IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

PEDAGOGAS, MUZIKANTAS, RAŠYTOJAS


Kovo 14 d. sukanka 100 metų, kai gimė (1902) Jeronimas Ignatavičius (kitur Ignatonis), pedagogas, buvęs Kauno aklųjų instituto vedėjas.

Jis gimė Užraguvio kaime, Šimkaičių valsčiuje, Raseinių apskrityje (dabar Apaišlynys, Jurbarko raj.). 1926 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, o 1943 m. - Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų fakultetą, kuriame studijavo lituanistiką. Mokytojavo Liepojos (Latvija) lietuvių mokykloje, Raguvos vidurinėje mokykloje, ilgiausiai - Kaune, vadovaudamas aklųjų institutui, vėliau dirbdamas įvairiose pradžios mokyklose ir IX gimnazijoje. Kurį laiką buvo Alytaus apskrities pradžios mokyklų inspektorius. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, Vokietijoje dirbo Miuncheno lietuvių gimnazijos inspektoriumi ir lietuvių bendruomenės apygardos švietimo skyriaus vedėju. Į Jungtines Amerikos Valstijas persikėlė 1949 m.

Reikia pridurti, kad J. Ignatavičius 1930-1933 m. Kauno konservatorijoje lankė dainavimo skyrių, trejus metus vadovavo savo suorganizuotam "Ramovės" korporacijos chorui ir su juo surengė per 100 koncertų įvairiose Lietuvos vietose ir per radiofoną. Gyvendamas Čikagoje buvo suorganizavęs vyrų chorą. Buvo parašęs dainelių pradžios mokykloms.

Spaudoje pradėjo dalyvauti nuo 1927 m. ("Rygos balse", "Mūsų akluosiuose", "Aklųjų dalioje" ir kt., išeivijoje - "Drauge"). Be straipsnių, jis išspausdino eilėraščių, feljetonų, yra rašęs scenos vaizdelių ir stambesnių kūrinių - romanų. Nuo 1954 m. "Drauge" redagavo skyrių "Lietuviškoji mokykla", talkino "Lietuvių dienų" redakcijai. Mirė 1968 m. lapkričio 12 d. Čikagoje.

Į Kauno aklųjų institutą dirbti mokytoju J. Ignatavičius buvo pakviestas 1928 m. pabaigoje. Iš instituto pasitraukus vedėjui Mykolui Kvikliui, nuo 1929 m. vasario 20 d. šitas pareigas laikinai eiti teko jam. Švietimo ministras instituto vedėju jį paskyrė nuo tų pačių metų rugsėjo 1 d. ir šias pareigas ėjo iki 1932 m. gruodžio 1 d.

Aklųjų institute jis mokė skaičiavimo, dainavimo, krašto mokslo, gimnastikos - berniukus, vadovavo auklėtinių chorui. Parengė skaičiavimo ir istorijos vadovėlius. Periodiniuose leidiniuose buvo išspausdinta jo straipsnių, kuriuose pateikė įdomių žinių apie akluosius. LASS leidykla "Versmė" 1991 m. brailio raštu išleido J. Ignatavičiaus tiflopedagoginių raštų knygą "Aklųjų švietimo reikšmė".

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]