LASS CENTRO TARYBOJE


Zita Juodkienė

 


Lapkričio 9 dieną įvykusiame LASS centro tarybos posėdyje buvo svarstyta 12 klausimų. Aptariant pagalbos teikimą žmonėms, kuriems pirmą kartą pripažintas regėjimo invalidumas, posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos specialiojo ugdymo vadovė R. Labinienė, LASUC direktorė A. Daujotienė, LASUC socialinio skyriaus vadovė S. Bričkutė.
     Per metus I ir II gr. regėjimo invalidumas pripažįstamas beveik 350 žmonių, apie pusę jų įstoja į LASS pirmaisiais metais, kiti vėliau. LASS rūpestis, kad šie žmonės, apimti nerimo dėl savo negalios, gautų kuo daugiau pagalbos. Deja, tos pagalbos trūksta, ypač gyvenantiems rajonuose. Centro taryba nutarė kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl neefektyviai veikiančios aklųjų ir silpnaregių ugdymo bei reabilitacijos sistemos ir pasiūlyti, sudarius darbo grupę, išnagrinėti, koks modelis labiau atitiktų Lietuvos neregių poreikius, švietimo tradicijas, taip pat pavedė apskričių taryboms teikti žmonėms, kuriems pirmą kartą pripažintas regėjimo invalidumas, daugiau informacijos, glaudžiau bendradarbiauti su LASUC ir regioniniais ugdymo centrais dėl specialistų pagalbos jiems.
     Trečią šių metų ketvirtį LASS įmonės baigė gerėliau nei antrąjį. Tačiau iš gamybos pelną gavo tik Vilniaus įmonė. Sunkiausiai sprendžiama įmonių problema lieka įsiskolinimai; ypač sunki padėtis Kauno įmonėje. Skolos "Sodrai", valstybės biudžetui (fizinių asmenų pajamų mokestis), įsiskolinimai darbuotojams kas mėnesį didėja. Laiku atsiskaityti su LASS centro taryba nesugeba įmonė "Įranga" bei VšĮ "Lietuvos aklųjų choras". Aptariant trečiojo ketvirčio įmonių ūkinės veiklos rezultatus, buvo svarstomi ir Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių įmonių veiklos gerinimo perspektyviniai planai. Centro taryba atmetė Kauno ir Klaipėdos įmonių planus, kaip nepakankamai paruoštus, ir šių įmonių vadovus įpareigojo iki lapkričio 25 d. pateikti konkrečius gamybinės veiklos, kuri stabilizuotų įmonių smukimą, planus, pavedė ūkio reikalų komisijai išanalizuoti imonės "Įranga" ir VšĮ "Lietuvos aklųjų choras" ūkinės veiklos situaciją. Iš esmės pritarta Klaipėdos įmonės siūlymui perduoti iš įmonės balanso į Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos balansą poilsio bazę "Spindulys" ir sudaryta komisija, kuriai pavesta patikrinti poilsio bazės 1998 ir 1999 metų ūkinę-finansinę veiklą, įvertinti esamą padėtį, ir iki gruodžio 1 d. pateikti siūlymus dėl tolesnės poilsio bazės veiklos. Komisijos pirmininkė - LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė N. Klepikienė.
     Centro taryba įpareigojo LASS įmones ir įstaigas baigti tvarkyti nekilnojamo turto, esančio jų balanse, inventorizacijos bei teisinės registracijos dokumentus ir iki 1999 m. gruodžio 31 d. vieną komplektą šių dokumentų pristatyti centro tarybai, turėdama Kauno įmonės visuotinio darbininkų susirinkimo bei Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pritarimą, leido Kauno įmonei, persikėlus Kauno ir Marijampolės apskričių tarybai į naujas patalpas, parduoti rinkos kaina butą, kuriame dabar įsikūrusi apskričių taryba. Išimties tvarka dėl labai sunkios finansinės būklės leido Kauno įmonei visas gautas lėšas panaudoti įmonės reikalams.
     Buvo išklausyta informacija apie centro tarybos socialinių reikalų komisijos priimtus sprendimus. Pritarta komisijos siūlymams patikslinti LASS nario kortelę, koreguoti aprūpinimo skaitovu 2000 metais programą, pavesti apskričių taryboms ataskaitas už praėjusius metus pateikti iki sausio 5 d., nerašyti rekomendacijų neturintiems regėjimo invalidumo, stojant į Šiaulių aukštesniąją medicinos mokyklą, nes susiformavo bloga tendencija - ši mokykla į masažuotojo specialybę kasmet priima vis daugiau reginčiųjų.
     Atsižvelgiant į prašymus, buvo papildytos Klaipėdos ir Telšių, Panevėžio ir Utenos, Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybų sąmatos, tikslinant aklųjų ir silpnaregių ugdymo, informacijos teikimo bei medicininės reabilitacijos programas. Buvo pavesta VšĮ "LASS centro taryba", pasibaigus negyvenamų patalpų nuomos sutarčiai su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugija, ją nutraukti įstatymų numatyta tvarka ir toms patalpoms sudaryti nuomos sutartį tiesiogiai su ten dirbančiais masažuotojais.
     Šių metų gruodžio mėnesį planuojamas dar vienas centro tarybos posėdis.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]