RENGINIAI


Juozapas KAIRYS

SKAMBIOM DAINOM PAVASARIS PRABILO


Jau ir pripratome, kad gyvename senokai kai kurių gal ir su nerimu lauktais, daug kartų apmąstytais, apkalbėtais dutūkstantaisiais. Prieš porą metų LASS rajoninių organizacijų "Kultūros ir meno dienose 98" (tryliktoji LASS rajoninių organizacijų meno mėgėjų apžiūra)Scenoje kėdainiškiai kiekvienoje salėje baigiantis renginiui, dalindamiesi atminimo dovanėlėmis, šokdami smagų šokimėlį ar iš visų plaučių traukdami "Ilgiausių metų", tikėjomės, kad susitiksime dutūkstantaisiais. Taip ir įvyko. Balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje, Panevėžyje jau praėjo "Lietuvos aklųjų ir silpnaregių meninės saviraiškos dienos dutūkstantieji".
     Pradėdama šių dienų renginius Šiaulių ir Tauragės apskričių LASS rajoninių organizacijų meno mėgėjų koncertinės programos pranešėja Irena Bublienė gražiai padeklamavo Valentino Vytauto Toločkos trioletą:

     Žalia daina pavasaris prabyla
     Į mano sodą ir į mano būstą,
     Ir medžių kvapnūs pumpurai jau skyla...
     Žalia daina pavasaris prabyla.
     Dangus ir žemė, ir širdis atšyla,
     Svaigi nakties drėgmė iš pievų plūsta,
     Žalia daina pavasaris prabyla
     Į mano sodą ir į mano būstą...

