LASS CENTRO TARYBOJE


Zita JUODKIENĖ


Birželio 15 dieną vykusiame LASS centro tarybos posėdyje buvo svarstyta 20 klausimų. Posėdyje dalyvavo 13 centro tarybos narių, LASUC direktorė A.Daujotienė, "Mūsų žodžio" vyriausiasis redaktorius V.Gendvilas.
     Aptarusi rengiamų naujų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro nuostatų projektą, centro taryba priėmė siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl šių nuostatų patikslinimo: reikėtų apibrėžti LASUC ir švietimo skyrių bei kitų aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrų santykius, atskirame skyriuje numatyti LASUC ir LASS ryšius, numatyti ne mokyklinio amžiaus (virš 21 m.) apakusių jaunuolių galimybę įsigyti vidurinį išsilavinimą, apibrėžti išskirtinį šios labai plačias funkcijas vykdančios įstaigos finansavimą, kuris negali būti lygus su tipine vidurine mokykla. Centro taryba pritarė ir šios įstaigos pavadinimui - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras.
     Centro taryba išklausė informaciją apie LASS organizacijų veiklą. Apskričių ir rajonų organizacijos vykdo valstybinę regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programą, kuri sudaryta, vadovaujantis LASS pagrindinių dokumentų keliamais tikslais ir uždaviniais. Balandžio, gegužės mėnesiais buvo tikrinta LASS apskričių organizacijų veikla. Pagerėjo LASS regioninių organizacijų ryšiai su vietos savivaldos institucijomis, vėl bus vedama sutrikusio regėjimo vaikų apskaita, vietose akliesiems teikiama daugiau paslaugų, materialinės paramos, lėšų apskaita - pagal buhalterinius reikalavimus. Tačiau būtina gerinti darbą su MSEK bei pirmą kartą gavusiais regėjimo invalidumą žmonėmis, pagalbą rajonų organizacijoms, labiau gilinti ir tiksliau taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, LASS centro tarybos nurodymus, tvarkant buhalterinius dokumentus, darbo sutartis. Pastebėta apskričių tarybų darbo netikslumų ir trūkumų buvo aptarti birželio pradžioje vykusiame apskričių bei rajonų tarybų darbuotojų seminare.
     Informacijoje apie LASS įmonių ūkinę ir finansinę veiklą per 1999 metų I ketvirtį konstatuota, kad įmonėms vis sunkiau ir sunkiau dirbti rinkos sąlygomis, net ir gaunant Vyriausybės paramą. Per pirmąjį ketvirtį buvo pagaminta produkcijos už 3,4 mln. Lt, tai 26,1 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš gamybos pelną gavo tik Vilniaus įmonė. Praėjusį ketvirtį įmonėse vidutiniškai dirbo 890 žmonių, iš jų 412 aklųjų ir silpnaregių, tai sudaro 46,3 proc. visose įmonėse dirbusių žmonių. Vidutinis viso personalo darbo užmokestis buvo 617 litų, aklojo - 468 litai. Centro taryba pritarė turto ir ūkio komisijos siūlymui, kad būtina kreiptis į Invalidų reikalų tarybą dėl priemonių LASS įmonių veiklos gerinimui bei informacijos apie biudžetinių įstaigų nupirktą produkciją pateikimo, kad, pasitelkus LASS aktyvą, būtina diskutuoti dėl įmonių perspektyvų.
     Išklausiusi informaciją apie turto ir ūkio komisijos svarstytus klausimus, centro taryba pritarė ir kitiems jos sprendimams: kurti baldų apmušėjų darbo vietas LASS įmonėse (šiuo metu jais dirba jau 11 žmonių), spartinti LASS nekilnojamo turto inventorizavimą ir teisinę registraciją, pratęsti Panevėžio įmonės paskolos iš "Hermio" banko terminą.
     Centro taryba patvirtino Šiaulių įmonės įstatų pakeitimus pagal Lietuvos Respublikos reikalavimus, pratęsė ir Šiaulių įmonės kredito grąžinimo terminą, skyrė lėšų apskričių taryboms iš dalies dengti LASS narių gydymosi, mokymosi išlaidas, individualiai įmonei "Mūsų žodis" patalpų pritaikymui iš Vokietijos labdaros būdu gaunamai naujai Brailio spaudos mašinai, P.Daunio fondui Maldos dienos renginiams paremti, pagal centro tarybos komisijų siūlymus skyrė premijas LASS įmonių ir įstaigų vadovams už pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus, leido Panevėžio ir Utenos apskričių tarybai parduoti dovanotą Pasvalyje vieną kambarį, atidėjo Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos 1999 m. antro pusmečio mokestį už LASS nekilnojamo turto naudojimą iki 2000 metų balandžio 1 dienos.
     Centro taryba nepritarė Lietuvos darbininkų sąjungos Koordinacinės tarybos prašymui teikti jai informaciją apie iš vyriausybės gaunamos paramos panaudojimą LASS įmonėse, nes ši parama yra tikslinė ir centro taryba bei įmonės jokių kitų duomenų pateikti negali. Nepatenkino ir Kauno miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubo "Sveikata" prašymo įpareigoti Kauno įmonę atleisti 3 klubo sportininkus, besiruošiančius Europos lengvosios atletikos čempionatui, trims mėnesiams nuo darbo ir už šį laikotarpį mokėti prastovą ir pasiūlė šiais klausimais kreiptis į įmonės administraciją.
     Kitas centro tarybos posėdis turėtų vykti rugsėjo mėnesį.
    
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]