IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS


dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA


ATSKLEIDĘS AKORDEONO MUZIKOS GROŽĮ
 
     Birželio 1 d. sukanka 95 metai, kai gimė (1904) Povilas Četkauskas, dirigentas, akordeonistas. Jis gimė Panemunio miestelyje (Rokiškio raj.), vargonininko šeimoje. 1925 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, mokėsi dainavimo, vargonavimo, chorinio dirigavimo. Išmokęs groti akordeonu, tapo pirmuoju profesionaliu Lietuvos akordeonistu. 1947 m. neteko regėjimo. Jau būdamas neregys parašė ir išleido pirmuosius lietuviškus akordeono vadovėlius: "Jaunasis akordeonistas" (1952, pakartotinai išleistas 1956), antroji dalis - "Akordeonistas" (1958), tais pačiais metais "Jaunasis akordeonistas" buvo išleistas JAV, Čikagoje (leidėjas J. Karvelis). Jis pats daug koncertavo, darė įrašus, jo grojimas buvo aukšto meninio lygio.
     P. Četkauskas mirė 1991 m. kovo 7 d. Kaune, palaidotas Birštone.
    
NEREGYS VILNIETIS KOMPOZITORIUS
    
     Birželio 8 d. sukanka 110 metų, kai mirė (1889) Vladislovas Šachna, pianistas, kompozitorius. Jis gimė 1838 m. buvusioje Trakų apskrityje. Apako kūdikystėje. Motina, pastebėjusi anksti pasireiškusius vaiko muzikinius gabumus, nusprendė jam surasti Vilniuje mokytoją. Tačiau nė vienas to meto muzikos mokytojas nenorėjo ar nedrįso imtis tokio sunkaus ir neįprasto darbo. Tada pati motina ėmė mokyti sūnų skambinti fortepijonu. Kai Vladislovui sukako 11 metų, motina atidavė jį mokytis į Sankt Peterburgo aklųjų institutą. Ten jis 10 metų mokėsi bendrojo lavinimo dalykų ir muzikos: fortepijono, harmonijos, kontrapunkto, instrumentuotės, kompozicijos. Grįžęs į Lietuvą, V. Šachna apsigyveno pas motiną Vilniuje ir greitai pagarsėjo kaip pianistas ir kompozitorius. Pažymėtini jo kūriniai: du valsai, dvi baladės, mišios keturiems balsams su vargonais ir orkestru, daina "Kai sušvinta ryto žara" keturiems balsams, keliolika mazurkų, noktiurnas "Meilės daina", gedulingas maršas orkestrui, įvairios giesmės bei dainos. Kai kurie V. Šachnos kūriniai buvo išspausdinti atskiru leidiniu ir palankiai vertinami specialistų. Jo kūrybai būdinga F.Šopeno įtaka.
     V. Šachna mirė Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

KURI BARSTO VAINIKLAPIŲ SNIEGĄ
    
     Birželio 26 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1914) Teofilė Žemaitytė, poetė. Ji gimė Barzdų kaime (Šakių raj.), mažažemio valstiečio šeimoje. Nuo vaikystės ją kamavo įvairios ligos. Būdama gabi ir atkakli, baigė Barzdų pradinę mokyklą, keletą progimnazijos klasių ir mokėsi mergaičių amatų mokykloje. Dėl silpnos sveikatos teko dažnai keisti darbą. Seniai turi ir regėjimo negalę. Atšokus abiejų akių tinklainėms, teko operuotis. Po operacijos dešinė akis visiškai užgeso, o kairioji liko pilna drumzlių. 1982 m. buvo priimta į Lietuvos aklųjų draugiją.
     T. Žemaitytė nuo jaunystės mėgo literatūrą, ypač poeziją. Daug metų kuria eilėraščius tautiniais, religiniais ir gamtos motyvais. Stiprų impulsą kūrybai suteikė lietuvių tautos atgimimas, kuriam skyrė ne vieną eilėraštį. Tokie jos eilėraščiai skaityti per iškilmes bažnyčiose, tremtinių sueigose, literatūros vakaruose. Nemažai eilėraščių yra išspausdinta aklųjų ir silpnaregių literatų kūrybos almanache "Vaivorykštė", Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose, įvairiuose rinkiniuose. LAD centro valdybos prezidiumas 1987 m. Teofilei Žemaitytei paskyrė meno premiją už svarų indėlį renkant lietuvių liaudies tautosaką, žodžius ir aktyvią literatūrinę veiklą. 1990 m. LASS leidykla "Versmė" Brailio raštu išleido jos eilėraščių rinkinį "Nukrėstos rasos". Į rinkinį pateko geriausi kūrybos posmai, ryškiausiai atspindintys poetės mintis, jausmus, eiliavimo būdą.
     Prasidėjus atgimimui, į Teofilę Žemaitytę kreipėsi ir Višakio Rūdos klebonas Vincentas Bandza, ir kitų parapijų dvasininkai, prašydami sukurti eilėraščių religine tematika. Giesmė "Lietuvos kankinių kryžiaus kelias" labai emocingai atliekama bažnyčiose ir tremtinių sueigose. Sūduvos, Dzūkijos, Aukštaitijos bažnyčių chorai į savo repertuarą noriai įtraukia pagal jos tekstus sukurtas giesmes. Poetė gauna laiškų iš respublikos kompozitorių su prašymais atsiųsti tekstų.
     Informacijos ir leidybos centras 1996 m. išleido T. Žemaitytės poezijos knygą "Išvarstysiu vainiklapių sniegą", kuri spaudoje buvo teigiamai įvertinta. Kūrybos ugnelė nėra dar prigesusi ir šiandien.
     Poetė gyvena Marijampolėje.
 
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]