklą - ir pavedė centro tarybos ūkio reikalų komisijai padėti bendrovės direktoriui tvarkyti UAB pertvarkymo į viešąją įstaigą reikalus. Apsvarsčiusi viešojoje įstaigoje Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centre atlikto audito išvadas ir šio centro veiklos perspektyvas, centro taryba pavedė socialinių ir kultūros reikalų komisijai pradėti rengti Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro bei Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro reorganizacijai reikalingus dokumentus.

Įsteigtas VšĮ Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos filialas - Anykščių aklųjų ir silpnaregių dienos centras - ir patvirtinti jo nuostatai. Taip pat patvirtinta UAB "Brailio spauda" įstatų nauja redakcija, UAB "Regseda" ir "Regovitus" investiciniai projektai, Lietuvos aklųjų choro 2002 m. balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita, patikslinti UAB ir įstaigų vadovų premijavimo nuostatai.

Centro tarybos pirmininko pavaduotojas S.Armonas informavo apie kompensacinių priemonių įsigijimo ir kitų pirkimų iš biudžeto finansuojamos žmonių su negalia socialinės integracijos programos lėšų naują tvarką, įsigaliojus naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymui.

Centro taryba leido UAB "Regovitus" parduoti dalį gamybinių patalpų. Šiam pardavimui pritarė ir įmonėje dirbantys regėjimo invalidai, ir LASS Panevėžio ir Utenos apskričių taryba. Taip pat buvo leista parduoti UAB "Liregus" pastatus, esančius Ukmergėje bei dalį Žemaitės g. Nr.21, Vilniuje, esančio pastato. Šiems pardavimams taip pat pritarė dirbantys regėjimo invalidai bei LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių taryba.

UAB "Liregus" ir UAB "Regsedai" buvo skirtos lėšos regėjimo invalidų poreikiams tenkinti poilsio sezono metu bendrovių turimose poilsiavietėse. VšĮ Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai skirtos lėšos Alytaus dienos užimtumo centro veiklai iš dalies finansuoti bei apmokėti regėjimo invalidų mokslą.

Aptarusi VšĮ Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos prašymą leisti projekto įgyvendinimui imti paskolą iš banko, centro taryba nutarė šį prašymą atidėti rudeniui, nes tikimasi projekto finansavimą gauti iš fondų.

Kitas centro tarybos posėdis numatomas jau rudenį.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]