LASS - 75

Juozapas KAIRYS

PO TEMINIO VAKARO KONKURSO


2001 metais turėjo įvykti didžiuosiuose šalies miestuose esančių akluosius ir silpnaregius aptarnaujančių kultūros įstaigų meninės saviraiškos būrelių ir pavienių atlikėjų eilinė pasiekimų apžiūra. Bet 2001 metai yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 75-mečio metai. Šiai datai pažymėti irgi priderėjo organizuoti specialius renginius. O ir vienam, ir kitam reikalui būtini pinigai, kurių mūsų organizacijai vis labiau ir labiau trūksta. Todėl Kultūros komisija prie LASS centro tarybos pasiūlė surengti respublikinį teminių vakarų, skirtų LASS 75-mečiui, konkursą. LASS centro taryba šiam pasiūlymui pritarė ir nustatė, kad juos rengia Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje esančios LASS kultūros įstaigos, apskričių tarybos ir jų teritorijose esančios LASS įmonės, įstaigos bei neregiais besirūpinančios organizacijos.

Konkurso nuostatuose raginta dar kartą prisiminti Lietuvos aklųjų visuomeninio judėjimo istoriją ir ją kuo kūrybingiau atspindėti renginių scenarijuose, kuriuose turi tilpti ir meno mėgėjų kolektyvų bei pavienių atlikėjų pasirodymai, ir literatų kūrybos pristatymas, ir tautodailininkų ar dailiųjų amatų mėgėjų darbų darbelių demonstravimas parodose.

Aklų ir silpnaregių vaikų konkursinis pasirodymas įvyko KauneMalonu pažymėti, kad LASS sudarė galimybes Kauno silpnaregių internatinėje mokykloje surengti respublikinį nematančių ir silpnaregių moksleivių konkursinį pasirodymą "Mes pažinti pasaulį pasiruošę". Šis pasirodymas įvyko šių metų gegužės 4 d.

Skaitytojams reikia priminti, jog LASUC Antano Jonyno vidurinės mokyklos moksleiviai turi galimybių mokytis "Lyros" vaikų muzikos mokykloje, tad jų koncertas buvo įvairus ir gausiausias. Prie mokytojų T. Blažienės, D. Krestjanovaitės, R. Krikščiūnaitės, A. Vadeišienės, D. Žimkaus paruoštų dainininkų ir muzikantų puikiai derėjo vidurinės mokyklos pedagogių A. Jocienės, A. Masiukienės bei S. Griškevičiūtės literatūrinės kompozicijos, tautosakos perliukai, teatro studijos spektakliukas bei vyresniųjų mergaičių ritminiai šokiai.

Nuoširdžiai koncertavo mokytojos R. Urnienės vadovaujamas kauniečių folklorinis ansamblis, A. Morkūno mokomas groti armonika D. Kleišmantas, mokytojos J. Žemaičiūnienės vadovaujami Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vaikučiai ir dainininkė A. Rimeikytė. Geru žodžiu būtina paminėti Mažeikių ir Akmenės rajonų LASS organizacijų vadovus, muzikos mokyklų mokytojas A. Petrikienę, J. Trimailovienę, I. Mikulevič, paruošusias N. Jasą, V. Domarką ir E. Šnaraitę, kurių pasirodymas sulaukė neblogo žiuri vertinimo. Daugiausia aplodismentų teko buvusiai O. Matusevičiūtės, dabar G. Beinorienės auklėtinei, "Dainų dainelės" konkursų įžymybei Rasai Misiukaitei iš Kauno.

Konkurse pasirodžiusių vaikų triūsas įvertintas pirmo, antro ar trečio laipsnio diplomais. Aklųjų ir silpnai matančių moksleivių pasirodymas, kuriame buvo atlikta daugiau nei 60 muzikos ar literatūrinių kūrinėlių, leidžia manyti, jog suaugusieji meno mėgėjai sulauks gero savo gretų papildymo. O ir rankdarbių meistrai turės su kuo pasivaržyti.

Ir vaikų, ir suaugusiųjų pasiekimai buvo vertinami dešimties balų sistema. Tačiau suaugusiųjų meno mėgėjų kolektyvai ar pavieniai atlikėjai diplomais neapdovanoti. Jų pasirodymai prisidėjo prie konkursui pateikto teminio vakaro įvertinimo.

