TEISĖS NAUJIENOS

Antanas PETRAUSKAS

NETEKUS ARTIMO ŽMOGAUS


Mirus artimam žmogui, rūpesčių nestinga. Tokiu atveju ne mažiau svarbi ir finansinė parama mirusįjį laidojančiai šeimai.

Siekiant supaprastinti laidojimo pašalpų mokėjimo tvarką ir atstatyti socialinį teisingumą, nuo 2001 m. sausio 1 d. laidojimo pašalpos mokamos tik iš savivaldybių biudžetų lėšų. Tokia nuostata įteisinta Paramos mirties atveju ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymuose. Taigi nuo nurodytos datos dėl laidojimo pašalpos gavimo teks kreiptis tik į vieną įstaigą - mirusiojo asmens gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių (kaime - seniūniją).

Minėtų įstatymų pataisomis siekta visiems Lietuvoje gyvenantiems asmenims nepriklausomai nuo jų socialinio statuso suteikti vienodą paramą laidojant artimą žmogų ir tos paramos nesieti su valstybiniu socialiniu draudimu.

Laidojimo pašalpa mokama mirus:

1) mūsų šalies piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublika;

2) užsieniečiui (užsienio valstybės pielietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės), turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;

3) asmeniui, Lietuvoje turinčiam pabėgėlio statusą.

Teisę gauti laidojimo pašalpą turės išvardytų mirusių asmenų šeimos narys ar kitas juos laidojantis asmuo, pateikęs savivaldybės socialinės paramos skyriui asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą mirties liudijimą. Laidojimo pašalpos dydį sudaro 6 minimalūs gyvenimo lygiai - šiuo metu tai būtų 750 litų. Beje, gimus negyvam vaikui (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikiui), laidojimo pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo vaiko tėvų arba jį laidojančiam asmeniui.

Mirus pensiją gaunančiam asmeniui, be 6 minimalių gyvenimo lygių dydžio laidojimo pašalpos iš savivaldybės biudžeto, jį laidojančiam asmeniui bus išmokėta pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar tokio pat dydžio už du mėnesius. Dėl šios išmokos gavimo teks kreiptis į valstybinę socialinio draudimo, valstybinę, šalpos pensiją ar kelias iš jų mokėjusią instituciją (institucijas) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pensijos gavėjo mirties.

Dėl laidojimo pašalpos gavimo galima kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos. Ši pašalpa nebūtų mokama, jei mirusysis būtų laidojamas valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

Papildomų išmokų mirties atveju išmokėjimas gali būti numatytas ūkio subjektų sudaromose kolektyvinėse sutartyse.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]