IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


Dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA

"LAIKINOJI AKLŲJŲ KONSTITUCIJA"


Rugpjūčio 13 dieną sukanka 55 metai, kai buvo priimta (1945) Lietuvos TSR aklųjų draugijos programa.
     1944 m. spalio 4 d. sovietų Lietuvos socialinio aprūpinimo liaudies komisaras pasirašė įsakymą dėl Lietuvos aklųjų draugijos organizacinio biuro sudarymo. 1945 m. rugpjūčio 11-13 d. Vilniuje vykusi LAD aktyvo trečioji konferencija priėmė Lietuvos aklųjų draugijos programą - pagrindinį veiklos dokumentą. Ši programa turėjo galioti iki LAD pirmojo suvažiavimo. Suvažiavimas, vykęs 1947 m. balandžio 29-30 dienomis, priėmė LAD įstatus. LAD programa buvo antrasis (po karo - pirmasis) pačių aklųjų priimtas dokumentas po 1926 m. Lietuvos aklųjų sąjungos įstatų.
     LAD programą sudaro 15 paragrafų, apimančių visas tuometinės LAD veiklos sritis. Dėl įdomumo cituojame 1 - 4 programos paragrafus (kalba netaisyta): "1. Padaryti tikslią visų LTSR aklųjų registraciją, išaiškinant tikslų jų skaičių, lytį, amžių, sveikatos stovį. 2. Įtraukti į Aklųjų draugiją visus Lietuvos TSR akluosius, sukakusius 16 metų amžiaus. 3. Įdarbinti visus sveikus, t.y. neturinčius kitų fizinių bei psichinių defektų, trukdančių darbui, akluosius, aklųjų draugijos mokymo ir gamybos kombinatuose, o kur tokių kombinatų nebus ir nebus galima įsteigti, mokominėse gamybinėse artelėse. 4. Pagrindine išeitimi, sprendžiant pačių aklųjų savarankiško gyvenimo klausimą, laikyti įdarbinimą, t.y. pritaikymą akliesiems tinkamo darbo. Dėl to, siekiant visų aklųjų įdarbinimo, ieškoti akliesiems prieinamų amatų, visokiais būdais skiepyti akliesiems meilę ir norą gyventi iš savo paties darbo."
     Tolesni paragrafai kalba apie LAD struktūrą, apie dirbančių aklųjų buitines sąlygas, moralę, švietimą, meninį ugdymą. 12 paragrafas sako: "Suorganizuoti knygų akliesiems perrašinėjimo biurą. Prie kiekvieno skyriaus įsteigti bibliotekas ir skaityklas, leisti laikraštį aklųjų raštu, įsteigti kultūrinius klubus." Programos paskutinis paragrafas įpareigoja: "Intensyviai kovoti su neigiama visuomenės nuomone apie akluosius, populiarinti Draugijos tikslus ir uždavinius."
     Kai kurios programoje esančios nuostatos ne vieną dešimtmetį buvo Draugijai aktualios. Matyt, ne veltui prieš 55 metus Draugijos nariai, kalbėdami apie šią programą, juokaudavo, kad ji - laikinoji aklųjų konstitucija.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]