TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius Stoškus

DIRBANTIEMS INVALIDAMS LINKIU ILGAI NESIRGTI IR NESENTI


2000 m. gruodžio 21 d. priimto LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9 str. nustatyta, kad susirgus ar dėl traumos tapus laikinai nedarbingam ne invalidui ligos pašalpa iš valstybinio socialinio draudimo fondo mokama iki darbingumo atgavimo, t.y. iki pasveikimo arba tol, kol šis žmogus bus pripažintas invalidu. To paties straipsnio antroje dalyje nustatyta, kad dirbančiam invalidui, kuris gauna valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensiją, tokiais atvejais ligos pašalpa mokama tik 30 kalendorinių dienų per kalendorinius metus. Jei toks invalidas serga ilgiau nei 30 kalendorinių dienų per metus, jam jau ligos pašalpa nebebus mokama. Taigi dirbantys ne invalidai gali sirgti ir 50, ir 100 dienų per metus ir už tą laiką jiems bus mokama ligos pašalpa, o susirgę dirbantys invalidai, kurie gauna valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensijas, šią pašalpą gali gauti ne daugiau nei 30 dienų per metus. Anksčiau galioję 1995 m. kovo 1 d. LR Vyriausybės nutarimu patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo pašalpų nuostatai buvo nustatę, kad invalidams, kurie dirbdami gauna invalidumo pensiją, ligos (laikinojo nedarbingumo) pašalpa mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus. Taigi, įsigaliojus ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymui, šis terminas buvo sutrumpintas net tris kartus.

Apskritai, terminas, kurio metu gali būti mokama ligos pašalpa dirbantiems invalidams, nustatytas todėl, kad invalidai gauna pensijas, taigi jie ligos laikotarpiu turi šiokių tokių pajamų ir negaudami ligos pašalpos. Tačiau dirbantiems žmonėms, kurie gauna valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas, nėra nustatyta tokių terminų, ir jiems susirgus ligos pašalpa mokama tiek pat laiko, kaip ir jokių pensijų negaunantiems dirbantiesiems. Be to, aptariamasis įstatymas nustatydamas minėtą 30 dienų terminą mini tik invalidus, kurie gauna valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensiją, o jei dirbantis invalidas dar neturi pakankamai socialinio draudimo stažo ir gauna tik šalpos (socialinę) pensiją, (pavyzdžiui, toks esu ir aš pats), tai tokiam invalidui šis 30 dienų terminas neturėtų būti taikomas ir ligos pašalpa turėtų būti mokama tol, kol jis pasveiks.


* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklalapis]