IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

dr. Valentinas Vytautas Toločka

 


IR MUZIKANTAS, IR GAMYBOS VADOVAS

Sausio 25 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1922) Vosylius Krupenkovas, LAD garbės narys. Jis gimė Akmenės rajone, Suginčių kaime, mažažemių valstiečių šeimoje. Joje iš viso augo 8 vaikai. Pragyventi buvo sunku, todėl 1929 m. tėvai pardavė ūkelį ir su visa šeima išvyko į Braziliją. Nuvykus į tą šalį po dviejų savaičių mirė tėvas, kiek vėliau - brolis ir sesuo. Neradę svetimame krašte laimės, 1931 m. motina su likusiais vaikais grįžo į Lietuvą. Vosylius ganė bandą pas svetimus. Nusilpus regėjimui 1932 m. rudenį atvyko mokytis į Kauno aklųjų institutą. Čia mokėsi ne tik bendrojo lavinimo ir amato dalykų, bet ir griežti smuiku, skambinti fortepijonu. Vėliau susidomėjo ir akordeonu. Iki karo griežė Adolfo Majausko vadovautame estradiniame ansamblyje, karo metu - grojo akordeonu privačiame cirke. 1942 m., baigęs 6 bendrojo lavinimo klases ir įgijęs šepetininko amatą, iš instituto išėjo ir vertėsi privačiu darbu.

Nuo 1944 m. rugsėjo 1 d. jis pradėjo dirbti Kauno aklųjų įmonėje šepečių cecho darbininku, vėliau - cecho vadovu, nuo 1951 m. - brigadininku; 1957 - 1985 m. - to paties šepečių cecho viršininku, dabar - pensininkas.

V. Krupenkovas buvo aktyvus visuomenininkas. Daugelį metų dalyvavo meno mėgėjų būreliuose: grojo estradiniame ir pučiamųjų instrumentų orkestruose, dainavo chore. Perrašinėjo knygas brailio raštu. Buvo LAD pirmojo suvažiavimo (1947) delegatas, vėliau nuolat renkamas buvusios LAD centro valdybos ir Kauno tarprajoninės valdybos nariu.

LAD IX suvažiavimas Vosylių Krupenkovą išrinko draugijos garbės nariu.

AUGUSTINO GYVENIMAS - VIEN MUZIKA

Sausio 28 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1932) Augustinas Kasparavičius, LAD meno mėgėjų būrelių vadovas, kompozitorius. Jis gimė buv. Pagėgių apskrityje (dabar Pagėgių raj.), Baltupėnų kaime, kumečio šeimoje. Dėl ligos vaikystėje prarado regėjimą. 1941 - 1944 m. mokėsi Karaliaučiaus aklųjų institute. 1946 m. atvyko į Kauno aklųjų mokyklą, kurią baigė 1955 m. (šios mokyklos pirmos laidos abiturientas). Būdamas mokykloje mokėsi groti įvairiais muzikos instrumentais, dainavo mokinių ir LAD Kauno skyriaus choruose, pats buvo suorganizavęs mokyklos vaikų chorą, kuriam 1952 - 1955 m. sėkmingai vadovavo. Kurį laiką lankė Juozo Gruodžio muzikos mokyklą.

1955 m. pradėjo dirbti meno vadovu LAD Švėkšnos kombinate. Vėliau, dirbdamas Klaipėdos kombinate ir Šiaulių kultūros namuose, vadovavo įvairiems vokaliniams instrumentiniams ansambliams, vaikų meno saviveiklai, propagavo lietuvių liaudies muziką. Kartu buvo ir saviveiklinis kompozitorius sukūręs dainų chorams, vokaliniams ansambliams, parašęs kūrinių kaimo kapelai. Kaip muzikos būrelių vadovas ir kaip atlikėjas, jis dalyvavo respublikinėse ir LAD meno saviveiklos apžiūrose, buvusių Pabaltijo respublikų aklųjų draugijų olimpiadose bei festivaliuose. A. Kasparavičius daug skaitė brailio raštu, aktyviai dalyvavo Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo veikloje. Buvo nuoširdus, draugiškas ir labai taktiškas žmogus. Gaila, kad mūsų spauda jo nepastebėjo ir niekas apie jį apybraižos neparašė.

Mirė 1992 m. lapkričio 3 d. Šiauliuose, palaidotas Ginkūnų kapinėse.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]