LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


LASS centro tarybos posėdis vyko spalio 31 dieną. Jame dalyvavo 13 centro tarybos narių (nedalyvavo Kauno įmonės direktorius B.Motiejūnas), LASS revizijos komisijos pirmininkas J.Stankevičius, sekretorė G.Padribonienė, LASS Kauno įmonės organizacijos pirmininkė N.Brazauskienė, Darbininkų sąjungos prezidentė A.Balsienė, Kauno įmonės darbininkų profesinės sąjungos pirmininkė R.Riaubienė, regėjimo invalidų asociacijos prezidentas I.Čebanas. Posėdyje buvo svarstyti 8 klausimai, daugelis jų susiję su Kauno įmonės reikalais.

LASS centro tarybos prašymu, LASS revizijos komisija, pasitelkusi audito, buhalterijos specialistų, rugsėjo 17 - 27 dienomis patikrino LASS Kauno įmonės 8 mėnesių ūkinę ir finansinę veiklą. LASS revizijos komisija nustatė ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gamybos sąnaudų ir pelno, įsipareigojimų darbuotojams ir valstybės iždui apskaitos, kitų buhalterinio darbo trūkumų bei įvairių ūkinės veiklos pažeidimų. Vienas iš 18 LASS revizijos komisijos siūlymų centro tarybai dėl įmonės ūkinės ir finansinės veiklos stabilizavimo buvo spręsti klausimą dėl įmonės valdymo. Diskusijose dėl įmonės veiklos ir valdymo dalyvavo įmonės LASS organizacijos pirmininkė N. Brazauskienė, darbininkų profesinės sąjungos pirmininkė R. Riaubienė, regėjimo invalidų asociacijos prezidentas I. Čebanas, išreikšdami įmonės darbuotojų kolektyvo nepasitikėjimą įmonės vadovu ir administracija. Lietuvos darbininkų sąjungos prezidentė A. Balsienė, sprendžiant šią opią problemą, siūlė vengti susipriešinimo ir klausimą spręsti naudingai abiem pusėms.

Centro taryba už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą LASS Kauno įmonės direktoriui B. Motiejūnui skyrė drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo - ir nuo 2001 m. spalio 31 dienos nutraukė su juo darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos DSĮ 29 str. 1 d. 12 punktą. Kadangi B. Motiejūnas, likus valandai iki centro tarybos posėdžio, pranešė sergąs ir turįs nedarbingumo pažymėjimą, centro taryba atleidimo datą perkėlė į kitą dieną, kai tik pasibaigs direktoriaus nedarbingumas. Nuo spalio 31 dienos eiti direktoriaus pareigas laikinai, iki įsigalios centro tarybos paskelbto konkurso direktoriaus pareigoms užimti rezultatai, pavesta Kauno įmonės planavimo skyriaus viršininkei D. Zapolskienei. Ji įpareigota per tris savaites pateikti centro tarybai LASS revizijos komisijos nustatytų trūkumų šalinimo bei įmonės veiklos gerinimo planus, kartu su Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininku R. Ulinsku išanalizuoti įmonės patalpų nuomos sutartis ir apie tai taip pat pateikti centro tarybai informaciją bei siūlymus, kaip šį darbą gerinti. VšĮ "LASS centro taryba" įpareigota organizuoti konkursą Kauno įmonės direktoriaus pareigoms užimti, sustiprinti iš valstybės biudžeto teikiamų dotacijų ir atsiskaitymų kontrolę, pateikti siūlymų dėl racionalesnio Kauno įmonės gamybinių plotų naudojimo.

Buvo aptarti ir Lietuvos darbininkų sąjungos koordinacinės tarybos bei organizuoto piketo reikalavimai. Daugelis jų išsisprendė, kai centro taryboje buvo priimti sprendimai dėl Kauno įmonės vadovo ir tolimesnės veiklos. Regėjimo invalidų asociacijos prezidento I. Čebano nuomone, daugelis pikete nuskambėjusių reikalavimų kilo dėl informacijos ir aiškumo stokos. Jis mano, kad įmonėse jų organizacija galėtų būti administracijos pagalbininkė, kad trūksta normalaus bendradarbiavimo. Centro tarybos nariai išreiškė nuomonę, kad neregiai darbininkai neturėtų piktnaudžiauti savo negalia, simuliuoti ar kitaip trukdyti įmonės veiklai, o darbininkų sąjunga neturėtų remti iš to kylančių nepagrįstų reikalavimų ar skundų.

Išnagrinėtas LASS Kauno miesto organizacijos narių kreipimasis dėl pažeidimų organizacijos ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo metu. Tačiau daugelis išvardintų pažeidimų buvo nurodyti pagal anksčiau galiojusius LASS įstatus. 1998 m. priimti nauji LASS įstatai ir nustatyta nauja susirinkimo organizavimo tvarka.

Buvo priimti nutarimai dėl aklųjų ir silpnaregių dienos centrų (LASS Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos filialų) Rokiškyje ir Zarasuose steigimo, aptartos ir ilgalaikio bendradarbiavimo sutartys su Rokiškio ir Zarasų savivaldybėmis, jose savivaldybės įsipareigoja iš dalies dengti šių dienos centrų išlaikymo išlaidas.

Centro taryba leido Lietuvos aklųjų bibliotekai iš anksčiau skirtų ir nepanaudotų lėšų įsigyti įrangą, likusias panaudoti leidybos reikalams, skyrė dalį lėšų neprigirdinčio neregio klausos aparatui įsigyti (kitą dalį pažadėjo skirti Lietuvos kurčiųjų draugija), taip pat skyrė lėšų Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos patalpoms, į kurias neseniai buvo įsilaužta, remontuoti.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]