LASS CENTRO TARYBOJE


Zita Juodkienė


Pačioje balandžio pabaigoje, 28 dieną, vyko centro tarybos posėdis, kuriame buvo priimti 22 sprendimai.
     Buvo priimtas nutarimas reorganizuoti Vilniaus kultūros namus į viešąją įstaigą, liko nepatvirtintas tik jos pavadinimas. Daug diskutuota, kaip reorganizuoti LASS individualiąją įmonę "Mūsų žodis", kad būsima institucija galėtų naudotis Vyriausybės teikiamomis lengvatomis, gauti labdarą ir užsiimti įvairia veikla. Pasirinktas uždaros akcinės bendrovės variantas ir "Mūsų žodžiui" pavesta parengti nuostatų projektą.
     LASS centro taryba patvirtino naują, pataisytą Brailio abėcėlę pagal pateiktus Brailio rašto lietuviškų ženklų komisijos, kuriai vadovavo V.V.Toločka, siūlymus. Pradėjus kompiuterine technika spausdinti literatūrą Brailio raštu, akliesiems daugiau mokytis įvairių užsienio kalbų, skaityti literatūrą užsienio kalbomis, darbe naudotis kompiuteriais, tapo būtina lietuviškąją abėcėlę, sekant kitų šalių pavyzdžiu, labiau priartinti prie lotyniškosios Brailio rašto abėcėlės. Naujajame Brailio raidyne pakeista raidžių ch, ė, u, ū, v, z rašyba, įtraukta raidė w, be to, visiems Brailio literatūros leidėjams rekomenduota vartoti didžiosios raidės ženklą.
     Patvirtinta 2000 m. valstybinės regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos bei Lietuvos aklųjų choro veiklos projektai, kurie pateikti Invalidų reikalų tarybai, LASS ūkinės veiklos ir centralizuotų lėšų pajamų ir išlaidų sąmata bei pajamų normatyvai, paskirstytos lėšos numatytos LASS socialinės infrastruktūros plėtrai. Atsižvelgus į Plungės rajono organizacijos bei Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos prašymą, namas, esantis Plungėje, perduotas iš Klaipėdos įmonės į apskričių tarybos balansą, taip pat skirtos lėšos Aklųjų ir silpnaregių medikų draugijai pagal centro tarybos socialinių reikalų komisijos rekomendaciją.
     Centro taryba susipažino su informacija apie 1999 metų aklųjų literatų kūrybos konkursą, kuriame dalyvavo 3 literatai. Konkurso vertinimo komisija, kurios pirmininkas buvo rašytojas J.Aputis, geriausiu pripažino A. Venckevičiaus novelių rinkinį "Anapus vaivorykštės". Pritarta šios komisijos siūlymui paremti A.Venckevičiaus novelių rinkinio leidybą. Taip pat buvo išklausytos socialinių bei kultūros reikalų komisijų ataskaitos apie šių komisijų svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus, kuriems centro tarybos nariai pritarė. Socialinių reikalų komisija yra pavedusi apskričių taryboms iki 1999 metų rugsėjo 1 d. surinkti informaciją apie sutrikusio regėjimo vaikus ir užpildyti korteles.
     Susipažinusi su informacija apie kovo 7-21 dienomis vykusį aklųjų ir silpnaregių meninės saviraiškos festivalį - apžiūrą "...Širdies šviesoj" ir pritardama kultūros reikalų komisijos siūlymui, centro taryba už įvairią kultūrinę veiklą apdovanojo LASS centro tarybos padėkomis Panevėžio aklųjų ir silpnaregių kultūros klubo "Pavėsis" akordeonistą A.Kruopį, Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų liaudiškos muzikos vadovą J.Šukį, Vilniaus kultūros namų rusų dainos ansamblį (vad. J.Višinskienė), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, Kauno silpnaregių internatinę mokyklą, Klaipėdos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, Vilniaus kultūros namus, Kauno aklųjų ir silpnaregių kultūros namus, Panevėžio aklųjų ir silpnaregių klubą "Pavėsis".
     Apsvarsčiusi gautus prašymus, centro taryba pritarė Panevėžio ir Utenos apskričių tarybos poilsio bazės "Vaivorykštė" pardavimui ir pavedė apskričių tarybai ieškoti potencialaus pirkėjo, skyrė lėšų iš dalies paremti doc. V.Arčiulienės dalyvavimą Europos oftalmologų kongrese, regėjimo invalido V.Raukšto mokslą Oslo koledžo tarptautinėje socialinių darbuotojų programoje, taip pat skyrė lėšų B.Grincevičiūtės antkapinio paminklo remontui. Centro taryba nepritarė individualios įmonės "Mūsų žodžio" darbuotojų prašymui keisti įmonės vadovo premijavimo nuostatuose numatytą premijavimo lėšų šaltinį ir regėjimo invalido J.Marcinkaus prašymui paremti kelionę į Varšuvos knygų mugę.
     Centro taryba suteikė įgaliojimus centro tarybos pirmininkui įsakymu skirti lėšų konkrečiam renginiui, seminarui ar leidiniui finansuoti pagal pateiktą sąmatą iš 1999 m. regėjimo invalidų reabilitacijos ir socialinės integracijos programos išlaidų sąmatoje šiems reikalams numatytų lėšų.
 
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]