TEISĖS NAUJIENOS

Antanas PETRAUSKAS

DIRBI - NETENKI DALIES PENSIJOS


Praėjusių metų gruodžio 21 d. Seimui Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23-ame ir 32-ame straipsniuose padarius atitinkamų pakeitimų, nuo 2001 m. sausio 1 d. keičiasi tiek senatvės pensijos mokėjimas pensininkams, turintiems draudžiamųjų pajamų, tiek tokių pajamų turintiems invalidumo pensijos gavėjams.

Senatvės pensijos mokėjimas

Visiems senatvės pensijos gavėjams, turintiems didesnių kaip 1,5 minimalios mėnesinės algos pajamų (šiuo metu tai sudaro 645 litus), nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios pensijų draudimo įmokos, nepriklausomai nuo jų turimo amžiaus teks tenkintis jiems paskirta pagrindine - bazine - valstybinės socialinio draudimo pensijos dalimi. Tiems senatvės pensininkams, kurių draudžiamosios pajamos (uždarbis) mažesnis kaip 1,5 minimalios mėnesinės algos, bus mokama visa bazinė pensija, o nuo senatvės pensijos dalies pirmojo šimto - 50 proc., nuo antrojo šimto - 20 proc., nuo trečiojo - 10 proc. pinigų sumos. Jei senatvės pensijos papildoma dalis viršys 300 litų, tai įtakos pensijos priemokai neturės. Taigi senaties pensininkas, turintis mažesnes kaip 1,5 minimalios mėnesinės algos draudžiamąsias pajamas, gaus ne didesnę kaip 218 litų pensiją. Lygiai 218 litų pensiją gaus nurodyto dydžio pajamas gaunantys senatvės pensininkai, kuriems paskirta pensija sudarys 438 litus.

Invalidumo pensijos mokėjimas

Analogiška ir dirbantiems invalidumo pensijos gavėjams, jei tik jie bus sulaukę nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

Nesulaukusiems senatvės pensijos amžiaus I grupės invalidams, kurie po invalidumo pensijos paskyrimo turi draudžiamųjų pajamų, visais atvejais bus mokama visa jiems paskirta valstybinė socialinio draudimo invalidumo pensija, nepaisant draudžiamųjų pajamų dydžio. Visa paskirta invalidumo pensija bus mokama ir nesukakusiems senatvės pensijos amžiaus II ir III grupių invalidams, kurių draudžiamosios pajamos neviršys 1,5 minimalios mėnesinės algos. Priešingu atveju jiems teks tenkintis pagrindine - bazine - paskirtos valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos dalimi ir 50 proc. papildomos dalies.

Beje, dirbantiems II ir III grupių invalidams, nepaisant jų turimo amžiaus, valstybinė socialinio draudimo invalidumo pensija nebus mokama, jeigu jie neturės būtinojo invalidumo pensijai draudimo stažo ir turės draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios pensijų draudimo įmokos. Be to, nuo šių metų sausio 1 d. visos invalidumo pensijos, paskirtos asmenims, nesukakusiems nustatyto senaties pensijos amžiaus, vėliau nebus perskaičiuojamos.

Priminsiu, jog visa pagrindinė valstybinės socialinio draudimo pensijos dalis yra mokama tik tiems pensininkams, kurie pensijos (tiek senatvės, tiek invalidumo) skyrimo dieną turėjo būtinąjį stažą jai gauti, o tokio stažo neturintiems asmenims pagrindinė pensijos dalis apskaičiuojama proporcingai turimam stažui, dauginant bazinę pensiją (ji šiuo metu lygi 138 litams) iš asmens turimo stažo ir dalijant iš būtinojo. Jei asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas yra mažesnis už būtinąjį invalidumo pensijai stažą, tai apskaičiuojant papildomą invalidumo pensijos dalį į stažą įskaitomas ne visas trūkstamas iki senatvės pensijos amžiaus metų skaičius, - proporcingai mažesnė jo dalis, kuri gaunama dauginant trūkstamą iki senatvės pensijos amžiaus metų skaičių iš asmens turimo pensijų draudimo stažo ir dalijant iš būtinojo invalidumo pensijai stažo.

Pensijų draudimo stažas ir senatvės pensijos amžius

Šiais metais būtinasis pensijų draudimo stažas senatvės pensijai gauti yra: moterims - 27, o vyrams - 30 metų. Abiem atvejais minimalus stažas tokiai pensijai skirti yra 15 metų. Tiek minimalus, tiek būtinasis pensijų draudimo stažas invalidumo pensijai skirti priklauso nuo asmens, kuriam nustatomas invalidumas, turimo amžiaus.

Praėjusių metų gruodžio 19 d. Seimui pakeitus ir papildžius Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 18 ir 55 straipsnius, nuo 2001 m. sausio 1 d. senatvės pensijos amžius didinamas moterims ir vyrams šešiais mėnesiais per metus, kol pasieks nustatytą senatvės pensijos amžių: moterims - 60 metų, vyrams - 62 metus 6 mėnesius. Taigi šiemet senatvės pensijos amžius yra toks: moterims - 57 metai 6 mėnesiai, o vyrams - 61 metai 6 mėnesiai.


* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklalapis]