DOKUMENTAI

 


Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms

Lietuvos Respublikos apskričių viršininkų administracijoms

Lietuvos Respublikos savivaldybėms

Nevyriausybinėms organizacijoms

 

2000 m. gruodžio 1 d. Vilniuje vykusios konferencijos Tarptautinei invalidų dienai paminėti "JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS PATVIRTINTŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ NEĮGALIESIEMS BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE: TEISĖS, REALIJOS, GALIMYBĖS", kurioje dalyvavo 29 invalidų respublikinių visuomeninių organizacijų 154 atstovai, 43 savivaldybių 48 atstovai, 53 svečiai

 

REZOLIUCIJA

 

Vadovaudamiesi Jungtinių Tautų Organizacijos patvirtintomis lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir siekdami užtikrinti Lietuvoje lygių galimybių realizavimą į mokslą ir ugdymą, sveikatos priežiūrą bei socialinę apsaugą, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimo, Vyriausybės, NVO narius, savivaldybes, visus geros valios žmones reikalaudami:

1. Įgyvendinti Specialiojo ugdymo įstatymą.

2. Aiškiai apibrėžti socialinei apsaugai skiriamą valstybės biudžeto dalį:

a) didinti, plėtoti socialinių paslaugų lyginamąją dalį socialinės apsaugos sistemoje bei skatinti socialinių paslaugų decentralizaciją;

b) lengvatas ne naikinti, o keisti į alternatyvias socialinės apsaugos priemones;

c) užtikrinti prieinamumą prie komunikacijos priemonių - telefonų, kompiuterių ir kitų šiuolaikinių technologijų priemonių.

3. Pritaikyti fizinę aplinką (viešąją buitinę, transporto) neįgaliesiems harmonizuojant įstatymų ir kitų teisės aktų bazę bei plėtoti specialias fizinės aplinkos pritaikymo programas žmonėms su negalia.

4. Reglamentuoti žmonių su negalia profesinės reabilitacijos sistemą, siekiant galutinio tikslo - įdarbinti:

a) spręsti žmonių su negalia nevyriausybinių organizacijų specialiųjų įmonių perspektyvas bei statuso klausimus;

b) užtikrinti žmonėms su negalia garantijas ir galimybes pasinaudoti pilietine teise į darbą, steigiant naujas darbo vietas, įmones;

c) įtraukti savivaldybes sprendžiant darbinio užimtumo problemas.

5. Konkrečiai įgyvendinti Europos socialinę politiką atitinkantį diskriminacijos nebuvimo principą žmonėms su negalia ir pagyvenusiems, diskriminacijos nebuvimo idealo neapriboti vien darbo vieta, bet siekti jo visose žmogaus egzistavimo srityse - sveikatos, socialinės apsaugos, ekonomikos, politikos, kultūros, mokslo, sporto ir kitose srityse.

6. Parengti ir įgyvendinti valstybinę psichosocialinės reabilitacijos programą.

Konferencijos dalyviai

* * *
[Turinys] | [Mūsų tinklapis]