IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


Juozas VALENTUKEVIČIUS

VALENTINAS VYTAUTAS TOLOČKA


V. V. Toločka gimė 1930 m. birželio 21 d. pagal dokumentus, o iš tikrųjų gegužės 21 d. Vieštovėnų kaime, Plungės rajone, miškininko šeimoje. Šešerių metų susižeidė ir ėmė silpti regėjimas. Buvo pradėjęs lankyti Kulių pradinę mokyklą. 1940 m. rudenį atvyko mokytis į Kauno aklųjų institutą, kurį baigė 1955 m. 1956 m. pradėjo studijuoti Vilniaus universitete filologiją. 1976 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, studijavo tiflopedagogiką.
     Darbinę veiklą pradėjo 1955 m. Lietuvos aklųjų draugijos Kauno GM kombinate. 1959 m. dirbo šios įmonės spaustuvėje korektoriumi. Tais pačiais metais pirmasis Lietuvoje pradėjo rengti radijo laidas kombinato dirbantiesiems. 1960 - 1963 m. dirbo pirmuoju LAD Kauno tarprajoninės valdybos pirmininku. Nuo 1964 m. vadovavo Brailio rašto spaustuvei Kauno kombinate. Tais pačiais metais jo vadovaujama spaustuvė persikėlė į Vilnių. Nuo 1965 m. lapkričio mėnesio LAD centro valdybos buvo paskirtas Lietuvos aklųjų draugijos leidyklos direktoriumi-vyriausiuoju redaktoriumi. 1966 m. organizavo Lietuvos aklųjų draugijos respublikinę centrinę biblioteką, kurios direktoriumi dirbo iki 1969 m. 1969 m. jo iniciatyva bibliotekoje buvo įkurtas tiflotyros skyrius. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos leidykloje tiflologinės literatūros redakcijos vedėju. 1991 m. likvidavus LAD leidyklą, perėjo dirbti į Lietuvos aklųjų biblioteką tiflologinės literatūros leidybinės grupės vadovu, kur sėkmingai iki šiol darbuojasi. Lietuvos aklųjų organizacijose jam buvo patikėta daug visuomeninių pareigų. Ilgą laiką buvo aklųjų kraštotyros organizacijos pirmininkas. 1966 - 1989 m. buvo renkamas Lietuvos aklųjų draugijos centro revizijos komisijos pirmininku.
     Jaunystėje pradėjo domėtis aklųjų gyvenimo ir švietimo istorija. Daugiau kaip 30 metų dirbdamas tiriamąjį ir leidybinį darbą, sukaupė ir išleido daug tiflologijos darbų. Jo iniciatyva pradėti leisti tęstiniai leidiniai: "LASS metraštis" (nuo 1966 m.), "Tiflologinis kalendorius" (nuo 1972 m.). Šių darbų sudarytojas yra pats V. V. Toločka. Jis parengė ir išleido 1880 - 1965 metų laikotarpio tiflologinių dokumentų rinkinį "Šaltiniai". Jo iniciatyva buvo pradėti leisti neregių kompozitorių kūriniai "Daina prie Nemuno užgimus" ir aklųjų literatų kūrybos almanachas "Vaivorykštė". Išliekamąją vertę turi daugybė V. V. Toločkos sudarytų arba redaguotų bibliografinių rodyklių: "Beatričė Grincevičiūtė", "Antanas Jonynas", "Antanas Adomaitis", "Juozapas Kairys" ir t. t. Nepaprastai vertinga jo parengta bibliografinė rodyklė "Tiflologinė lituanika" 1888 - 1982 m. V. V. Toločka vienintelis Lietuvoje išanalizavo nelengvai prieinamus ir niekur neskelbtus archyvinius šaltinius ir parengė disertaciją "Lietuvos aklųjų švietimo raida iki 1940 metų". Už šį darbą jam 1992 m. Vilniaus universitete buvo suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis. Šio darbo pagrindu 1994 m. išėjo atskira knyga. Mokslo tiriamąjį darbą tęsia ir dabar - renka medžiagą XX amžiaus tiflopedagogų žinynui.
     V. V. Toločka 1966 m. parengė pirmąjį brailio rašto elementorių "Vaga", vėliau brailio rašto trumparaštį, kurie turėjo didžiulės įtakos brailio rašto plitimui ir populiarinimui Lietuvoje. Aklųjų rašto istorijos tema jis parengė ir 1976 m. išleido populiarią knygelę "Skaitantys pirštai". Už šią knygą 1977 m. jam paskirta Lietuvos aklųjų draugijos tiflologijos premija. 1997 m. knyga buvo išleista pakartotinai.
     Nuo 1944 m. rašo dienoraštį, registruoja ne tik savo, bet ir įvairiapusį aklųjų gyvenimą. Yra sukaupęs daug dokumentų iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veiklos. 1997 m. išleido žinyną "Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos 70-metis (faktai ir datos)".
     V. V. Toločka turi ir poeto gabumų. Jo eilėraščiai skamba literatūriniuose vakaruose. Jis yra išleidęs dvi poezijos knygeles: "Gudobelei žydint" 1990 m. ir "Užkeikta mergelė" 1996 m.
     Jis yra aktyvus žurnalistas: ir aklųjų, ir reginčiųjų leidiniuose yra paskelbęs kelis šimtus straipsnių apie aklųjų organizuotą judėjimą, iškilius draugijos žmones, švietimą ir pan.
     V. V. Toločka - veiklus esperantininkas. Dalyvauja įvairiose esperantininkų konferencijose, suvažiavimuose. Tarptautinė aklųjų esperantininkų organizacija jam patikėjo ryšius su trijų Baltijos šalių esperantininkais. Jo rūpesčiu kelios knygos apie žymius akluosius ir jų kūrybą išverstos į esperanto kalbą ir išleistos brailio raštu. Tos knygos žinomos įvairiose pasaulio šalyse.
     Lietuvos Respublikos Prezidentas 1996 metų liepos 2 dienos dekretu už nuopelnus Lietuvai, jos kultūrai, mokslui ir švietimui Valentiną Vytautą Toločką apdovanojo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Pirmojo laipsnio medaliu.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]