TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

ŽINOTINA VISIEMS


Nuo 2001 m. įsigaliojo 2000 m. spalio 10 d. Šalpos (socialinių) pensijų pakeitimo ir papildymo įstatymas. Anksčiau galiojusi šio įstatymo redakcija numatė, kad asmuo visais atvejais gali gauti ne daugiau nei vieną šalpos (socialinę) pensiją. Dabartinė įstatymo redakcija iš šios taisyklės numatė ir išimčių. Jei tėvas, globėjas, rūpintojas slaugo du ar daugiau vaikus invalidus ar invalidus nuo vaikystės, jis dabar jau gali gauti ir dvi ar daugiau šalpos (socialines) pensijas, t.y. už kiekvieno vaiko invalido ar invalido nuo vaikystės slaugymą po vieną pensiją. Pavyzdžiui, jei šeima turi tris vaikus invalidus, seniau ji galėdavo gauti šalpos (socialines) pensijas tik už du vaikus, už vieną vaiką - tėvas, o už kitą - mama. Už trečią vaiką jau jie pensijos gauti nebegalėdavo, kadangi nebebūdavo kam ją skirti. Priėmus minėtas šio įstatymo pataisas, tokia šeima galės gauti šalpos (socialines) pensijas už visus tris vaikus, nes vienam žmogui tokiu atveju nebus draudžiama gauti daugiau nei vieną šalpos (socialinę) pensiją. Taip pat, jei invalidas nuo vaikystės neturi socialinio draudimo stažo ir gauna šalpos (socialinę) pensiją už save ir jis turi vaiką invalidą arba slaugo I grupės invalidą nuo vaikystės (yra jo globėjas ar rūpintojas), jis taip pat nuo 2001 m. jau gali gauti dvi šalpos (socialines) pensijas, vieną - už save, o kitą - už vaiko invalido (invalido nuo vaikystės) slaugymą.

Pakeistas Šalpos (socialinių) pensijų įstatymas numato galimybę gauti šalpos (socialines) pensijas vidurinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių absolventams, t.y. asmenims, baigusiems šias mokyklas, kurie tapo invalidais iki naujų mokslo metų pradžios (t.y. iki tų metų rugsėjo pirmos) arba, jeigu jie stoja mokytis, - iki tos datos, nuo kurios toje mokykloje prasideda nauji mokslo metai. Anksčiau tokiu atveju šalpos (socialinė) pensija būdavo mokama tik tada, jei absolventai šiuo laiku būdavo įsiregistravę darbo biržoje, tačiau, jei absolventas dar planuoja stoti į kitą mokyklą, jis darbo biržoje, žinoma, nesiregistruoja, todėl seniau, įvykus kokiai nors nelaimei, ir tokiam absolventui tapus invalidu, jis iš viso negalėdavo gauti jokios pensijos.

Nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigalios naujas LR Civilinis kodeksas, kuriuo bus pakeista rūpybos steigimo tvarka. Pagal naujojo civilinio kodekso 3.279 str. veiksniems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, rūpybą steigs ir rūpintojus skirs ne savivaldybių socialinės paramos institucijos, kaip yra dabar, o teismai. Skiriant rūpybą rūpintojas ir asmuo, kuriam steigiama rūpyba, turės tarpusavyje sudaryti pavedimo arba turto perdavimo valdyti patikėjimo teise sutartį, kuria nustatomos rūpintojo teisės ir pareigos, susijusios su asmens, kuriam steigiama rūpyba, turto valdymu, naudojimu ir disponavimu. Kaip žinia, daugumai I grupės regėjimo invalidų nuo vaikystės yra įsteigta rūpyba, kadangi jų rūpintojams mokama šalpos (socialinė) pensija. Tiems, kurie dar nesusitvarkė šių reikalų, patarčiau paskubėti, nes, įsigaliojus naujam Civiliniam kodeksui, bus sudėtingiau tai padaryti, kadangi per teismus tvarkyti įvairius reikalus dažniausiai yra sudėtingiau nei per kitas institucijas.

Įsigaliojus naujam Civiliniam kodeksui, bus pakeistas ir dar vienas visiems svarbus ir žinotinas dalykas. Dabar, mirus artimam giminaičiui, įpėdiniai, norėdami paveldėti jo turtą, privalo ne vėliau kaip per 6 mėnesius kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą ir paduoti pareiškimą apie palikimo priėmimą. Pagal naujo civilinio kodekso 5.50 str. 3 dalį tokį pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui reikės paduoti jau ne per 6 mėnesius, o ne vėliau nei per 3 mėnesius. Be to, bus galima pasirinkti, ar ne vėliau kaip per 3 mėnesius kreiptis į notarą ir jam paduoti pareiškimą dėl palikimo priėmimo, ar per tą patį terminą kreiptis į teismą dėl turto apyrašo sudarymo.

Taigi, priimant palikimą, svarbu žinoti šį termino pakeitimą ir nepraleisti nustatyto 3 mėnesių termino palikimui priimti.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]