Vertinimo komisijos nariai S. Armonas, D. Cidzikienė, G. Padribonienė, R. Šidlauskaitė ir J. Kairys (komisijos pirmininkas) jau gerai pažįsta LASS meno mėgėjus ir jų kolektyvus, todėl gali daryti išvadas apie jų pažangą ar stabčiojimą vietoje. Vertindama teminius vakarus komisija turėjo konkurso nuostatuose nurodytus kriterijus: scenarijaus atitikimas temai, kūrybingumas ir programos originalumas, meno mėgėjų kolektyvų ir pavienių atlikėjų meninis lygis, sceninė laikysena, estetika, kultūra, artistiškumas, renginio sklandumas, neregių dalyvavimo procentas (kolektyvuose, išskyrus šokių būrelius, ne mažiau kaip 45 proc.). Buvo atsižvelgiama ir į tai, ar visos LASS apskričių organizacijų teritorijoje esančios įstaigos, įmonės, aklaisiais besirūpinantys dariniai dalyvauja renginiuose.

Šiuo požiūriu gražiausiai, sutelkčiausiai pasirodė klaipėdiečiai. O Kaune, kaip dažnai būna, renginyje nedalyvavo įmonės vadovai, visai komisijai netikėtai taip atsitiko ir Šiauliuose. Vilniečiai kultūros darbuotojai, matyt, nepripažįsta nei "Įrangos" įmonės, nei Fondo M95.

Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje dalyvavo apskričių ar miestų valdžios atstovai, Vilniuje - nors seniūno pavaduotojas, o Šiauliams koją pakišo valdžios žmonių užimtumas minint Spaudos dieną.

Apžiūros rodo, kad daugeliui LASS meno mėgėjų kolektyvų yra vis sunkiau ir sunkiau išlaikyti 45 proc. aktyvių aklųjų ir silpnaregių dalyvių. Štai gražiai pasirodžiusiame vilniečių folkloro ansamblyje "Versmė" tėra netgi ne visas trečdalis žmonių su regėjimo negale. To procento neišlaiko ir didelę pažangą padaręs, gražiai ir darniai padainavęs šiauliečių mišrus vokalinis ansamblis "Dermė", ir silpnokai pasirodęs vilniečių mišrus choras "Skroblas", ir t.t. Puikiai visus nuteikė šiauliečių folklorinis ansamblis "Sedula" - jame ir neregių, ir gero meninio lygio pakako. Gera, kad ne vienas LASS meno mėgėjų kolektyvas aktyviai dalyvauja visos šalies kultūriniame gyvenime.

Visi žinome, kad per pastarąjį dešimtmetį smarkiai sumažėjo LASS įmonėse dirbančių neregių, kad įmonės beveik nepasipildo jaunais darbininkais. Tad tas 45 proc. meno mėgėjų su regėjimo negale skaičius kolektyvuose gal jau ir nerealus. Bet svarstant šį dalyką, reikia pamėginti atsakyti į ne vien mūsų organizacijai keblų klausimą: kas svarbiau meno mėgėjų būrelių veiklai - geras profesinis lygis ar gausesnis dvasinį pasitenkinimą toje veikloje patiriančių žmonių skaičius.

Šį kartą sumuojant konkurso rezultatus buvo mažinami balai už aklųjų ir silpnaregių dalyvių procento neišlaikymą, už ne visų regionuose esančių LASS įmonių ar įstaigų dalyvavimą renginyje.

Geriausiai pasirodė Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namai. Kauniečiai scenoje

Geriausiai pasirodė Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namai, surengę teminį vakarą "Per dainą ir muziką - į viltį". Toliau eilė tarsi abėcėlės užsakyta: LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos kultūros centras su teminiu vakaru "Prisiminimų sūkury", Panevėžio kultūros klubas "Pavėsis" su teminiu vakaru "Atspindžiai", Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namai su teminiu vakaru, skirtu LASS 75-mečiui, ir Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centras su teminiu vakaru "Ilgas kelias į šviesą".

Dar norisi pasakyti, jog neteko pastebėti nė vieno kultūros darbuotojo, svečiuojantis kituose miestuose jų kolegų surengtuose teminiuose vakaruose. Reikia manyti, jog dėl to jų pačių darbo kokybė nepagerėjo.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]