LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

KARŠTA VASARA


Šių metų karštą vasarą arba, biurokratiškai šnekant, metų III ketvirtyje centro taryboje vyravo visai nevasariškos bei atostogų nuotaikos, nes skubių įpareigojimų liko po LASS XVI suvažiavimo, reikėjo spręsti kitus svarbius reikalus.

Buvo suredaguoti LASS įstatai ir kartu su kitais reikalingais dokumentais pateikti tvirtinti LR Teisingumo ministerijai, kuri juos peržiūrėjusi pastabų pateikė mažai. Didžiausias pokytis mūsų organizacijos įstatuose tas, kad į narius regėjimo invalidai bus priimami tik nuo 18 metų, kaip reikalauja LR Visuomeninių organizacijų įstatymas, išlygų išsiderėti nepavyko. Atsižvelgiant į suvažiavimo delegatų keltas problemas kreiptasi į Seimą, Vyriausybę, Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją dėl regėjimo invalidų pensinio aprūpinimo gerinimo ir invalidų nediskriminavimo priimant LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, dėl apakusių suaugusių socialinio ugdymo ir oftalmologinės pagalbos teikiant paslaugas regėjimo invalidams, dėl savaitinės laidos akliesiems Lietuvos radijo pirmojoje programoje. Kitoms problemoms spręsti sudarytas priemonių planas, kuris bus aptartas centro tarybos posėdyje. Suvažiavimo dokumentai bus išleisti atskiromis brošiūromis ir apskričių bei rajonų organizacijas pasieks jau spalyje.

Kol kas į kreipimąsi atsakė tik Lietuvos radijo direktorius Kęstutis Petrauskis. Pasak jo, I Lietuvos radijo programa šiuo metu yra skirta išimtinai informacinio, o II - švietėjiško bei kultūrinio pobūdžio laidoms. Nuosekliai laikantis šio skirstymo, laida žmonėms su regėjimo sutrikimais "Sutik mane" tapo neatskiriama Lietuvos radijo II programos dalimi. Jokių rezultatų nedavė ir vykęs susitikimas pas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoją Janę Narvilienę.

Seimui ruošiantis priimti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimus kartu su Invalidų reikalų taryba, Kurčiųjų draugija daug dirbta su Vyriausybe, kad išliktų šio mokesčio lengvata LASS įmonėms ir bendrovėms. 2002 m. rugsėjo 6 d. priimtame Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo įstatyme ("Valstybės žinios", 2002, Nr.91-3889) LASS įmonėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms iki 2003 12 31 palikta ta lengvatos dalis (ja gamybinės įmonės naudojosi ir anksčiau), kuri yra susiejama su įmonėje dirbančių I ir II gr. neįgaliųjų darbuotojų darbo užmokesčiu. Kitaip sakant, įmonei ar bendrovei liks tokia PVM priskaičiuotos sumos dalis, kokia darbo užmokesčio suma bus priskaičiuota I ir II gr. negalią turintiems įmonės darbuotojams.

Parengtos ir pateiktos Invalidų reikalų tarybai 2002 m. regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos I pusmečio vykdymo bei II pusmečio lūkesčių ataskaitos, Neįgaliųjų metų Lietuvoje veiksmų plano įgyvendinimo priemonių planas bei 4 projektai šio plano 4 priemonėms įgyvendinti.

Daug ir intensyviai dirbta su partneriais Lietuvoje ir užsienyje, įgyvendinant neregių meninio ugdymo ir meno pažinimo projektą "Pajuskime gamtą drauge su Sezanu". Iš Prancūzijos vėl į Lietuvą atkeliaus neregiams pritaikyta prancūzų dailininko Sezano paveikslų paroda, kuri vyks Vilniuje. Parodai pristatyti rengiami leidiniai, ruošiamasi parodos metu vyksiančiam seminarui. Kartu su LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių bei Plungės rajono tarybomis atlikta daug organizacinių darbų, ruošiantis Plungėje vyksiančioms LASS tradicinėms dienoms "Susitikimai", skirtoms Tarptautinei baltosios lazdelės dienai.

Toliau vykdant projektą "Vaikų literatūros leidyba brailio raštu - aklųjų moksleivių popamokiniam ugdymui", kurį finansuoja Samsung - Korėjos nacionalinės UNESKO komisijos Švietimo programų fondas, per III ketvirtį buvo išleistos 3 vaikų literatūros knygos, skirtos II-IV klasių mokiniams.

Švedijos aklųjų sąjungai parėmus, rugsėjį buvo organizuoti du seminarai aklų ir sutrikusio regėjimo vaikų ugdymo klausimais. Seminaras "Mokykla visiems - svajonė ar realybė Lietuvoje" vyko Mažeikiuose. Jame dalyvavo regėjimo negalią turinčių vaikų tėvai ir mokytojai. Seminaras "Aktyvus tėvų dalyvavimas priimant sprendimus, naudingus sutrikusio regėjimo vaikams" buvo skirtas tik tėvams ir vyko Vilniuje.

Teigiamai buvo išspręsti beveik dvejus metus teismuose užsitęsę ginčai su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija dėl pastato, kuriame įsikūrusi LASS būstinė (centro taryba), nuosavybės. 1945 m. šis pastatas buvo perduotas tuometinei Lietuvos TSR aklųjų susivienijimo valdybai valdyti ir naudoti. Perdavimo akte nebuvo konstatuota, kad pastatas perduodamas Lietuvos TSR aklųjų susivienijimo nuosavybėn. Todėl LASS centro taryba teismuose turėjo įrodyti, kad Lietuvos TSR aklųjų susivienijimas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga yra ta pati organizacija ir kad LASS yra šio pastato savininkė. Pagaliau 2002 metų pavasarį Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas pripažino šiuos faktus, o pastatą - LASS nuosavybe. Po šio teismo sprendimo buvo tvarkomi pastato nuosavybės dokumentai.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]