IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

 


VYTAUTAS POVILAS BUIVYDAS

Sausio 2 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1941) Vytautas Povilas Buivydas, LASS veikėjas.

V. P. Buivydas gimė Medsėdžių kaime (Klaipėdos raj.), valstiečių šeimoje. 1951 m. rudenį susižeidęs nuo karo likusiais sprogmenimis, neteko regėjimo. 1952 m. pavasarį atvyko mokytis į Kauno aklųjų internatinę mokyklą, joje 1963 m. įgijo vidurinį išsilavinimą. Kurį laiką dirbo LAD Vilniaus kombinate darbininku. 1964-1973 m. dirbo LAD spaustuvėje raidžių rinkėju, nuo 1973 m. iki 1980 m. pabaigos - spaustuvės direktoriumi. 1976 m. neakivaizdiniu būdu baigė Šiaulių pedagoginį institutą, studijavo tiflopedagogiką. Nuo 1981 m. dirbo LAD respublikinėje centrinėje bibliotekoje, 1986-1992 m. - LAD leidykloje redaktoriumi, nuo 1992 m. - Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijoje redaktoriumi, operatoriumi. Kelis kartus buvo išrinktas LAD centro valdybos nariu. Pasiekė neblogų rezultatų sporte.

HENRIKAS RIMKUS

Sausio 2 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1941) Henrikas Rimkus, LASS veikėjas.

H. Rimkus gimė Tauragėje. Po sužeidimo 1951 m. pradėjo silpnėti regėjimas. 1954 m. rudenį atvyko mokytis į Kauno aklųjų internatinę mokyklą. Čia baigęs aštuonias klases, 1959 m. įsidarbino LAD Kauno kombinate darbininku, dirbo įvairų vadovaujantį ir organizacinį darbą: buvo plastmasinių gaminių cecho meistras, išrinktas profsąjungos vietos komiteto pirmininku. 1962 m. baigė Kauno VIII vakarinę pamaininę vidurinę mokyklą, 1980 m. - Vilniaus universiteto Kauno vakarinį fakultetą, įgijo materialinio techninio aprūpinimo organizavimo ir planavimo specialybę. Nuo 1980 m. birželio 1 d. iki 1990 m. gegužės 16 d. dirbo LAD Klaipėdos kombinato direktoriumi. 1991 m. lapkričio mėn. grįžo į Kauną ir LASS įmonėje dirbo darbininku iki 1997 m. Dabar - pensininkas.

ANTANAS ADOMAITIS

Sausio 9 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1916) Antanas Adomaitis, pedagogas, kompozitorius, žurnalistas, LASS veikėjas.

A. Adomaitis gimė Kielionių kaime (Prienų raj.), mažažemio valstiečio šeimoje. Būdamas šešerių metų, nuo raupų neteko regėjimo. 1928 m. pradėjo mokytis Kauno aklųjų institute. Tebebūdamas instituto auklėtinis, A. Adomaitis privačiai mokėsi muzikos. 1940 m. rudenį paskirtas Aklųjų instituto muzikos mokytoju. Čia mokytoju išdirbo iki 1964 m. Buvo ir auklėtinių choro, ir vokalinių ansamblių vadovas; vokiečių okupacijos metais choro repertuare buvo nemažai lietuviškų patriotinių dainų. Kartu su poetu Antanu Jonynu rengė poezijos ir muzikos montažus.

1944 m. rudenį A. Adomaitis įstojo į Kauno konservatoriją. Tais pačiais metais, įkūrus Lietuvos aklųjų draugiją, jis tapo tos draugijos Kauno skyriaus pirmuoju pirmininku. 1952 m. baigė iš Kauno į Vilnių perkeltą konservatoriją (dabar - Muzikos akademija); buvo pirmas Lietuvos neregys, pokario metais įgijęs aukštąjį išsilavinimą. Daugelį metų vadovavo LAD Kauno aklųjų chorui, kuris ne kartą užėmė prizines vietas respublikinėse dainų šventėse, olimpiadose. Nuo 1940 m. ėmė reikštis kaip kompozitorius. Jis - daugelio muzikinių kūrinių, iš kurių keliolika paskelbti, autorius.

1964 m. persikėlęs į Vilnių, A. Adomaitis dirbo LAD spaustuvės korektoriumi, vėliau - kombinato meno vadovu, 1966 m. paskirtas Vilniaus tarprajoninių kultūros namų direktoriumi. 1967-1970 m. LAD leidykloje dirbdamas vyresniuoju redaktoriumi, leido centro valdybos informacinį biuletenį "Naujienos". Kaip žurnalistas jis aktyviau spaudoje ėmė reikštis nuo 1959 m. Respublikiniai laikraščiai ir žurnalai išspausdino nemažai jo straipsnių ir apybraižų, daugiausia skirtų meno reikalams. A. Adomaitis - didelės apimties brailio raštu išleistos keturių dalių prisiminimų knygos "Mano draugai ir bičiuliai" bei kitos prisiminimų knygos "Dešimt pradžių" autorius.

Nuo 1971 m. iki išėjimo į pensiją A. Adomaitis dirbo leidyklos muzikinės literatūros redakcijos vyresniuoju redaktoriumi. 1977 m. už muzikinę kūrybinę veiklą jam paskirta Lietuvos aklųjų draugijos meno premija. 1979 m. LAD IX suvažiavime A. Adomaitis buvo išrinktas draugijos garbės nariu. Mirė 1990 m. liepos 31 d. Palaidotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.

BRONĖ KUZMICKIENĖ

Sausio 27 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1941) Bronė Kuzmickienė, LASS kultūros darbuotoja.

B. Kuzmickienė gimė Kalniškių kaime (Jurbarko raj.), valstiečių šeimoje. 1961 m. baigė Vadžgirio vidurinę mokyklą. Toliau mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklos chorinio dirigavimo neakivaizdiniame skyriuje, baigė 1967 m. Savo kūrybinio darbo kelią ji pradėjo Raseinių rajone, Volungiškio kultūros namuose, dirbo Butkiškės kultūros namuose, Lampėdžių (prie Kauno) poilsio namuose ir 1971 m. sausio 10 d. įsidarbino LAD Kauno kultūros namuose instruktore darbui su vaikais. Nuo 1976 m. spalio vidurio dirbo aklųjų reabilitacijos būrelio vadove, o nuo 1982 m. sausio pradžios ir iki šiol - jos pačios įkurto etnografinio folklorinio ansamblio "Kanapija" vadove. Jos vadovaujamas kolektyvas ne kartą apdovanotas tiek LASS, tiek Kauno kultūros skyriaus padėkos raštais, diplomais.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]