     Ir prabilo šis pavasaris į žiūrovų ir vertinimo komisijos narių ausis skambiomis dainomis, gražiomis armonikų melodijomis, trankia kapelų muzika, lyriškomis, kartais satyriškomis savos kūrybos eilėmis. Su pasitenkinimu teko išklausyti maždaug 230 koncertinių numerių (1998 metais buvo maždaug 270 kūrinių).
     "Lietuvos aklųjų ir silpnaregių meninės saviraiškos dienose dutūkstantieji" buvo nuolat prisimenamos 100-osios Prano Daunio gimimo metinės. Uteniškė literatė Veronika Narkūnienė Pranui Dauniui paskyrė vieną savo eilėraštį, o Irenos Parnavienės vadovaujamo Kėdainių folklorinio ansamblio "Temela" dainininkai - vieną liaudies dainą.
     Norisi pasidžiaugti tuo, kad daugumos pasirodžiusiųjų meno mėgėjų kolektyvų ar pavienių atlikėjų meistriškumas šiek tiek ūgtelėjo. Atgimė pirmosios 1964 metais pasirodžiusios LASS Klaipėdos rajono meno saviveiklininkų organizacijos veikla. Klaipėdos ir Telšių apskričių LASS organizacijoje (tarybos pirmininkė Nijolė Klepikienė) padidėjo meno mėgėjų būrys: 1998 metais jų buvo 79, o dabar yra jau 92, prieš dvejus metus 44 aklieji ir silpnaregiai dalyvavo meno mėgėjų veikloje, o dabar - 57, nuo 55,6 iki 62 proc. padaugėjo meno mėgėjų su regėjimo negale. Nuoširdžiai linkiu, kad ilgam pavyktų išlaikyti meno mėgėjų aktyvius susibūrimus visuose rajonuose, kaip yra dabar.
     Šiaulių ir Tauragės apskričių organizacijoje (pirmininkas Alfonsas Navickas) atgimė Radviliškio rajoninės organizacijos meno mėgėjų veikla. Ūgtelėjimas akivaizdus: nuo 72 iki 78 žmonių, nors Joniškio, Pakruojo, Šiaulių, Šilalės rajonuose LASS nariai meno mėgėjai nesuburti. Kadangi žmonių su regėjimo negale liko tiek pat - 54, o padaugėjo reginčiųjų, tai procentas žmonių su negale sumažėjo nuo 75 iki 69 procentų.
     Šoka biržietėsŠiaulių ir Tauragės apskričių rajoninių LASS organizacijų veikla, ko gero, labiausiai domisi ir apskričių, ir rajonų valdžia. Šiauliuose į renginį buvo atvykę apskrities švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorius Jonas Bosas, jo pavaduotoja Julija Kvedarienė, Akmenės rajono vicemerė Eugenija Meškienė, buvęs Jurbarko meras Antanas Kazakevičius, Jurbarko socialinės paramos vadovė Irena Sabataitytė. Renginio pabaigoje penkioms apžiūroje dalyvavusioms LASS rajoninėms organizacijoms buvo įteikti Šiaulių apskrities administracijos padėkos raštai.
     Per apžiūrą Panevėžyje atsispindėjo Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos (pirmininkas Ramūnas Ulinskas) ryšiai su merijomis. Kauno ir Marijampolės apskričių LASS organizacijai atstovavo tik Marijampolės, Prienų ir Kėdainių LASS organizacijų meno mėgėjai. Atgimimo ženklų nerodo Šakių, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Raseinių rajonai. Niekada nėra tekę girdėti Jonavos ir Kauno rajonų LASS narių pasirodymų. 1998 metais XIII apžiūroje dalyvavo 71 Kauno ir Marijampolės apskričių LASS organizacijos meno mėgėjas, o šiais metais jau tik 43. Užpernai meno mėgėjų veikloje dalyvavo 44, o šias metais jau tik 35 žmonės su regėjimo negale.
     Vilniečiai ir alytiškiai (LASS organizacijos pirmininkas Sigitas Bilevičius) meno mėgėjų veikloje išlaikė 75 proc. žmonių su regėjimo negale, bet anksčiau jų buvo 43, o dabar tik 27. Prieš porą metų buvo 57, o dabar 36 dalyviai atstovavo Varėnos, Trakų ir Ukmergės rajoninėms organizacijoms. Nebesigirdi anksčiau gražiai pasirodydavusių alytiškių, prapuolė Lazdijų, Vilniaus rajonų žmonės. Kiek atmenu, su Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų LASS rajoninių organizacijų meno mėgėjais neteko susitikti.
     Matyt, išnyko LASS Panevėžio ir Pasvalio rajoninių organizacijų meno mėgėjų sambūriai (LASS Panevėžio ir Utenos apskričių organizacijos pirmininkas Aloyzas Vilimas), o, mirus silpnaregiui meno saviveiklos entuziastui, būrelių vadovui Ramučiui Stalauskui pastebimai sumenko rokiškėnų veikla. Tebelieka žmonių ir Dievo pamirštas Ignalinos kampas. Pagal pasirodžiusių apžiūroje LASS rajoninių organizacijų skaičių pirmieji būtų Klaipėdos ir Telšių apskričių septynių rajonų, antrieji - Panevėžio ir Utenos apskričių šešių rajonų, tretieji - Šiaulių ir Tauragės apskričių penkių rajonų meno mėgėjai. Prieš keliolika metų LAD Panevėžio tarprajoninė valdyba buvo giriama, nes apžiūrose pasirodydavo daugiausia meno saviveiklininkų. O dabar Panevėžio ir Utenos apskričių LASS organizacijoje aktyvių meno mėgėjų mažėja. Užpernai jų dar pasirodė 63 (41 su regėjimo problemomis), o šiemet 51 (36 dalyviai nematantys ir silpnaregiai). Regėjimo sutrikimus turintys žmonės sudaro 69 procentus.
