LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

METŲ PRADŽIA - PATS DARBYMETIS


2001 metų pirmąjį ketvirtį LASS centro taryba, apibendrinusi LASS įstaigų, įmonių veiklą, parengė ir pateikė Lietuvos invalidų reikalų tarybai ataskaitą apie 2000 m. valstybinės regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos vykdymą. Pagal gautas lėšas patikslinta ir pateikta Invalidų reikalų tarybai 2001 metų programa, taip pat pateikta ir papildoma programa, tikintis papildomo finansavimo.

Paruošta LASS 2000 m. veiklos ataskaita, kuri bus išleista atskiru leidiniu.

Metų pradžia - tai lėšų paieška ir gavimas, projektų rengimas ir jų teikimas įvairiems fondams bei institucijoms. LASS centro taryba parengė ir pateikė 1 aplinkos pritaikymo, 2 leidybos brailio raštu, 1 jaunimo stovyklos projektus. Kartu su Lietuvos dailės muziejumi parengtas ilgalaikis projektas "Pažinti meną pojūčiais". Jei LR Kultūros ministerija parems šį projektą, dalis Lietuvos dailės muziejaus kolekcijų bus prieinamos regėjimo negalės žmonėms. Pagal projektą "Akių ligų profilaktika" iš Liuksemburgo gauti ir apskričių taryboms išdalinti akių vaistai.

Vasario 2 d. LASS centro tarybos pirmininkas O.Petrauskas raštu kreipėsi į LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininką A.Melianą bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrę V.Blinkevičiūtę. Jis išdėstė visus neregių vargus bei rūpesčius ir prašė padidinti I ir II grupės regėjimo invalidams pensijas, neapmokestinamą pajamų minimumą, patikslinti LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą ir dėl ligos nedarbingiems dirbantiems I - II gr. regėjimo invalidams ligos pašalpą mokėti 90 kalendorinių dienų per metus, kaip buvo iki šio įstatymo pakeitimo 2000 gruodžio 21 d., įteisinti telefono abonementinio mokesčio bei vienos valandos telefoninių pokalbių lengvatas, atleisti invalidų visuomeninių organizacijų viešąsias įstaigas nuo pridėtinės vertės mokesčio, sugriežtinti invalidų įdarbinimą pagal kvotas bei užtikrinti baudų išreikalavimą iš darbdavių, nevykdančių invalidų įdarbinimo privalomųjų kvotų.

Iš Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininko atsakymas kol kas negautas. Atsakė tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Viceministrė R.Melnikienė iš esmės sutinka, kad mūsų rašte keliamos problemos skaudžios, rašo, kad ateityje abonementinis mokestis už telefoną iš dalies bus kompensuojamas, "tačiau esant valstybinio socialinio draudimo biudžeto deficitui, ministerija negali prisiimti įsipareigojimų ir teikti valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas, kurių įgyvendinimas pareikalautų nemažai papildomų lėšų iš valstybinio socialinio draudimo lėšų." Atsakyme išreikšta nuomonė, kad, įgyvendinus naująją invalidumo nustatymo tvarką, bus daugiau galimybių racionaliau tvarkyti negalės žmonių socialinę apsaugą. Ministerija taip pat informavo, kad šiuo metu rengiami du įstatymų projektai - Draudimo nuo nedarbo ir Užimtumo rėmimo. Juose numatoma įdarbinimo kvotas pakeisti kitais - ekonominio skatinimo - svertais, išplėsti asmenų su negale užimtumo rėmimo sistemą. Finansų ministerija, komentuodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai mūsų prašymą dėl pridėtinės vertės mokesčių lengvatų, pažymi, kad tokios lengvatos prieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, todėl joms nepritariama.

Sausio 31 d. pas Socialinės apsaugos ir darbo viceministrę R.Melnikienę vyko pasitarimas, kuriame aptartos invalidų įmonių problemos. Šiame pasitarime dalyvavo Lietuvos Respublikos Ūkio, Finansų ministerijų atstovai, invalidų organizacijų ir įmonių vadovai, Regėjimo invalidų asociacijos atstovai. Tolesniam problemų nagrinėjimui ir sprendimui LASS centro taryba parengė medžiagą apie kiekvieną įmonę atskirai ir pateikė Lietuvos invalidų reikalų tarybai.

Centro taryba, atsižvelgdama į LASS narių nusiskundimus, aiškinosi dėl MSEK išduotos seno pavyzdžio invalidumo pažymos pakeitimo, dėl regėjimo invalidų patekimo pas akių gydytojus tvarkos.

Net 32 regėjimo invalidai pareiškė norą nuo rugsėjo 1 d. mokytis masažuotojo specialybės. Jų sąrašas su reikalingais duomenimis pateiktas Vilniaus aukštesniajai medicinos mokyklai, taip pat jau sudaroma grupė norinčių šiais metais pradėti mokytis baldų apmušėjo specialybės.

Pradėta ruoštis LASS įkūrimo 75-ųjų minėjimui: aptarti jubiliejinės mokslinės konferencijos organizaciniai reikalai, sukurta jubiliejui skirta emblema.

Šiemet Lietuvos visuomenė minės Beatričės Grincevičiūtės gimimo 90-metį. Jubiliejui paminėti rudenį, lapkričio mėnesį, vyks III B.Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursas. Jau 3 kartus tarėsi konkurso rengimo iniciatyvinė grupė, kuri rūpinasi konkurso organizaciniais reikalais, lėšų paieška.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]