LASS CENTRO TARYBOJE


Zita JUODKIENĖ

 


Gruodžio 10 dieną įvyko dešimtas LASS XV suvažiavime išrinktos centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 14 centro tarybos narių.
     Buvo nagrinėtas LASS revizijos komisijos siūlymas centro tarybai LASS įstaigose įsteigti visuomenines tarybas ar komisijas, kad jose plačiau būtų aptariami įstaigų veiklos klausimai. Nuspręsta, kad tokias tarybas (komisijas) centro tarybai steigti netikslinga, dėl jų reikalingumo palikta spręsti pačioms įstaigoms, o LASS apskričių taryboms rekomenduota, vadovaujantis LASS įstatų 5.12 punktu, svarstyti regioninių LASS įstaigų veiklą, aptarti jų problemas.
     Centro taryba nustatė Vilniaus ir Kauno kultūros namų steigėjo (LASS centro tarybos) finansiškai remiamų etatų skaičių, kuris liks juos reorganizuojant į viešąsias įstaigas: Vilniaus kultūros namuose - 3,5 etato, Kauno kultūros namuose - 4,5 etato. Numatyta, pasibaigus šildymo sezonui, svarstyti visų LASS įstaigų, kurios įsikūrusios įmonių patalpose, užimamų patalpų ir apmokėjimo už komunalines paslaugas klausimus. Taip pat buvo svarstomos LASS individualios įmonės "Mūsų žodis" reorganizavimo į viešąją įstaigą galimybės. Nutarta, kad "Mūsų žodžio" direktorius - vyriausiasis redaktorius kitam posėdžiui pateiks du reorganizavimo variantus, pagrįstus ekonominiais paskaičiavimais. Patvirtinti "Mūsų žodžio" direktoriaus - vyriausiojo redaktoriaus premijavimo nuostatai.
     Centro taryba apsvarstė informaciją apie LASS įmonių ūkinę ir finansinę veiklą per šių metų III ketvirtį, kurį mūsų įmonės baigė turėdamos 612,4 tūkst. litų balansinį pelną. Įmonės pagamino produkcijos už 4,2 mln. litų. Pelną iš gamybos gavo Vilniaus, Panevėžio ir "Įrangos" įmonės. Svarbiausios įmonių problemos: įsiskolinimai, apyvartinės lėšos, priverstinės prastovos. Per ketvirtį buvo atleistas 81 žmogus, iš jų 31 aklasis. Vidutinis visose įmonėse dirbusių aklųjų procentas - 46,3. Rusijos krizė palietė visas įmones, skaudžiausiai - Vilniaus ir Klaipėdos įmones, turėjusias plačiausius ūkinius ryšius su šia šalimi. Pavesta viešajai įstaigai "LASS centro taryba" pateikti kitam posėdžiui įmonių skolų (jų skolos ir skolos joms) bei pajamų už patalpų nuomą išsamią analizę.
     Išklausytos informacijos apie LASS centro tarybos ūkio, socialinių, kultūros reikalų komisijų svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus. Pritarta kultūros reikalų komisijos sprendimams 1999 m. kovo 5-14 dienomis surengti didžiųjų miestų meno mėgėjų kolektyvų apžiūrą - konkursą, nutarta patvirtinti Lietuvos aklųjų choro parengtus neregių ir silpnaregių muzikos atlikėjų, kompozitorių kūrybos konkurso nuostatus, pritarta ūkio komisijos sprendimams organizuoti pagal olandų patirtį pirmąsias baldų aptraukėjų grupes iš 3-5 žmonių Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus įmonėse, leisti Vilniaus įmonei išnuomoti Ukmergės baro patalpas su sąlyga, kad būtų įdarbinti visi šiuo metu bare dirbantys aklieji ir silpnaregiai ir paliktos patalpos LASS įstaigoms Ukmergėje ir kt.
     Centro taryba apdovanojo LASS centro tarybos Padėkos raštu LAB Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus vedėją Saulių Plepį 60-ojo gimtadienio proga, priėmė nutarimą dėl įmonių ir įstaigų vadovų skatinimo, patikslino LASS 1998 m. išlaidų sąmatą.
     Apsvarstytas Regėjimo invalidų asociacijos pirmininkės Stasės Kopūstinienės kreipimasis, kuriame buvo siūloma LASS pirmininkui ir kitiems suinteresuotiems asmenims kartu su Regėjimo invalidų asociacija aptarti LASS įmonių problemas Vilniuje, Darbininkų sąjungoje. Nutarta pasiūlyti Regėjimo invalidų asociacijai aptarti konkrečios įmonės konkrečias problemas pačioje įmonėje kartu su įmonės vadovais ir dirbančiaisiais.
     Per pirmuosius savo darbo metus LASS penkioliktoji centro taryba posėdžiuose svarstė per 60 įvairių klausimų, iškeltoms problemoms spręsti priėmė 39 nutarimus. Daugelis jų jau įvykdyti.
 

* * *
[Turinys] | [Grįžti]