     LASS rajoninių organizacijų "Kultūros ir meno dienose 98" dalyvavo 342 meno mėgėjai, iš jų 226 su regėjimo negale, o šių metų "LASS meninės saviraiškos dienose dutūkstantieji" - 301 meno mėgėjas, iš jų 209 su regėjimo negale.
     Čia pateikta gana daug skaičių todėl, kad norėta parodyti, jog, nežiūrint į jau įprastą teiginį "tame ar aname rajone visi žmonės - seni, ligoti", dar yra nemažai galimybių gausinti meno mėgėjų būrį. Retoki koncertai - tai progos išsimėčiusiems po plačias apylinkes LASS rajoninių organizacijų žmonėms susieiti, pabendrauti, pasidalinti kasdieniais rūpesčiais ar pasitaikančiais džiaugsmais. Juk bendra daina ar sklandžiai kelių atlikėjų grojamos melodijos po vieno dviejų susiėjimų ir patiems, ir klausytojams dar netampa gražios, žavinčios.
     Kultūros komisijos prie LASS centro tarybos patvirtintuose renginio nuostatuose pasakyta, jog pasirodymai bus vertinami ir diplomais. Taigi vėl atsirado dalyvius skatinantis varžybų elementas. Reikia pripažinti, kad vertinimo komisija atsižvelgė į gana nelengvas meninių kolektyvų darbo sąlygas ir, norėdama labiau suaktyvinti meno mėgėjų veiklą, šiek tiek sušvelninusi reikalavimus atlikėjams ar jų kolektyvams paskyrė net 49 diplomus: 10 pirmojo laipsnio, 16 antrojo laipsnio ir net 23 trečiojo laipsnio. O diplomus buvo kam duoti. Po daugiau nei 80 pasirodymų paaiškėjo, jog visose salėse buvę žiūrovai plojo vienam chorui, 8 mišriems vokaliniams ansambliams, 12 duetų ir tercetų, 4 solistams-vokalistams, armonikininkų duetui, akordeonistų trio, 12 instrumentalistų-solistų, 6 liaudies muzikos kapeloms, 5 instrumentiniams, 9 folkloriniams, 6 moterų, 4 vyrų vokaliniams ansambliams, 4 skaitovams, gana skirtingas programas parodžiusioms 3 šeimoms, pasakorei, kupiškėnams, parodžiusiems jumoristinę miniatiūrą. 5 literatai mėgėjai paskaitė savos kūrybos eilėraščių, o savo sukurtą muziką demonstravo du kompozitoriai- mėgėjai.
     "LASS kultūros ir meno dienose 98" meninės saviraiškos būrelių ir pavieniai atlikėjai atstovavo 22, o šiais metais jau 24 rajonams. Kažkodėl pastebimai sumažėjo rankdarbių meistrų ir jų darbų šiais metais. Užpernai savo darbelius į parodas suvežė net 65 žmonės, o šiais metais tik 34. Savo puikiais karpiniais Panevėžyje žiūrėjusius parodą stebino Bronė Elena Misiūnienė iš Rokiškio. Ir Panevėžyje, ir Vilniuje buvo gana daug gražių darbelių. Šiauliečiai ir tauragiškiai pasitenkino velykiniais margučiais. Mūsų organizacijos rankdarbių meistrų veikla bei rajoninių organizacijų vadovų nuopelnai telkiant į parodėles tuos auksinių rankų žmones įvertinti dešimčia diplomų.
     Kadangi kartkartėmis pasitaiko, jog iš parodėlių pradingsta vienas kitas daiktas, tai apsunkina parodėlių surengimą. Bet nematančių ar silpnaregių žmonių rankdarbių parodų atsisakyti negalima. Rengėjams reikia labiau pasirūpinti darbelių apsauga ir rasti galimybių atlyginti savininkui už prarastus daiktus. Mūsų organizuojamus koncertus ar kitus renginius tokios parodėlės gražiai praturtina ir efektyviai prisideda prie aklųjų ar silpnaregių žmonių sugebėjimų demonstravimo.
     "LASS meninės saviraiškos dienų dutūkstantieji" metu koncertavusių meno mėgėjų pasiekimus vertino žiuri, kurią sudarė LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas, LASS centro tarybos patarėja kultūros ir informacijos reikalais Danutė Cidzikienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Antano Jonyno vidurinės mokyklos muzikos mokytoja Rita Šidlauskaitė ir Lietuvos aklųjų choro "Vilnius" artistas Juozapas Kairys (komisijos pirmininkas). Reikėtų, kad ateityje vertinimo komisijos nariai būtų ne tik muzikos, bet ir darbelių mokytojai.
     Į baigiamąjį Prano Daunio šimtosioms gimimo metinėms ir tarptautinei baltosios lazdelės dienai skirtą koncertą Utenoje atrinkti devyniolikos rajoninių LASS organizacijų meno mėgėjai. Šis renginys turėtų būti gražus ir prasmingas "LASS meninės saviraiškos dienų dutūkstantieji" finalas.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]