LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


2000 metais paskutinysis centro tarybos posėdis vyko gruodžio 21 dieną. Jame daugiausia buvo svarstomi LASS ūkiniai reikalai.

Aptartos audito, atlikto 2000 m. rudenį LASS įmonėje "Įranga" ir viešojoje įstaigoje "Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", išvados. Auditą atliko UAB "Valskaita", kuri turi darbo su nevyriausybinėmis organizacijomis patirties. Buvo nustatyta, kad segtukų gamyba "Įrangos" įmonėje yra nuostolinga, buhalterinė apskaita tvarkoma ne pagal Finansų ministerijos patvirtintą sąskaitų planą. Įmonės "Įranga" direktorius T. Giniotis pateikė centro tarybai pažymą bei kalbėjo posėdyje apie atliktą darbą - audito nurodytų trūkumų šalinimą. Centro taryba įpareigojo direktorių iki 2001 m. balandžio 1d. pašalinti visus audito nustatytus trūkumus ir pateikti centro tarybai perspektyvinį įmonės veiklos planą bei ilgalaikį patalpų renovacijos ir remonto projektą, o iki liepos 1 d. realizuoti įmonei nereikalingus įrengimus bei gamybos likučius.

Viešojoje įstaigoje "Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba" auditas nustatė kai kurių ilgalaikio turto apskaitos, iš savivaldybių gautų lėšų bei Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namams LASS skirtų lėšų apskaitos netikslumų.

LASS centro taryba įsteigė viešosios įstaigos "Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba" filialą "Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių taryba".

Įmonei "Įranga" leista parduoti dalį patalpų, esančių pirmame aukšte, ir pavesta parengti investicinį konkrečių patalpų remonto projektą, panaudojant 50 proc. už parduotas patalpas gautų lėšų. Šio patalpų remonto tikslas - bent kiek atnaujinti patalpas, kad jos būtų patrauklios nuomotojams.

Centro taryba pritarė kultūros reikalų komisijos siūlymui 2001 metais, minint Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 75 -ąsias įkūrimo metines, organizuoti aklųjų kultūros įstaigų teminių vakarų konkursą, skirtą šiai datai, taip pat pritarė, kad Kauno regioninis aklųjų istorijos muziejus iš Kauno įmonės būtų perduotas Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialui.

Atsižvelgdama į vilniečių regėjimo invalidų prašymą dėl netinkamo Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro direktoriaus elgesio bei šio prašymo tyrimo medžiagą, centro taryba pareiškė direktoriui V. Vilkauskui drausminę nuobaudą - pastabą - dėl pareiginėse instrukcijose numatytų sąlygų ir reikalavimų netinkamo vykdymo ir pavedė centro tarybos pirmininkui iki 2001 m. kovo 31 d. sudaryti atestacinę komisiją, kuri atestuotų Vilniaus aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro direktorių V. Vilkauską dėl tinkamumo užimamoms pareigoms.

Iš valstybinės programos lėšų pagal Invalidų reikalų tarybos nustatytą tvarką buvo skirtos lėšos apmokėti už II gr. regėjimo invalidės N. Petrauskaitės studijas ir pavesta Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybai tiesiogiai atsiskaityti su Kauno technologijos universitetu.

Kitas centro tarybos posėdis planuojamas 2001 metų vasario pradžioje.

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]