NUOMONĖS

Juozas EŽERSKIS

KAIP IŠMANOME, TAIP DIRBAME


LASS Šiaulių įmonės organizacijai priklauso 55 įmonėje dirbantys LASS nariai. Organizacijai vadovauja išrinkta taryba, kuri savo darbe vadovaujasi LASS įstatais, LASS CT, LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos nutarimais bei direktyviniais raštais ir sukauptu savo pačių patyrimu. Deja, tos patirties nėra daug, kadangi, pasikeitus darbo įstatymams, į gamybos sferą LASS įmonės organizacijos kištis nebegali, nes darbdaviai derasi tik su profsąjungomis. Todėl įmonės organizacijos ieško savo koncepcijos, terpės savo veiklai, vietos po saule. Apie įmonių organizacijų darbą nėra rašoma nei "Mūsų žodyje" ir "Šulinyje", nors apie rajonų organizacijas straipsnių randame nemažai. Dėl to nėra žinoma, kaip dirba kitų LASS įmonių analogiškų organizacijų tarybos. Darbo patirtimi reikėtų pasidalinti apsilankant vieniems pas kitus, daug naudos duotų ir CT organizuotas seminaras įmonių organizacijų tarybų nariams, neprošal, manau, artėjančiame suvažiavime būtų pakalbėti ir apie šių organizacijų statusą, jų vietą įmonių gyvenime.

Tačiau, nepaisant minėtų organizacijų veiklos neapibrėžtumo, LASS Šiaulių įmonės organizacijos taryba dirba. Bemaž kas mėnesį vyksta jos posėdžiai, kuriuose ne tik tarpininkaujame skiriant kartines pašalpas sunkios ligos ar kokios kitos nelaimės atvejais iš paramos programos, skiriant kompensacines priemones: magnetofonus garsinėms knygoms skaityti, laikrodžius neregiams, lupas silpnaregiams, baltąsias lazdeles ir kitas priemones. Svarstome ir aktualius neregiams bei silpnaregiams klausimus. Štai mūsų gyvenamajame mikrorajone buvo sulaužytos orientacinės tvorelės, kurių ilgokai niekas nesiėmė remontuoti. Šį klausimą apsvarstėme savo tarybos posėdyje ir po to netrukus apskričių tarybos pirmininko Alfonso Navickio pastangų dėka orientyrai buvo suremontuoti. Svarstėme klausimą ir dėl vakaronės, skirtos LASS 75-mečiui surengimo. Tokią vakaronę kartu su mūsų kultūros namais surengėme birželio 22 dienos popietę. Į ją pasikvietėme darbo veteranus Bronių Tarasevičių ir Petrą Vertelką, kurie pirmieji pradėjo gamybinę veiklą Šiauliuose, kai su dar 5 likimo draugais ėmėsi gaminti tarą "Elnio" fabrikui. Tik tie du veteranai iš 7 ir tėra likę mūsų tarpe. Veteranus pirmininkas A. Navickis apdovanojo garsiniais laikrodžiais, nors dėl silpnos sveikatos veteranai ir negalėjo į vakaronę atvykti. Vakaronėje pirmininkas pasveikino susirinkusius su artėjančiu LASS 75-mečiu, pasidžiaugė šiuo gražiu renginiu. Vakaronės dalyviai ne tik šauniai pasilinksmino, bet ir aktyviai dalyvavo viktorinoje, kurios klausimai buvo iš mūsų sąjungos istorijos, noriai pasakojo tikrus kurioziškus atsitikimus iš neregių gyvenimo. Vyko staliukų varžytuvės, skambėjo dainos ir muzika, sukosi poros. Vakaronė tikrai pavyko ir žmonių atsiliepimai apie ją geri. Ateityje numatome kartu su kultūros namais surengti savo nariams įdomią ekskursiją. Matyt, bus ir daugiau renginių bei darbų mūsų organizacijos narių labui.

Baigiant šį rašinį galima teigti, kad LASS įmonių organizacijos yra reikalingos ir turi teisę gyvuoti toliau, spręsdamos, manau, neregių ir silpnaregių materialinius ir buitinius klausimus.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]