IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


ŽURNALISTAS VACLOVAS SMALAKYS

Kovo 15 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1931) Vaclovas Smalakys, žurnalistas, kultūros darbuotojas. Gimė Budriškių kaime (Molėtų raj.), valstiečių šeimoje, tėvas buvo siuvėjas. Vaclovas lankė Damošiškių pradinę mokyklą. 1943 m. pavasarį, susižeidęs sprogmenimis, neteko regėjimo. Tų pačių metų rudenį pradėjo mokytis Kauno aklųjų institute. Jo nebaigęs, 1953 - 1955 m. mokslą tęsė Kauno IV darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1968 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus universitetą, studijavo žurnalistiką. 1951 - 1974 m. dirbo LAD Kauno kombinate darbininku, 1974 - 1988 m. - LAD Kauno kultūros namų direktoriumi. Nuo 1973 m. - Žurnalistų sąjungos narys. Respublikos laikraščiuose bei žurnaluose yra išspausdinęs daug žinučių, straipsnių, apybraižų; 1983 m. jam paskirta LAD meno premija už apybraižų knygas brailio raštu "Saulėtekio žarose" (1978), "Iš fronto grįžo vyrai" (1982) bei aktyvią publicistinę veiklą. Nuo 1992 m. yra trumpabangininkas, priklauso Radijo mėgėjų draugijai.

IRENA STANISLAVA ŽUKAUSKIENĖ

Kovo 15 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1926) Irena Stanislava Žukauskienė, LAD veikėja. Ji gimė Panevėžyje, darbininkų šeimoje. Tėvas buvo geležinkelininkas, dirbo prie kelio ruožo įvairiose geležinkelio stotyse. 1937 m. Kėdainiuose baigė pradinę mokyklą ir įstojo į gimnaziją. Buvo skautė. 1939 m., tragiškai žuvus tėvui, grįžo į Panevėžį ir tęsė mokslą mergaičių gimnazijoje. Susirgus motinai buvo priversta mokslą nutraukti ir pradėjo dirbti telefonininke Panevėžio ryšių kontoroje. Vėliau kai kuriose įmonėse dirbo sekretore mašininke. 1946 m. persikėlė į Vilnių ir nuo 1949 m. lapkričio mėnesio pradėjo dirbti LAD centro valdyboje inspektore. Nuo to laiko čia ji su pertrauka išdirbo iki 1981 m. 1962 - 1964 m. I. S. Žukauskienė dirbo LAD Vilniaus kombinate kadrų inspektore, o 1964 - 1966 m. - LAD spaustuvėje korektore. Nuo 1966 m. iki išėjimo į pensiją vėl darbavosi LAD centro valdybos prezidiumo atsakingąja sekretore. Dirbdama ji baigė suaugusiųjų vidurinę mokyklą.

Be tiesioginio darbo centro valdyboje, I. S. Žukauskienė dalyvavo LAD (LASS) kultūros namų meno mėgėjų būreliuose. Ji pavyzdingai sutvarkė LAD centro valdybos archyvą, padėjo tvarkyti archyvus ir kitoms įstaigoms. Daugelyje LASS suvažiavimų buvo renkama centro valdybos prezidiumo nare. Buvo kruopšti darbe ir nuoširdi aklųjų bičiulė. 1979 m. LAD IX suvažiavime buvo išrinkta draugijos garbės nare.

ATKAKLUSIS ALYTIŠKIŲ PIRMININKAS

Kovo 15 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1926) Stanislovas Klemensas Stankevičius, LASS Alytaus rajono tarybos ilgametis pirmininkas, energingas ir rūpestingas organizatorius. Jis gimė Seinų (tuo laiku taip buvo vadinamas Lazdijų rajonas) apskrityje, Leipalingio valsčiuje, Varnėnų kaime. Tėvai buvo pasiturintys žemdirbiai. Mokėsi Vilkininkų pradinėje mokykloje ir Leipalingio gimnazijoje, kurią baigė 1948 m. Tėvas buvo apsišvietęs kaimo žmogus: skaitė ne tik prenumeruojamą spaudą, bet buvo vienintelis iš 25 kaimo ūkininkų, turėjęs ausinį radijo aparatą.

