LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Pirmasis šiais metais LASS centro tarybos posėdis įvyko kovo 5 dieną. Jame svarstyti 29 klausimai, priimti 24 nutarimai.

Išklausytos socialinių ir ūkio reikalų komisijų informacijos apie priimtus sprendimus ir siūlymus centro tarybai, nes daugelis klausimų buvo svarstyti komisijose.

Aptarta informacija apie LASS įmonių (bendrovių) ūkinę ir finansinę veiklą per 2002 m. ketvirtąjį ketvirtį. Per šį laikotarpį visos LASS įmonės ir bendrovės pagamino ir realizavo produkcijos už 2,86 mln. litų, tai beveik 10 proc. mažiau negu per atitinkamą praėjusių metų ketvirtį. Išskyrus Šiaulių įmonę, visos kitos įmonės ir bendrovės ketvirtį baigė turėdamos balansinį pelną. UAB "Regplasta" pardavė nekilnojamojo turto ir 300 litų sumažino įsiskolinimus bendrovės darbuotojams. Per ketvirtį buvo atleisti 58 žmonės, iš jų 21 aklasis ir silpnaregis. Didžioji dauguma (51) iš darbo išėjo savo noru. Į darbą priimti 23 žmonės, iš jų 2 aklieji ir silpnaregiai. LASS įmonėse ir bendrovėse ketvirtame ketvirtyje dirbo 568 darbuotojai, iš jų 284 - aklieji ir silpnaregiai.

Išskyrus "Įrangos" įmonę, visos kitos išlaiko LASS XVI suvažiavimo nustatytą 45 proc. aklųjų ir silpnaregių skaičiaus ribą.

Centro taryba leido bendrovei "Regplasta" kelti bendrovės restruktūrizavimo bylą. Tikimasi, kad bendrovės restruktūrizavimas sudarys galimybę pertvarkyti gamybą, įdiegti naujų gaminių, atstatyti bendrovės mokumą. Pritarta bendrovės prašymui, kad restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu bendrovės administratoriumi būtų UAB "Verslo administravimo centras". UAB "Regplasta" direktore paskirta D.Zapolskienė, iki tol laikinai ėjusi šias pareigas.

Buvo papildytas centro tarybos reglamentas jaunimo reikalų ir aplinkos pritaikymo aklųjų ir silpnaregių poreikiams komisijų veiklos kryptimis. Patvirtintos centro tarybos jaunimo reikalų ir aplinkos pritaikymo aklųjų ir silpnaregių poreikiams komisijos. Jaunimo komisijos pirmininku patvirtintas E.Biknevičius, Vilniaus universiteto studentas, o aplinkos pritaikymo aklųjų ir silpnaregių poreikiams - V.Gendvilas, UAB "Brailio spauda" direktorius.

Patikslinta žurnalo "Mūsų žodis" redakcinė kolegija, į ją vietoje buvusių narių N.Kuolio ir A.Ruginio įtraukti LAB Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus vedėjas S.Plepys ir radijo žurnalistė G.Padribonienė. Taip pat buvo patikslinti ir patvirtinti LASS įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių ir įstaigų vadovų premijavimo nuostatai, LASS viešųjų įstaigų ir UAB "Brailio spauda" vadovų atlyginimai.

Centro taryba pritarė Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos prašymui ir nutarė būti viešosios įstaigos Kauno aklųjų ir silpnaregių centro bendrasteigėja kartu su Kauno miesto savivaldybės taryba. Patvirtinti šios viešosios įstaigos įstatai. Ši viešoji įstaiga perims visus Kauno aklųjų reikalus, kuriais iki šiol rūpinosi Kauno ir Marijampolės apskričių taryba ir buvę Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namai.

Įsteigti 4 apskričių tarybų filialai rajonuose - tai aklųjų ir silpnaregių centrai Kazlų Rūdoje, Plungėje, Širvintose ir Švenčionyse. Patvirtinti šių centrų nuostatai.

Patvirtinta 2003 m. akliesiems teikiamų skaitovo paslaugų programos vykdymo tvarka. Kadangi nepakito programos finansavimas, tai ir lėšos apmokėti skaitovo paslaugoms bus skiriamos kaip ir praėjusiais metais - aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentams, integruotai besimokantiems vyresnių (XI-XII) klasių moksleiviams ir LASS rajonų bei miestų organizacijų pirmininkams, turintiems I, II ir III gr. su rizikos faktoriumi regėjimo invalidumą.

Taip pat patvirtinta 2003 m. regėjimo invalidų mokslo rėmimo programos vykdymo tvarka. Numatyta apmokėti už I ir II gr. regėjimo invalidų, besimokančių universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose, mokslą. Mokestis už mokslą mokamas besimokantiems pirmame kurse, jeigu regėjimo invalidas mokosi pažangiai ( balų vidurkis - 8), mokestis gali būti pratęstas. Apskričių taryboms pavesta registruoti besimokančių regėjimo invalidų prašymus ir, gavus lėšas, apmokėti už mokslą tiesiogiai aukštosioms ir aukštesniosioms mokykloms. Šiame posėdyje centro taryba skyrė lėšų apmokėti už 9 regėjimo invalidų mokslą.

Patvirtinta viešųjų įstaigų ūkinės - komercinės veiklos ir kitų nebiudžetinių lėšų naudojimo tvarka. Viešosios įstaigos įpareigotos pasitvirtinti ūkinės - komercinės veiklos normatyvus, juos apskaičiuoti procentais nuo bendros ūkinių - komercinių pajamų sumos. Balansus, pelno ataskaitas bei paaiškinamuosius raštus apie programų, finansuojamų iš šių lėšų, vykdymą pavesta pateikti LASS centro tarybai per 3 mėnesius, pasibaigus apyskaitiniams metams.

Centro taryba pritarė bendrovių ir apskričių tarybų rekomendacijoms ir leido bendrovėms "Liregus", "Regseda", "Regplasta" parduoti nekilnojamojo turto ir patvirtino šių lėšų investicinius projektus.

UAB "Regsedai" ir Šiaulių įmonei leista nurašyti beviltiškas skolas.

Kitas centro tarybos posėdis numatomas balandį, jame planuojama aptarti LASS įmonių ir bendrovių veiklą per 2002 metus.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]