LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Balandžio 10 dieną įvykusiame centro tarybos posėdyje nutarta, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XVI suvažiavimas įvyks birželio 20-21 dienomis Vilniuje. Apskričių tarybos įpareigotos apie suvažiavimą ir rengiamus jame svarstyti bei priimti dokumentus informuoti suvažiavimo delegatus, visus LASS narius, aptarti šiuos dokumentus ir iki birželio 1 dienos pateikti darbo grupei pastabas ir siūlymus suvažiavimo dokumentams rengti. Vadovaujantis LASS įstatais, patvirtinti apskričių organizacijų konferencijose išrinkti apskričių organizacijų pirmininkai: Kauno ir Marijampolės - Stasys Babonas, Klaipėdos ir Telšių - Nijolė Klepikienė, Panevėžio ir Utenos - Aloyzas Vilimas, Šiaulių ir Tauragės - Alfonsas Navickis, Vilniaus ir Alytaus - Sigitas Bilevičius. Jie paskirti ir viešųjų įstaigų pirmininkais, centro tarybos pirmininkui pavesta su jais sudaryti darbo sutartis.

Nutarta reorganizuoti ir viešąsias įstaigas Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namus bei Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybą sujungiant į vieną viešąją įstaigą, toliau vadinant ją Kauno ir Marijampolės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba bei perduodant jai visą kultūros namų turtą, teises ir prievoles.

Įsteigtas Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos filialas, Vilkaviškio aklųjų ir silpnaregių dienos centras ir patvirtinti jo nuostatai. Filialo vadovu nuo nuostatų įregistravimo rejestro tarnyboje dienos paskirtas LASS Vilkaviškio rajono tarybos pirmininkas Gintautas Zorska.

Aptarta visų šešių LASS įmonių ūkinė ir finansinė veikla per 2001 metus. Praėjusiais metais daugiau produkcijos, palyginti su 2000 metais, pagamino Klaipėdos, Vilniaus ir "Įrangos" įmonės, o Kauno, Panevėžio ir Šiaulių įmonių gamyba sumažėjo. Kauno įmonė neišvengė net balansinio nuostolio. Metų pabaigoje, atleidus iš įmonės direktoriaus pareigų B.Motiejūną, įmonėje pradėtos vykdyti gamybos valdymo ir ūkinės - finansinės veiklos organizavimo, apskaitos gerinimo reformos, kurios užsitęs nemažą laiko tarpą, nes, reformas pradėjus, išsiaiškinta buvus daug įvairių darbo trūkumų. Per 2001 m. faktiškai visose įmonėse dirbo 698 žmonės, iš jų 339 - aklieji ir silpnaregiai. Per metus buvo atleistas 41 žmogus, o priimti dirbti 83 žmonės, iš jų - 18 regėjimo invalidų.

Taip pat aptartas įmonių ir įstaigų balansuose turimas LASS nekilnojamas turtas, išnagrinėtas jo panaudojimas. LASS nekilnojamo turto yra: įmonių balansuose - 85.244 kv. m., įstaigų balansuose - 11.606 kv. m. Įmonės ir įstaigos taip pat valdo 22,06 ha žemės plotą. Per 2001 m. buvo parduota 3.599 kv. m. nekilnojamo turto, įsigyta 63,85 kv. m. Turimo nekilnojamo turto remontams įmonės ir įstaigos išleido 1,11 mln. Lt., komunalinės ir kitos išlaidos siekė 147,6 tūkst. Lt. Didėja išlaidos žemės mokesčiui, nes vis sunkiau gauti šio mokesčio lengvatų. LASS įmonėse mažėja gamyba ir dirbančių žmonių skaičius, reikia mažiau ploto, todėl centro tarybai, įmonėms ir įstaigoms būtina apsispręsti, kiek ir kokių patalpų reikia kitai LASS veiklai, kiek palikti rezervinio ploto. Tuomet taptų aišku, kokių plotų nereikia, o kuriuos būtina renovuoti ir saugoti.

LASS centro taryba, išklausiusi Panevėžio įmonės direktoriaus A. Kudaro informaciją apie įmonės turimų patalpų panaudojimą, pardavimą, rinkos kainas, iš esmės pritarė beveik 2.000 kv. m. ploto patalpų pardavimui, tik pavedė centro tarybos ūkio komisijai, Panevėžio įmonei bei Panevėžio ir Utenos apskričių tarybai aptarti lėšų, planuojamų gauti už parduodamas patalpas, panaudojimą ir siūlymus pateikti centro tarybai. Pritarta ir Panevėžio įmonės korpuso, kuriame įsikūrusi viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba, perdavimui į šios įstaigos balansą.

Centro taryba, išklausiusi informaciją apie 2001-2003 m. Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos krypčių vykdymą per 2001 metus, centro veiklai pritarė.

Buvo išklausyta ir ataskaita apie 2001 m. ūkinę veiklą ir centralizuotų lėšų panaudojimą bei patvirtinta šių lėšų 2002 m. sąmata. Už lėšas, gautas už 2001 m. parduotą Klaipėdos įmonei priklausiusį nekilnojamą turtą, leista suremontuoti Klaipėdos apskričių tarybos patalpas, poilsio bazės "Spindulys" stogą. Iš lėšų, gautų pardavus Šiaulių įmonės balanse buvusį nekilnojamą turtą, skirta lėšų LASS pastato, esančio Tauragėje, remontui.

Aptarusi centro tarybos nario B. Motiejūno prašymą gauti per ataskaitinį laikotarpį LASS įmonėse ir įstaigose daryto audito medžiagą, su kuria tarybos nariai kiekvieną kartą buvo supažindinami, centro taryba nutarė leisti B. Motiejūnui asmeniškai su šia medžiaga susipažinti dar kartą centro taryboje pagal iš anksto jo pateiktame prašyme nurodytus dominančius klausimus.

Numatoma, kad gegužės mėnesį įvyks dar vienas penkioliktosios centro tarybos posėdis.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]