IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

PIRMOJI "AKLŲJŲ DALIA"


Sukanka 70 metų, kai Lietuvos akliesiems globoti draugija išleido (1932) neperiodinio žurnalo "Aklųjų dalia" pirmąjį numerį.

Žurnalas didelio formato, gero popieriaus, iliustruotas; apimtis - 52 puslapiai ir 35 puslapiai reklamų, už kurią gautos pajamos ir buvo panaudotos žurnalui išleisti. Jo tiražas nenurodytas. Žurnalą sudarė bei redagavo rašytojas ir spaudos darbuotojas Albinas Briedis. Leidinys skirtas supažindinti visuomenę su aklųjų globa, švietimu, darbu. Ant viršelio kaip moto buvo Mozės žodžiai: "Pasmerktas tas, kuris nepadeda aklajam".

Žurnalo turinys įvairus, įvairūs ir autoriai. Antai iš medicinos ir psichologijos srities išspausdinti dr. Kazio Griniaus, prof. Petro Avižonio, prof. Jono Vabalo-Gudaičio, doc. Vladimiro Lazersono, felčerio Vlado Kviklio straipsniai. Apie aklųjų globą ir švietimą rašo Vaižgantas, Pranas Daunys, Petras Šeštakauskas, Jeronimas Ignatavičius. J. Ž. (Juozo Žainio) straipsnis pirmas lietuvių spaudoje apie garsiąją amerikiečių kurčnebylę neregę Heleną Keler. Rašinys "Didelis džiaugsmas akliesiems" yra su nuotrauka, kurioje matome Heleną Keler. Po ta nuotrauka parašyta: "Tarptautiniame neregių kongrese Niujorke buvo išmėgintas naujas aparatas, kuriuo neregiai, liesdami pirštais, gali skaityti paprastą knygų šriftą". Kartu buvo užuomina apie tais metais vykusį pirmąjį pasaulio aklųjų kongresą. Žurnalo turinys paįvairintas ir grožinės literatūros kūriniais - Petro Vaičiūno, Klemenso Dulkės, Adomo Lasto, Bernardo Brazdžionio eilėraščiais, St. Griškevičiaus, Augustų Juozo, Jono Stonio novelėmis bei vaizdeliais. Buvo įdėta užsienio autorių kūrinių, vaizduojančių neregius: vokiečių rašytojo Pauliaus Kelerio novelė "Motina", Henriko Sienkevičiaus apsakymas "Jaunasis muzikantas", belgų dramaturgo Moriso Meterlinko garsioji pjesė "Aklieji" (lietuvių kalba skelbta pirmą kartą). Išspausdinti du aklųjų instituto auklėtinių rašiniai: Emilijos Pipiraitės "Kalėdų vakaras" ir Vinco Lukoševičiaus "Noriu tarti keletą žodžių..."

Leidinio pabaigoje įdėta pačios draugijos oficialios medžiagos: "Lietuvos akliesiems globoti draugijos metinė ataskaita už 1931 metus", "Lietuvos akliesiems globoti draugijos įstatai", padėka už aukas, skelbimai.

Dabar šis 1932 m. "Aklųjų dalios " leidinys yra tikrų tikriausia bibliografinė retenybė, randama tik respublikos didžiosiose bibliotekose arba pas vieną kitą spaudinių kolekcionierių.

Kiti "Aklųjų dalios" leidiniai pasirodė 1933, 1937 ir 1939 metais. Ją išleisti buvo rengtasi 1943 m. - aklųjų instituto 15-mečiui, bet karo metų sunkumai to padaryti neleido.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]