1953 m. Stanislovas Stankevičius baigė Vilniaus universitetą, įgijo ekonomisto specialybę. Dirbo valstybiniame plano komitete kapitalinės statybos skyriaus ekonomistu, Veisiejų rajono DŽDT (darbo žmonių deputatų tarybos) vykdomojo komiteto plano komisijos pirmininku, Alytaus rajono DŽDT vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju ir rajono plano komisijos pirmininku.

1965 m. gruodžio mėnesį jis pateko į autoavariją, ilgai gydėsi; liko II gr. regėjimo invalidas. 1967 m. įstojo į Lietuvos aklųjų draugiją ir tais pačiais metais buvo išrinktas LAD Alytaus rajono pirminės organizacijos biuro nariu. Ir nuo to laiko iki 2000 metų pabaigos aktyviai dalyvavo Alytaus organizacijos veikloje. Aštuonetą metų dirbo LAD Vilniaus įmonės Alytaus filiale darbininku namudininku. 1976 m. pavasarį buvo išrinktas LAD Alytaus rajono organizacijos biuro pirmininku. Pastarąjį dešimtmetį dirbo LASS Alytaus tarybos pirmininku, sprendė nelengvus organizacinius ir buitinius organizacijos narių klausimus, ir tai jam neblogai sekėsi. Nuo 2000 m. gruodžio 29 d. - pensininkas.

MOKSLININKAS JUOZAS KARLIKAUSKAS

Kovo 16 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1941) Juozas Karlikauskas, humanitarinių mokslų daktaras, LASS veikėjas. Gimė Žemaitijoje, Gimbučių kaime, Kaltinėnų valsčiuje (Šilalės raj.), valstiečių šeimoje. Regėjimo neteko vaikystėje susižeidęs sprogmenimis. 1952 m. atvyko mokytis į Kauno aklųjų vidurinę internatinę mokyklą. Ją baigęs studijavo Vilniaus universitete istoriją. 1967 m. baigęs universitetą, vienerius metus dirbo LAD leidyklos redaktoriumi. 1968 m. išrinktas LAD Vilniaus tarprajoninės valdybos pirmininku. Šias pareigas ėjo ketverius metus. 1972 - 1987 m. dirbo LAD centro valdybos pirmininko pavaduotoju.

J. Karlikauskas domėjosi aklųjų visuomeninės veiklos istorija. 1985 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją istorijos mokslų kandidato laipsniui įgyti (vėliau mokslinį laipsnį nostrifikavus - humanitarinių mokslų daktaras). Nuo 1987 m. dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu Vilniaus universiteto specialiosios psichologijos mokslinio tyrimo laboratorijoje. Nuo 1991 m. iki mirties vadovavo LASS bibliotekos tiflotyros skyriui. Su pranešimais dalyvavo įvairiose mokslinėse konferencijose, yra paskelbęs nemažai straipsnių ne tik LASS leidiniuose, bet ir respublikinėje spaudoje.

J. Karlikauskas mirė 1993 m. sausio 6 d. Palaidotas Rokantiškių kapinėse.

PIRMININKAS JUOZAS KAČINSKAS

Kovo 19 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1951) Juozas Kačinskas, LASS Ukmergės-Širvintų rajono tarybos pirmininkas.

J. Kačinskas gimė Ukmergėje. 1966 m. baigęs Ukmergės II vidurinės mokyklos aštuonias klases, įstojo į Vilniaus statybos technikumą. 1968 m. sutrikus regėjimui mokslą technikume teko nutraukti. Jam buvo pripažintas II regėjimo grupės invalidumas. 1979 - 1982 m. mokėsi suaugusių aklųjų vidurinėje mokykloje ir ją baigė. 2000 m. įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją.

1968 m. pradėjo dirbti šaltkalviu surinkėju LAD Vilniaus įmonės Ukmergės gamybiniame bare, 1969 m. buvo išrinktas LAD Ukmergės-Širvintų rajonų pirminės organizacijos biuro pirmininku. 1978 - 1983 m. dirbo medžio apdirbimo įmonėje "Šilas" medinių detalių mazgų surinkėju. 1983 - 1998 m. - LASS Vilniaus įmonės Ukmergės cecho plastmasės liejikas, nuo 1999 m. - LASS Ukmergės-Širvintų rajonų tarybos pirmininkas.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]